BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A030/19 26/09/2019 INCIDENT D’EXECUCIÓ. Repartiment d’una indemnització entre els membres d’una UTE. Excedeix de l’objecte del procés i no va ser examinat en la sentència. (2000067/2013)
A024/19 26/09/2019 INCIDENT EXECUCIÓ. Costes processals a càrrec de l’Administració. Prescripció del dret per haver transcorregut més de tres anys des de la fermesa de la sentència. (2000070/2018)
A117/18 26/09/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. Transmissió passius a entitat bancària. (2000075/2016)
A103/18 26/09/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. Legalitat d’unes obres del Comú. (1000092/2016)
6000077/2019 25/09/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
A084/19 24/09/2019 Mesura cautelar d'embargament (6000173/2016)
A083/19 24/09/2019 Revocació total condemna (4830116/2012)
A081/19 24/09/2019 Mesura cautelar d'embargament (6000173/2016)
A080/19 24/09/2019 Revocació condemna prescripció pena (4830209/2011)
A079/19 24/09/2019 Revocació condemna total (4870160/2014)
A078/19 24/09/2019 Lesions per imprudència greu valoració de l'IPP (5080059/2016)
A077/19 24/09/2019 Revocació condemna amb substitució de pena (2080029/2016))
A076/19 24/09/2019 Revocació condemna amb substitució de pena (1080219/2018)
A075/19 24/09/2019 Recurs a denegació d'autorització per conduir en horari laboral (4000095/2018)
A074/19 24/09/2019 Revocació condemna amb substitució de pena (5080107/2018)
A073/19 24/09/2019 Revocació condemna (5080079/2018)
A072/19 24/09/2019 Revocació condemna (5080057/2018)
0032/2019 24/09/2019 Recurs amenaces no condicionals (6000149/2017)
0033/19 24/09/2019 Delicte de comissió per omissió d'homicidi per imprudència greu (6000100/2016)
A085/19 23/09/2019 Recurs incident nul·litat - manca fonament (0000099/2018)