BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0014/19 27/06/2019 GOVERN – MESURES DE PROTECCIÓ. Riscos naturals. Majors estàndars urbanístics s'han d'assumir pels propietaris (2000069/2018)
0144/18 27/06/2019 ENTITATS FINANCERES. Inadmissió a tràmit d’una reclamació de responsabilitat administrativa (2000034/2016)
0143/18 27/06/2019 GOVERN - Situació de reforma laboral d’agent del cos penitenciari (2000035/2018)
0012/19 27/06/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa per malaltia. Determinació del grau d’invalidesa. Valoració de la prova pericial. (1000034/2017)
0132/18 27/06/2019 RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA. Danys causats per esllavissada. Falta de servei per manca de manteniment d'una carretera secundària. Competències del Govern i del Comú. BÉNS PÚBLICS. Domini públic fluvial. (2000019/2017)
0011/19 27/06/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Càlcul d'interessos meritats abans de canvi legislatiu. Interessos superiors al 20% (1000023/2018)
0367/18 26/06/2019 LABORAL- Alt directiu banc-comiat no causal-qualificació contracte-càlculs i conceptes meritats (2000224/2015)
A114/19 26/06/2019 declaració hereus en cas d'herència distributària clàusula de confiança en capítols matrimonials (2000070/2019)
A129/19 26/06/2019 Justícia gratuïta (7000062/2019)
A121/19 26/06/2019 Justícia gratuïta (300093/2019-01)
A187/18 26/06/2019 EXECUCIO SETENCIA. SUBSTITUCIO CREDITOR I ALTERACIO ORDRE EMBARGAMENTS (4100576-2008)
A102/19 26/06/2019 MENORS EN ACOLLIMENT ADMINISTRATIU. CONTACTES AMB PROGENITORS. NECESSITATS DE SER ESCOLTATS (2600011/2011)
A153/19 26/06/2019 JUSTICIA GRATUITA. PROCEDENCIA DESPRÉS DEL TRAMIT DE CONTESTA. CANVI DE CIRCUMSTANCIES (2000541/2018)
A090/19 26/06/2019 Justícia gratuïta
0122/19 26/06/2019 LABORAL- carrega prova motius acomiadament, presumpció innocència, viabilitat i compensar salaris amb vacances en la quitança (4000370/2017)
0147/19 26/06/2019 LABORAL- no es pot fraccionar el pagament de la compensació econòmica (1000121/2018)
0108/19 26/06/2019 LABORAL- hores extraordinàries-costes (5000371/2018)
0190/19 26/06/2019 Propietat horitzontal - interessos estatutaris (4000458/2017)
0160/19 26/06/2019 Arrendament urbans (4000388/2016)
0052/19 26/06/2019 Costes en concepte de mínima quantia (3000501/2018)