BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0070/19 17/12/2019 BANCARI, Reclamació de danys i perjudicis derivats de la resolució unilateral d'in contracte de pòlissa de crèdit multidivisa; excepció de prescripció triennal en tractar-se d'un negoci mercantil entre comerciants.(3000315/2015)
A340/19 17/12/2019 JUSTICIA GRATUITA. PETICIÓ DE SOL.LICITUD UNA VOLTA PRESENTADA LA CONTESTA DE LA DEMANDA PERÒ ACREDITANT UNA SITUACIÓ ECONÒMICA DESFAVORABLE SOBREVINGUDA (1000030/19)
A118/19 17/12/2019 Desistiment Recurs (6400014/2012)
0099/19 17/12/2019 demanda de nomenament d'administrador judicial de la herència deferida del seu pare i encàrrec d'un informe pericial de tots els béns; canvi de la pretensió inicial en segona instància; principi pendente apellatione nihil innovatur; (1000111/17)
0087/19 17/12/2019 BANCARI. demanda en declaració de nul.litat per error-vici en el consentiment del contracte de préstec hipotecari i subsidiàriament nul.litat obre una clàusula; nul.litat de la clàusula bancària per manca d'informació intel.legible als clients; condemna en costes. (3000450/17)
0081/19 17/12/2019 BANCARI.recurs en ser condemnada de forma solidària en la seva qualitat d'administradora única de la societat demandada; manca adaptació dels estatuts com ho exigeix la norma legal. (3100717/09)
17/12/2019 reclamació de danys i perjudicis a conseqüència d'unes filtracions d'aigua que afecten un habitatge i que provenen de la terrassa de l'àtic situat a sobre; les terrasses que són alhora la coberta d'un edifici són elements comuns i per tant la responsabilitat de conservació de la coberta de l'immoble correspon en primer lloc a la comunitat de propietaris. no condemna en costes (6100361/13)
0198/19 17/12/2019 reclamació d'indemnització a conseqüència d'un accident de trànsit i més concretament l'import del lloguer d'un vehicle de substitució durant el període en què es procedia a la reparació de la seva furgoneta. Costes judicials. (3000375/18)
0344/19 17/12/2019 LAFU.demanda de resolució de contracte i reclamació de quantitat d'arrendament; enviament de carta per part del arrendador comunicant la voluntat de no renovar el contracte d'arrendament en finalitzar la data de finalització del contracte; acció de desnonament. (4000492/18)
0343/19 17/12/2019 LAFU. demanda de desnonament i reclamació de quantitat d'arrendaments; saber quan s'inicia la fita temporal a partir de la qual s'ha de considerar que es genera una indemnització per ocupació indeguda a càrrec de l'arrendatari: data interessada en el BUROFAX enviat i no en el moment efectiu de la desocupació dels llocs. (6000557/18)
0334/19 17/12/2019 LAFU. recurs en la declaració d'extinció de la relació contractual per aplicació d'una clàusula reconeixent un dret de renovació; clàusula rebus sic stantibus; incompliment en el pagament puntual de les obligacions. (3000149/19)
0292/19 17/12/2019 LABORAL.demanda laboral sol.licitant la condemna d'una clàusula contractual consistint en la prima de participació en objectius (creativitat) (6000488/17)
0123/18 17/12/2019 Exequatur
0201/18 17/12/2019 reclamació de quantitat per emissió de lletres de canvi impagades i de factures diverses; excepció peremptòria de defecte legal en la formulació de la demanda en no incorporar la documental en que sustentava les seves pretensions fins el seu escrit de proposició de proves; excepció de manca de legitimació passiva; excepció de prescripció; engany en la signatura del document de reconeixement de deute que interrompt prescripció; absència de requeriment extrajudicial previ; (3100166/14)
0117/19 17/12/2019 LABORAL, demanda d'indemnització per desistiment justificat del treballador per infracció a la normativa sobre la salut i seguretat en el treball i tracte vexatori i reclamació per hores extraordinàries; regla de la immediatesa relativa; regla del venciment objectiu per les costes processals en cas de desestimació íntegra de la demanda. (4000243/17)
0086/19 17/12/2019 EXEQUATUR, s'estima la demanda en complir els requisits legalment establerts
0174/19 17/12/2019 TRANSACCIÓ JUDICIAL. sentència homologant transacció judicial; reclamació de quantitat (2100606/13)
A0059/19 17/12/2019 RECURS D'ACLARIMENT. recurs d'aclariment d'una sentència; no s'hi dóna lloc en trobar-se fora de termini (3000134/17)
A223/19 17/12/2019 RECURS D'ACLARIMENT. recurs d'aclariment d'una sentència en el sentit que no s'ha precisat en la condemna en costes el pronunciament d'honoraris d'advocat i procurador; no s'hi dona lloc (2000191/18)
A287/19 17/12/2019 FAMILIA. incident d'execució de sentència de separació matrimonial; saber si l'incident d'execució de sentència és el canal processal adequat per decidir sobre la suspensió del règim de visites del progenitor no custodi envers les seves filles; doctrina: diferència entre el procediment de modificació de mesures definitives i el procediment d'execució (5000012/19)