BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A054/2020 23/10/2020 Violència domestica i amenaces - Revocació de Pena (1080028/2017)
0051/2020 23/10/2020 Apropiació indeguda i Creació mediata de document inveraç - Acreditació del titular del bé, Adquisició de propietat per usucapió (6000229/2017)
0048/20 23/10/2020 Menors de Calumnies i difamacions - Prescripció del delicte (6000132/2018)
0050/20 23/10/2020 Lesions Doloses - Valoració de la Prova - Divergències en les declaracions de la víctima (6000136/2019)
0045/20 23/10/2020 Apropiació indeguda i Administració Deslleial - Valoració de la Prova (6000044/2019)
0044/20 23/10/2020 Tràfic de gran quantitat de producte estupefaents en les modalitats de possessió, transport i exportació - Valoració de la Prova , Prova Indiciària - (6000204/2017)
0042/20 23/10/2020 Lesions Doloses - Valoració de la Prova (6000150/2019)
6000149/2019 22/10/2020 DESOBEDIÈNCIA A L'AUTORITAT
0012/20 15/10/2020 Concessió per la construcció i explotació del túnel d’Envalira. El Govern no va assumir el compromís de mantenir pel concessionari el règim fiscal vigent en el moment de l’adjudicació (1000076/2017)
0072/20 15/10/2020 IMMIGRACIÓ - Expulsió. Delicte major contra la llibertat sexual per establiment de prostitució i afavorir-la, blanqueig i contra la seguretat del tràfic jurídic. Procediment penal no conclòs. Presó preventiva. Proporcionalitat. (1000089/2019)
0076/20 15/10/2020 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. Concurs de neteja viària i treta de neu. Distinció entre solvència i criteris d’adjudicació. Valoració de l’experiència prèvia i altres criteris. (2000038/2018)
0069/19 15/10/2020 Reducció total deute subordinat a entitat financera. Recapitalització interna. Recurs dels directius (1000048/2016)
0004/20 15/10/2020 TRIBUTS. Impost general indirecte. Aplicació del tipus superreduït als actes mèdics reembossats per la CASS. Infracció de defraudació molt greu. (1000105/2017 i 2000041/2018))
0011/20 15/10/2020 SEGURETAT SOCIAL - CASS Capital d’invalidesa derivat d’accident laboral. Grau de menyscabament (1000023/2019)
A058/20 15/10/2020 EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES. Recurs lliurat a resta d’interessats en el procediment. Informe psicològic no es pot lliurar (TSJ 0000017/2020 - UiP 0000078/2018)
6000174/2018 05/10/2020 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA - DANYS DOLOSOS - MALTRACTAMENT
0237/19 30/09/2020 Declarar la nul·litat de la sentència i retroacció de les actuacions practicades fins al moment de notificació de la providència per tal que la mateixa sigui efectuada en forma oportuna (5000319/2018)
0081/20 30/09/2020 Exequàtur sentència de divorci
0327/19 30/09/2020 Demanda de modificació del conveni de separació demanant extinció del dret a rebre una pensió compensatòria; la pensió compensatòria és de naturalesa disponible (1000478/2017)
0313/19 30/09/2020 Responsabilitat contractual; assegurança d'accident de persones versus assegurança de responsabilitat civil (2000557/2015)