BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0044/19 31/10/2019 Concurrència de culpes
0074/19 31/10/2019 Valoració de la Prova
0048/19 31/10/2019 Manca de concurrència de l'element subjectiu del tipus
0040/19 31/10/2019 Error en la valoració de les proves
0043/19 31/10/2019 Valoració de la Prova
0075/19 31/10/2019 Proporcionalitat Pena
0059/19 31/10/2019 Prescripció de l'acció penal (6000156/2017)
6000053/2019 30/10/2019 CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
6000073/2019 30/10/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI - CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - CONSUM EN GRUP DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
A038/19 24/10/2019 ACTE ADMINISTRATIU – El termini per interposar recurs administratiu no es pot suspendre (1000038/2018)
0046/19 24/10/2019 GOVERN – COMISSIÓ TÈCNICA TRIBUTÀRIA - No caducitat procediment inspector. Sistema de còmput del termini. Acta de conformitat (1000056/2018)
0015/19 24/10/2019 TRIBUTS. Impost sobre societats. Ampliació de capital mitjançant aportació d’immobles. Deducció de l’amortització corresponent des de l’entrada en funcionament dels elements (2000075/2018)
0049/19 24/10/2019 GOVERN - GRAU DE MENYSCABAMENT DE LA CONAVA. Lesió no consolidada. Agent pendent d’intervenció. Valoració correcta pel Tribunal de Batlles prova pericial judicial (1000115/2017)
0034/19 24/10/2019 COMUNS RESOLUCIÓ SANCIONADORA - Sanció disciplinària. Cal concretar criteris de graduació per fixar la sanció per sobre del mínim establert (1000088/2017)
0044/19 24/10/2019 GOVERN – FINANCES Imposició d’una sanció de duana (1000040/2017)
0035/19 24/10/2019 SEGURETAT SOCIAL – CASS Treballador per compte propi en situació d’incapacitat- situació incompatible amb les funcions ordinàries de la seva activitat (1000080/2017)
0035/19 24/10/2019 SEGURETAT SOCIAL – CASS Treballador per compte propi en situació d’incapacitat- situació incompatible amb les funcions ordinàries de la seva activitat (1000080/2017)
0019/19 24/10/2019 GOVERN - Desestimació tàcita de la sol·licitud de participació en el procediment de convocatòria interna de mobilitat (1000038/2017)
0042/19 24/10/2019 BÉNS COMUNALS. Delimitació. Les qüestions de propietat estan reservades a la Jurisdicció civil. (1000012/2016)
0147/18 24/10/2019 URBANISME. Revisió del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial. No es poden modificar unilateralment els límits parroquials definits en l’anterior POUP. (2000032/2018)