BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0085/19 31/10/2019 FAMILIA. demanda de modificació de mesures definitives - pensió d'aliments - guarda i custòdia del fill menor (6000146/2017)
0235/19 31/10/2019 LABORAL.contracte laboral de durada determinada fins als 65 anys en modalitat de teletreball - no nul.litat per simulació contractual - simulació relativa no pot triomfar (2000055/2016)
0224/19 31/10/2019 LABORAL. COSTES. APLANAMENT. aplanament comporta condemna en costes si no hi ha requeriment previ malgrat es faci abans de la contesta de la demanda (2000557/2018)
0217/19 31/10/2019 LABORAL.reclamació del pagament d'una indemnització prevista en un addenda del contracte - interpretació d'una clàusula del contracte - responsabilitat solidària (3000508/2018)
0200/19 31/10/2019 LABORAL.al.lega error en firmar un contracte de durada determinada- formalització més tard per escrit d'un contracte de durada determinada- noció d'error, vici del consentiment i elements de prova (4000038/2017)
0154/19 31/10/2019 LABORAL.acomiadament disciplinari basat en l'article 104.1 i 104.5 del CRL; manca de reincidència en les faltes greus; teoria de la cristal.lització; manca de concreció en la carta de comiat; cal l'element intencional per l'article 104.5 CRL (2000400/2016)
A0121/18 31/10/2019 incident d'execució -impugnació acord de la saig - determinació dels honoraris d'advocat en segona instància invocant principi de prudència, excès de l'import i manca de determinació de la part executada (TSJC 531/16)
A242/17 31/10/2019 ACLARIMENT.desestimar aclariment de la sentència - fonaments de dret contempla aclariment (5100837/12)
A0225/19 31/10/2019 FAMIKLIA.criteris de la custòdia compartida - interès superior del menor - mesures provisionals de l'article 63.6 de la LQM - condemna penal per abús sexual amb prevalença de superioritat i abús de confiança i amb accés carnal comesos envers la mare (2000091/19)
A0193/19 31/10/2019 FAMILIA.fixació de l'import de la pensió d'aliments i contribució a les despeses extraordinàries (600084/19)
A192/19 31/10/2019 FAMILIA.import de la pensió d'aliments a càrrec del pare en benefici dels fills menors amb custòdia compartida, contribució del pare en les despeses extraordinàries i la seva participació en les càrregues del matrimoni (7000344/18)
A0182/19 31/10/2019 Familia.Iimport de la pensió d'aliments a càrrec del pare en benefici dels fills menors amb custòdia compartida, contribució del pare en les despeses extraordinàries i la seva participació en les càrregues del matrimoni (7000344/18)
A0096/19 31/10/2019 inadmissió- invoca vulneració de drets fonamentals per infraccions processals o defectes de forma que hagin causat indefensió, incongruència de la resolució, vulneració a la llibertat de culte o ideològica- restricció en la modalitat de contacte entre pare/avi i fill supervisada per professionals tractants, desconeixement dels informes i resultats de les actuacions del seu fill (2000018/17)
A0027/19 31/10/2019 petició d'extensió de la fallida als administradors de la societat declarada en fallida (6000367/15)
A268/19 31/10/2019 canvi d'advocat en la concessió del benefici de justícia gratuïta- no competència dels Tribunals sinó del Col.legi d'Advocats (7100268/14)
A094/19 31/10/2019 Denegació autorització conduir en horari laboral
0060/19 31/10/2019 Lesions per imprudència - legítima defensa
0049/19 31/10/2019 Valoració prova- proporcionalitat pena
0032/19 31/10/2019 Proporcionalitat de la pena
0047/19 31/10/2019 Proporcionalitat de la pena