BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
058/94 06/09/1995 Pagament de prestacions derivades de baixa laboral (AD-058-2/94)
093/94 06/09/1995 Denegació d'atribució d'una pensió d'invalidesa malaltia (SS-093-1/94)
079/94 06/09/1995 Imposició de diverses sancions per incompliment de la normativa que fixa el calendari laboral (AD-079-1/94)
091/94 06/09/1995 Pensió de vellesa (SS-091-1/94)
081/94 06/09/1995 Moment a partir del qual es te dret a la pensió de vellesa (SS-081-1/94)
0000/95 29/07/1995 Recurs de Suplicació: manca de compareixença en el termini legal.
0000/95 29/07/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0012/95 17/07/1995 Introducció de drogues tòxiques per al propi consum.- Error en l’apreciació de la prova.- Principi “pro actione"- Despeses provessals (0012/95)
027/94 14/07/1995 No declaració de la caducitat de l'autorització de construir. (AD-027-1/94)
032/94 14/07/1995 Dret a continuar percebent la prestació de salari per baixa laboral. (SS-032-2/94)
055/94 14/07/1995 Petició revocada contrària a Dret (AD-055-1/94)
061/94 14/07/1995 Reclamació de pensió d'invalidesa malaltia. (SS-061-1/94)
057/94 14/07/1995 Sanció per infracció a la legislació sobre la contaminació per produir sorolls. (AD-057-1/94)
046/94 14/07/1995 Sol·licitud pensió d'invalidesa per malaltia del grup II. (SS-046-2/94)
033/94 14/07/1995 Atribució pensió d'invalidesa derivada de malaltia per accident de treball. (SS-033-1/94)
038/94 14/07/1995 Sol·licitud de pensió del Grup II. (SS-038-2/94)
93/098 14/07/1995 Reconeixement de grup d'invalidesa malaltia (93-098)
0007/95 14/07/1995 Homicidi per imprudència.- Danys per imprudència.- Responsabilitat civil. (0007/95)
0011/95 14/07/1995 Responsabilitat civil per accident.- Perjudici estètic. (0011/95)
0033/95 14/07/1995 Introducció de moneda falsa.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència.- Narració dels fets.- Intervenció policial. (0033/95)