BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A055/19 12/11/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT (1000025/2018)
0009/18 04/11/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (2000047/2014 - Exc. 005/2017)
A011/19 04/11/2019 Rectificatiu
0285/19 31/10/2019 ARRENDAMENTS URBANS. acció en resolució del contracte d'arrendament per impagament de la renda - acció en reclamació de quantitat de les rendes, despeses complementàries (3000251/2018)
0277/19 31/10/2019 ARRENDAMENTS URBANS. reclamació dels desperfectes causats en nau industrial en recuperar la possessió de la cosa - interpretació de la clàusula del contracte - indemnització per desistiment unilateral - pagament costes del saig (2000316/2018)
0248/19 31/10/2019 ARRENDAMENTS URBANS. invoca indefensió en al.legar el benefici de justícia gratuïta i no suspendre's el procediment - posar la demandada en situació de confusió en quant a la data d'emplaçament en fer dos emplaçaments per un mateix acte processal (4000397/18)
0223/19 31/10/2019 ARRENDAMENTS URBANS.reclamació per manca de preavís, impagament de la renda, impagament del subministrament elèctric, despeses de bugaderia i servei de neteja - error en la valoració de la prova - pràctica de proves per a millor proveir (2000191/2018)
0085/19 31/10/2019 FAMILIA. demanda de modificació de mesures definitives - pensió d'aliments - guarda i custòdia del fill menor (6000146/2017)
0235/19 31/10/2019 LABORAL.contracte laboral de durada determinada fins als 65 anys en modalitat de teletreball - no nul.litat per simulació contractual - simulació relativa no pot triomfar (2000055/2016)
0224/19 31/10/2019 LABORAL. COSTES. APLANAMENT. aplanament comporta condemna en costes si no hi ha requeriment previ malgrat es faci abans de la contesta de la demanda (2000557/2018)
0217/19 31/10/2019 LABORAL.reclamació del pagament d'una indemnització prevista en un addenda del contracte - interpretació d'una clàusula del contracte - responsabilitat solidària (3000508/2018)
0200/19 31/10/2019 LABORAL.al.lega error en firmar un contracte de durada determinada- formalització més tard per escrit d'un contracte de durada determinada- noció d'error, vici del consentiment i elements de prova (4000038/2017)
0154/19 31/10/2019 LABORAL.acomiadament disciplinari basat en l'article 104.1 i 104.5 del CRL; manca de reincidència en les faltes greus; teoria de la cristal.lització; manca de concreció en la carta de comiat; cal l'element intencional per l'article 104.5 CRL (2000400/2016)
A0121/18 31/10/2019 incident d'execució -impugnació acord de la saig - determinació dels honoraris d'advocat en segona instància invocant principi de prudència, excès de l'import i manca de determinació de la part executada (TSJC 531/16)
A242/17 31/10/2019 ACLARIMENT.desestimar aclariment de la sentència - fonaments de dret contempla aclariment (5100837/12)
A0225/19 31/10/2019 FAMIKLIA.criteris de la custòdia compartida - interès superior del menor - mesures provisionals de l'article 63.6 de la LQM - condemna penal per abús sexual amb prevalença de superioritat i abús de confiança i amb accés carnal comesos envers la mare (2000091/19)
A0193/19 31/10/2019 FAMILIA.fixació de l'import de la pensió d'aliments i contribució a les despeses extraordinàries (600084/19)
A192/19 31/10/2019 FAMILIA.import de la pensió d'aliments a càrrec del pare en benefici dels fills menors amb custòdia compartida, contribució del pare en les despeses extraordinàries i la seva participació en les càrregues del matrimoni (7000344/18)
A0182/19 31/10/2019 Familia.Iimport de la pensió d'aliments a càrrec del pare en benefici dels fills menors amb custòdia compartida, contribució del pare en les despeses extraordinàries i la seva participació en les càrregues del matrimoni (7000344/18)
A0096/19 31/10/2019 inadmissió- invoca vulneració de drets fonamentals per infraccions processals o defectes de forma que hagin causat indefensió, incongruència de la resolució, vulneració a la llibertat de culte o ideològica- restricció en la modalitat de contacte entre pare/avi i fill supervisada per professionals tractants, desconeixement dels informes i resultats de les actuacions del seu fill (2000018/17)