BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
A166/20 30/11/2020 Inadmissió a tràmit d'una demanda laboral contra la societat que es troba immersa en un procediment de cessació de pagaments i fallida (3000182/2020)
A131/20 30/11/2020 Incident d'execució parcial que no completa acord homologat (9000106/2019)
A130/20 30/11/2020 Incident d'execució parcial que no completa acord homologat (9000107/2019)
A106/20 30/11/2020 Errada material de l'aute recorregut que es modifica en aquesta alçada; admissió de les proves demanades a l'acte de vista oral (2000019/2019)
A092/20 30/11/2020 Mesura cautelar adoptada inaudita altera parte en període d'execució de sentència de divorci; suspensió cautelar de l'execució del règim de custòdia i visites entre les menors i la progenitora; procediment emprat, interès superior del menor (7000003/2020-01)
A066/20 30/11/2020 Eventual nul·litat de la resolució dictada per la composició del tribunal; un membre del tribunal havia integrat el Tribunal de Batlles ; imparcialitat objectiva (3000104/2017)
A042/20 30/11/2020 Incident de nul·litat contra providència, no és recurrible; recurs de reposició contra providència no és recurrible però contra Aute sí; condició de part del mandatari acreditat davant l'oficina de marques (2000454/2019)
A006/20 30/11/2020 Incompareixença de la demandant a l'acte de contesta per motiu d'intervenció quirúrgica del seu fill; desistiment; regla de preclusió (3000528/2019)
6000158/2017 26/11/2020 ADMINISTRACIÓ DESLLEIAL
6000073/2017 26/11/2020 un delicte menor d'imprudència greu
6000135/2019 26/11/2020 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC, LESIONS DOLOSES
6000127/2018 26/11/2020 APROPIACIÓ INDEGUDA (213*)
6000179/2016 26/11/2020 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ALTRES ACCIDENTS)
0033/20 26/11/2020 SEGURETAT SOCIAL-CASS. Invalidesa per malaltia comuna. Classificació en el grup 2 per no poder realitzar un treball en condicions regulars (2000018/2019)
0027/20 26/11/2020 GOVERN - Adjudicació contracte prevenció aliè de riscos laborals. Aplicació de criteris de valoració. (2000044/2018)
0023/20 26/11/2020 GOVERN – Comissió d’una infracció de defraudació per no repercutir i liquidar les quotes d’IGI (1000035/2018)
0030/20 26/11/2020 GOVERN- Caducitat de procediment sancionador. Infracció del Codi de Duana. (2000046/2019)
0026/20 26/11/2020 GOVERN - Sanció duanera per la comissió d’una infracció de falsa declaració (1000019/2019)
0028/20 26/11/2020 TRIBUTS. Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. Determinació del valor d’adquisició d’unes participacions socials. Només es pot incrementar amb les aportacions dels socis si aquestes són definitives i no reintegrables. (2000070/2019)
0085/19 26/11/2020 URBANISME. Sanció per realitzar obres contravenint els límits del riu Gran Valira determinats pel Tribunal de Veedors d’Aigües. Infracció molt greu per afectar el domini públic. (2000049/2016)