BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
0263/19 16/01/2020 reclamacions de quantitat respectives en relació a la prestació de serveis de neteja en un establiment hoteler; saber quins són els serveis compresos en el contracte convingut entre les parts i determinar si el contingut i l'efectiva prestació de dits serveis ha quedat acreditada. (5000422/18)
0199/19 16/01/2020 indemnització per causa d'accident de trànsit en relació a les lesions patides; molèsties cervicals incloses en el IPP de l'informe mèdic emès a instància de part i posteriorment recollides en el pretium doloris de la pericial practicada. (3000172/18)
0178/18 16/01/2020 incompliment de contracte de societat civil partiocular; contractes no és poden fer extensius a tecers salvat alguna excepció; impugnació de la no imposició de costes a la part defenent; valoració de la prova. (1100403/12)
0166/19 16/01/2020 determinar si el titular administratiu d'un càmping ha de respondre dels danys que va patir una caravana amb motiu d'un incendi; responsabilitat aquil.liana/responsabilitat contractual (7000031/15)
0157/19 16/01/2020 reclamació de quantitat per impagament de factures; defecte de procediment; mutació subjectiva; defecte legal en la formulació de la demanda; absència de taxes en l'escrit rector; error en la valoració de la prova. (2000550/18)
0155/19 16/01/2020 reclamació de quantitat per traspàs de negoci (3000062/16)
0145/19 16/01/2020 declaració de nul.litat per vici del consentiment i subsidiriàment la resolució per incompliment, del contracte de compravenda d'un vehicle automòbil de segona mà; determinar si el cotxe es troba afectat en el moment de la venda d'un defecte dels turbos; (1100692/13)
0101/19 16/01/2020 reclamació de quantitat per impagamnet de factura; al.lega vulneració dret a la jurisdicció per manca de pràctica de la prova demanada; error en la valoració de la prova (1000396/16)
0092/19 16/01/2020 reclamació de quantitat per impagamnet de factura; al.lega vulneració dret a la jurisdicció per manca de pràctica de la prova demanada; error en la valoració de la prova (5000139/17)
0034/19 16/01/2020 reclamació de quantitat per impagament de factures (2000071/17)
A454/18 16/01/2020 nomenament d'un administrador judicial com a mesura cautelar; requisits de bonus fumus iuris i periculum in mora (2000063/18)
A170/19 16/01/2020 qüestió de prejudicialitat administrativa; pèrdua sobrevinguda de l'objecte del recurs; costes processals; la incoació de l'expedient disciplinari permet sol.licitar la suspensió per prejudicialitat administrativa (3000139/18-1)
A111/19 16/01/2020 nomenament d'un administrador judicial com a mesura cautelar; requisits de bonus fumus iuris i periculum in mora (6000072/18)
A080/18 16/01/2020 Incident d'execució d'una acció en reclamació de quantitat pel venciment anticipat del préstec i acció hipotecària ;manca de notificació del Saig al deutor no prestamista de l'acord d'execució i únicament de les costes processals i per tant es troba impedit d'impugnar els imports d'execució i d'eventual embargament de l'immoble. (3000286/18)
A059/19 16/01/2020 INCIDENT DE NUL.LITAT. NO ADMISSIÓ A TRÀMIT.(3000134/17)
A040/19 16/01/2020 INADMISSIO RECURS (9000411/17(
A025/19 16/01/2020 mesura cautelar consistent en el nomenament d'un administrador judicial que assumís les funcions pròpies de l'òrgan de direcció i alhora desenvolupés les funcions de la junta de socis tot i acordant la distribució de dividents; incongruència extra petita; requisits de fumus boni iuris i periculum in mora; naturalesa de les mesures cautelars. (2000181/18)
A013/19 15/01/2020 Incident de nul·litat - vulneració del dret a un procés degut en la vessant del dret a la jurisdicció (6000192/2017)
A013/19 15/01/2020 Incident de Nul·litat - In admissió - Dret a la Jurisdicció
6000032/2019 14/01/2020 AMENACES NO CONDICIONALS - INJÚRIA A AUTORITAT O FUNCIONARI - POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI