BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
0430/18 27/02/2020 incident de nul.litat d'actuacions, aclariment i/o rectificació contra sentència dictada pel TSJC; al.lega vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en dret i el dret a un procés degut; valoració de les proves. (4000368/2015)
A032/20 27/02/2020 RECURS DE QUEIXA (6000209/2019)
A334/19 27/02/2020 no admissió incident de nul.litat in limine; motivació de l'incident només és una repetició dels arguments ja emprats en les altres instàncies (3000149/2019)
0293/19 27/02/2020 reclamació en concepte d'indemnització per desistiment justificat; incorrecta valoració de la prova; desistiment per causa de l'exigència d'un treball diferent de l'estipulat; desistiment per actes vexatoris; lapsus calami en inversió de xifres a la sentència (1000167/2012)
0243/18 27/02/2020 excepció peremptòria de litisconsorci passiu necessari; crida en garantia; reclamació de quantitat d'extres; emissió de pagarés retornats; despeses bancàries; demanda reconvencional concernint factures impagades i desperfectes causats. (6100599/2011)
0347/19 27/02/2020 Exequàtur divorci mutu acord Espanya demanda conjunta
0358/18 27/02/2020 Exequàtur divorci Espanya mutu acord rebel·lia
A145/19 27/02/2020 In admissió Recurs Incident Nul·litat - 18 ter - Resolució no ferma (1001205/2019)
A144/19 27/02/2020 In admissió Recurs Incident Nul·litat - 18 ter - Resolució no ferma (1001152/2019)
0060/19 21/02/2020 TRIBUTS. Impost sobre la renda de les activitats econòmiques. Determinació del valor dels immobles adquirits abans de l’efectivitat de l’impost. Deducció de l’amortització des de l’entrada en funcionament dels elements. PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ. Competència de la Comissió Tècnica Tributària. (2000052/2018)
0018/19 21/02/2020 GOVERN. CONCURS-OPOSICIÓ INTERN (1000001/2016)
A045/19 21/02/2020 INCIDENT DE NUL·LITAT. Dret a la doble instància. No es vulnera quan s’examina una excepció ja articulada en la instància i s’han pogut formular les al·legacions corresponents. (1000017/2018)
A002/20 21/02/2020 AUTE INADMISSIÓ DE RECURS D'APEL·LACIÓ (2000019/2019)
A005/20 13/02/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - Desistir del recurs (1080054/2019)
6000045/2019 11/02/2020 delicte menor de lesions doloses
6000026/2019 11/02/2020 delicte major d’apropiació indeguda
6000048/2019 11/02/2020 MAJOR DE VENDA DE PRODUCTE ESTUPEFAENT MARIHUANA A MENOR D'EDAT; C.P. DE CONSUM DE MARIHUANA EN LLOC PÚBLIC; C.P. DE CONSUM DE MARIHUANA EN GRUP
6000006/2019 11/02/2020 MENOR D'OBSTACULITZACIÓ D'EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS JUDICIALS
6000060/2019 11/02/2020 delicte menor d’introducció de droga tòxica cocaïna pel propi consum i contravenció penal d’introducció de producte estupefaent marihuana pel propi consum
6000034/2019 11/02/2020 USURPACIÓ DE LA IDENTITAT