BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
A067/20 09/11/2020 Prejudicialitat civil (1000270/2017)
A084/20 09/11/2020 Manca de pronunciament de la resolució en relació a les pretensions de la part (500062/2017)
6000023/2020 06/11/2020 DESOBEDIÈNCIA LLEU A L'AUTORITAT
6000031/2020 06/11/2020 DANYS
6000042/2020 06/11/2020 ESTAFA
6000037/2020 06/11/2020 MALTRACTAMENT - DANYS
A216/20 05/11/2020 INADMISSIÓ (6100108/2010)
A189/20 05/11/2020 JUSTÍCIA GRATUÏTA (3000236/2020-01)
A015/20 05/11/2020 INCIDENT DE NUL.LITAT - inadment incident de nul.litat contra aute de proves (2000084/2018)
0392/19 29/10/2020 Responsabilitat extracontractual a conseqüència d'un accident de circulació; quantum de la indemnització; condemna en costes (2000435/2017)
0357/19 29/10/2020 Retroacció actuacions en haver presentat sol.licitud de benefici de justícia gratuita sense suspensió de les actuacions (4000007/2019)
0260/20 29/10/2020 Acció en resolució de contracte d'arrendament per impagament de la renda i desnonament, amb condemna a satisfer les rendes, despeses accessòries, indemnització per ocupació indeguda, interessos i costes. Situació de rebel·lia del demandat, despeses comunitàries; imposició de costes judicials (7000507/2018)
0251/19 29/10/2020 Exequàtur; condemna en costes a l'adversa demanat en l'escrit de demanda complementari, no sotmès al principi de rogació
0242/19 29/10/2020 Exequàtur sentència de divorci mutu acord
0091/20 29/10/2020 Demanda en reclamació de quantitat en mèrits de l'incompliment del conveni de separació; manca de legitimació passiva (1000161/2018)
0078/20 29/10/2020 Qualificació de la unitat immobiliària independent; pronunciament ultrapetita; costes judicials (1000081/2012)
0063/20 29/10/2020 Qüestió de la regularitat de l'acomiadament i la data de finalització de la relació laboral; comiat disciplinari i de mutu acord; no hi ha analogia entre discriminació i dona embarassada; plus de nocturnitat; hores extraordinàries; condemna a l'empresari a pagar el perjudici causat per baixa laboral; festes recuperades; incongruència omissiva; interessos deguts (7000394/2017)
0057/20 29/10/2020 Acció hipotecària disposant de la realització en pública subhasta de la hipoteca constituida sobre un local; retorn de les actuacions a 1a instància a fi que valorin el fons (6000284/2018)
0055/20 29/10/2020 Data del còmput de la responsabilitat solidària dels administradors dels deutes socials generats; argumentació en l'escrit de rèplica no és extemporània; exigibilitat del ròssec deutor; imposició de costes (3100492/2010)
0053/19 29/10/2020 Exequàtur: sentències declarant els pares legals dels infants nascuts a conseqüència del procés de transferència d'embrions acordat entre les parts