BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
6000145/2019 24/07/2020 FURT AMB FORÇA EN LES COSES
0355/19 21/07/2020 Reclamació de quantitat; valoració de la prova; requisits de la compensació de deutes; costes judicials (2000482/2017)
0322/19 21/07/2020 Suplement de llegitima de l'herència; valoració de la prova pericial; costes judicials; valoració dels béns (2100721/2010)
A269/18 21/07/2020 Sol·licitud de nomenament d'administrador judicial i auditoria financera; mesures cautelars; prejudicialitat (3000005/2018-01)
A203/19 21/07/2020 Incident d'execució articulat contra l'acord d'embargament del Saig; modalitats de pagament (6000224/2019)
A028/20 21/07/2020 Avaluació prop de l'UCA d'un progenitor; modalitat dels contactes pare i fill (2600020/2010)
0007/20 21/07/2020 Costes processals si estimació parcial de la demanda i naturalesa familiar (7000115/2019)
A004/19 21/07/2020 Demanda d'impugnació d'acords socials i sol·licitud de mesures cautelars (1000005/2018)
A021/20 20/07/2020 Contravenció penal de Furt - Aplicació Indult condemna en rebel·lia (exe. 0000152/2019)
A015/20 20/07/2020 Menor d'amenaces no condicionals - modificació de les obligacions imposades (exe. 0000142/2018)
A0007/20 20/07/2020 Major de Furt qualificat amb abús de confiança - Revocació pena per imcompliment de les obligacions (4000592/2015)
A016/20 20/07/2020 Incident de Nul·litat - Incongruència omissiva (6000005/2020)
018/20 20/07/2020 Major d'apropiació indeguda -Ànim de lucre (6000231/2018)
019/20 20/07/2020 Menor de maltractaments en l¡àmbit domèstic i contravenció de lesions doloses - Pena única (6000056/2018)
022-20 20/07/2020 Major de tràfic de droga tòxica marihuana - Prova directa i Indiciària (6000025/2019)
026/20 20/07/2020 Major de maltractaments en l'àmbit domèstic i major de lesions doloses - Valoració prova ( 6000103/2018)
A041/20 17/07/2020 Desistiment Recurs Apel·lació - (6000017/2020)
0090/19 16/07/2020 CASS Reemborsament de cost de lloguer làser. Tractament no previst a la nomenclatura de l'import reclamat. (1000003/2018)
0005/20 16/07/2020 RESPONSABILITAT DE L’ESTAT PER FUNCIONAMENT ANORMAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. Prescripció de crèdits de la CASS. Deutor amb pocs ingressos i reclamacions judicials de deutes no cobrades. (Execucions administratives E13-2469)
0011/19 16/07/2020 RESPONSABILITAT DE L’ESTAT PER FUNCIONAMENT ANORMAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. (TSJC 073/2017 - 2100052/2013)