BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0355/18 28/03/2019 associació dissolució absència liquidador. Manca legitimació passiva.(
0394/18 28/03/2019 Servitud de pas. acció confessòria. Limitis .aparcaments comunitat vesin (3100137/2014)
6000082/2017 27/03/2019 LESIONS DOLOSES
6000109/2017 27/03/2019 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA - AMENACES NO CONDICIONALS - RESISTÈNCIA A L'AUTORITAT
A134/18 27/03/2019 AUTE ACLARIMENT (UIP -0000078/2018)
A142/18 27/03/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT. Intercanvi d'informació en matèria fiscal (2000084/2018)
0070/18 27/03/2019 URBANISME. Denúncia urbanística. Acció per a la restauració de la legalitat urbanística. Prescripció. Obligació del Comú de finalitzar les obres d’urbanització. (2000065/2017)
0103/18 27/03/2019 URBANISME. Disciplina urbanística. Les qüestions de propietat estan reservades a la jurisdicció civil. Prescripció de l’acció pública. (1000092/2016)
0099/18 27/03/2019 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Caiguda de pedres en una carretera. Valoració de la prova. (1000103/2015)
0135/18 27/03/2019 RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA. Caiguda d’un vianant per desperfectes en una voravia. Concurrència de culpes. (2000009/2018)
0100/18 27/03/2019 COMUNS - Responsabilitat administrativa. Indemnització per danys derivats d’accident patit, tant en relació al propi menor, com en relació als danys soferts per la resta de membres que conformen el nucli familiar (2000073/2017)
0113/18 27/03/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Estima parcialment i ordena retroacció per manca de notificació que causa indefensió (1000115/2016)
0108/18 27/03/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Estima parcialment i ordena retroacció per manca de notificació que causa indefensió (2000107/2017)
0109/18 27/03/2019 GOVERN - Expedient sancionador i confirmació de la proposta de sanció. (1000077/2015)
0111/18 27/03/2019 GOVERN – FUNCIÓ PÚBLICA. Aplicació de la mesura de contenció de despesa pública a la “paga extraordinària de la dotzena part del sou”. (2000007/2018)
0087/18 27/03/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d’una entitat bancària a favor d’una entitat de nova creació (2000072/2016)
0124/18 27/03/2019 INAF - AFA. No admissió a tràmit, per part de l’INAF, d’una sol·licitud de responsabilitat administrativa (1000089/2017)
0042/18 27/03/2019 INAF - AFA. No admissió a tràmit per part de l’INAF, d’una sol·licitud de responsabilitat administrativa (2000070/2016)
0106/18 27/03/2019 GOVERN - No admissió a tràmit, per part del Govern, d’una sol·licitud de responsabilitat administrativa (2000083/2016)
0123/18 27/03/2019 TRIBUTS. Impost sobre la renda de les persones físiques. La deducció per doble imposició internacional exigeix que les rendes obtingudes a l’estranger hagin estat gravades. (2000019/2018)