BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A211/19 30/06/2020 Mesura cautelar d'embargament de dividends (1000167/2018)
A286/19 30/06/2020 Inadmissió per inadequació de procediment de la pretensió de suspendre el règim de visites (4000009/2019)
A029/20 30/06/2020 Recusació de la batlle (1000555/2019)
A001/20 30/06/2020 Incident de nul·litat d'actuacions (3000149/2019)
0359/19 29/06/2020 Costes processals; carta de requeriment judicial previ (3000231/2019)
0356/19 29/06/2020 Acció en repetició reclamant el rescabalament de les quantitats satisfetes a les víctimes de l'accident de circulació; excepció de manca de legitimació passiva (3000095/2019)
0353/19 29/06/2020 Demanda de modificació de mesures incloses en el conveni de mesures paternofilials; valoració de la prova; pensió d'aliments per fills majors d'edat; noció d'aprofitament o rendiment regular; costes processals (2000043/2019)
0352/19 29/06/2020 Petició de condemna per intromissió en el seu honor, amb la corresponent rectificació i indemnització; dret a l'honor i dret a la llibertat d'expressió (2000098/2019)
0337/19 29/06/2020 Reclamació de quantitat per classes impartides; excepció d'inexecució o non adimpleti contractus (1000381/2019)
0331/19 29/06/2020 Reclamació de quantitat; manca de legitimació activa; principi de relativitat dels contractes; modificació del pol passiu de la relació obligatòria (1000250/2017)
0019/20 29/06/2020 Condemna al pagament dels honoraris de procurador (3000072/2019)
A381/19 29/06/2020 Reclamació de quantitat del ròssec deutor del compte bancari; prejudicialitat penal i administrativa (2000274/2019)
A375/19 29/06/2020 Extensió del procediment concursal a l'administrador de dret de la societat (5000226/2015)
A372/19 29/06/2020 Excepció de defecte legal en el mode de proposar la demanda; recurs dels autes recaiguts en qüestions incidentals (6000427/2019)
A330/19 29/06/2020 Desistiment justificat; prejudicialitat penal (1000005/2019)
A316/19 29/06/2020 Jurisdicció voluntària; trasllat de la demanda de l'art. 41.1 de la Constitució (1000484/2019)
0323/19 26/06/2020 Reclamació de quantitat derivat d'un incompliment contractual; prescripció (2000024/2017)
0318/19 26/06/2020 Responsabilitat arran d'un accident d'esquí; manca de legitimació passiva; culpa exclusiva de la víctima ; cosa jutjada penal; responsabilitat extra contractual (3000260/2018)
0311/19 26/06/2020 Reclamació de les quantitats derivades d'un saldo disposat més els interessos, d'un crèdit amb garantia hipotecària ; subsidiariàment acció hipotecària contra la finca donada en garantia pel deutor; valoració de la prova; doctrina segona la qual s'ha d'acreditar les sumes reclamades de capital disposat del crèdit i els interessos; enriquiment injust (6000346/2017)
0233/19 26/06/2020 Interpretació d'un pacte del conveni de separació; càrrega probatòria; costes judicials (3000076/2018)