BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A032/20 27/02/2020 RECURS DE QUEIXA (6000209/2019)
A334/19 27/02/2020 no admissió incident de nul.litat in limine; motivació de l'incident només és una repetició dels arguments ja emprats en les altres instàncies (3000149/2019)
0293/19 27/02/2020 reclamació en concepte d'indemnització per desistiment justificat; incorrecta valoració de la prova; desistiment per causa de l'exigència d'un treball diferent de l'estipulat; desistiment per actes vexatoris; lapsus calami en inversió de xifres a la sentència (1000167/2012)
0243/18 27/02/2020 excepció peremptòria de litisconsorci passiu necessari; crida en garantia; reclamació de quantitat d'extres; emissió de pagarés retornats; despeses bancàries; demanda reconvencional concernint factures impagades i desperfectes causats. (6100599/2011)
0347/19 27/02/2020 Exequàtur divorci mutu acord Espanya demanda conjunta
0358/18 27/02/2020 Exequàtur divorci Espanya mutu acord rebel·lia
A145/19 27/02/2020 In admissió Recurs Incident Nul·litat - 18 ter - Resolució no ferma (1001205/2019)
A144/19 27/02/2020 In admissió Recurs Incident Nul·litat - 18 ter - Resolució no ferma (1001152/2019)
0060/19 21/02/2020 TRIBUTS. Impost sobre la renda de les activitats econòmiques. Determinació del valor dels immobles adquirits abans de l’efectivitat de l’impost. Deducció de l’amortització des de l’entrada en funcionament dels elements. PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ. Competència de la Comissió Tècnica Tributària. (2000052/2018)
0018/19 21/02/2020 GOVERN. CONCURS-OPOSICIÓ INTERN (1000001/2016)
A045/19 21/02/2020 INCIDENT DE NUL·LITAT. Dret a la doble instància. No es vulnera quan s’examina una excepció ja articulada en la instància i s’han pogut formular les al·legacions corresponents. (1000017/2018)
A002/20 21/02/2020 AUTE INADMISSIÓ DE RECURS D'APEL·LACIÓ (2000019/2019)
A005/20 13/02/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - Desistir del recurs (1080054/2019)
6000026/2019 11/02/2020 delicte major d’apropiació indeguda
6000048/2019 11/02/2020 MAJOR DE VENDA DE PRODUCTE ESTUPEFAENT MARIHUANA A MENOR D'EDAT; C.P. DE CONSUM DE MARIHUANA EN LLOC PÚBLIC; C.P. DE CONSUM DE MARIHUANA EN GRUP
6000006/2019 11/02/2020 MENOR D'OBSTACULITZACIÓ D'EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS JUDICIALS
6000060/2019 11/02/2020 delicte menor d’introducció de droga tòxica cocaïna pel propi consum i contravenció penal d’introducció de producte estupefaent marihuana pel propi consum
6000034/2019 11/02/2020 USURPACIÓ DE LA IDENTITAT
A027/19 11/02/2020 Furt amb força en les coses i violació d'establiment comercial - Aute Aclariment (5080141/2018)
A009/20 11/02/2020 Benefici penitenciari semillibertat - Desistir del recurs (6000106/2018)