BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0300/20 26/02/2021 EXEQUÀTUR gestació subrogada
0284/20 26/02/2021 Acció en anul·labilitat per vici en el consentiment en les modalitats error i intimidació; principi de congruència; llei de protecció al consumidor (2000535/2018)
0276/20 26/02/2021 Excepció de manca de legitimació activa ad causam (7000235/2015)
0270/20 26/02/2021 Excepció de manca de legitimació passiva; lletra de canvi; crida en garantia (2100401/2013)
0263/20 26/02/2021 Determinar si les obres van ésser encomanades; direcció facultativa (7000313/2017)
0255/20 26/02/2021 Acció de responsabilitat extracontractual en reparació dels perjudicis soferts; empreses subcontractades; legitimació activa ad causam (1100111/2009)
0243/20 26/02/2021 Responsabilitat en accident; contractual o extracontractual (4000157/2019)
0233/20 26/02/2021 Divorci i mesures definitives: guarda i custòdia, pensió d'aliments, pensió compensatòria i costes judicials (2000141/2016)
0231/20 26/02/2021 Costes en matèria d'aplanament (1000218/2018)
0221/20 26/02/2021 Terceria de domini; finalitat de la fiança en un embargament preventiu (3000416/2018)
0214/20 26/02/2021 Reclamació de danys a conseqüència de filtracions d'aigua (7000289/2016)
0213/19 26/02/2021 Petició de condemna de compliment de contracte i subsidiàriament resolució de dit contracte més indemnització de danys i perjudicis (1100173/2010)
0204/20 26/02/2021 Divorci i mesures definitives: compensació econòmica pels dies no passats en companyia de l'altre progenitor (2000403/2018)
0198/20 26/02/2021 Acció personal i real o hipotecària; nul·litat del contracte (interessos de demora); venciment anticipat del contracte de préstec amb garantia hipotecària per manca de requeriment extrajudicial (6000055/2019)
0210/20 26/02/2021 Responsabilitat per culpa extracontractual o aquil·liana (7000092/2019)
0185/20 26/02/2021 Costes judicials (6100590/2012)
0184/20 26/02/2021 Restitució d'espais comuns, cessament d'activitats incòmodes, insalubres i perilloses i cessament d'ocupació prohibida (6000474/2016)
0181/19 26/02/2021 Impugnació de l'aute de liquidació de costes (TSJC 098/18)
0148/20 26/02/2021 Cosa jutjada; prescripció de l'acció per reclamar les lesions sofertes arran d'un accident de circulació (3000451/2018)
0030/20 26/02/2021 Reclamació del complement de preu de la recompra de les accions obligades a atorgar en favor de l'entitat bancària sota un preu amb descompte fixat per la pròpia entitat (7000138/2017)