BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000092/2019 04/12/2019 ESTAFA PRIVILEGIADA
A064/18 04/12/2019 Recurs in-admissió a tràmit incident de Nul·litat
0087/19 29/11/2019 Recurs delicte de lesions - Relació causalitat (6000064/2018)
0081/19 29/11/2019 recurs delicte de lesions doloses- Valoració prova (6000039/2018)
0073/19 29/11/2019 recurs delicte d'alteració de document - elements constitutius del delicte (6000083/2018)
0055/19 29/11/2019 Recurs delicte amenaces no condicionals- Valoració de la prova- proporcionalitat de la pena (6000209/2017)
0102/19 29/11/2019 Recurs - manca d'elements constitutius - proporcionalitat de la pena (6000064/2019)
0083/19 29/11/2019 Recurs delicte de lesions doloses- Valoració Prova (6000017/2017)
A038/19 29/11/2019 Recurs imports honoraris Advocats (5080012/2018)
A068/19 29/11/2019 Comís d'objectes (6000012/2018)
A092/19 29/11/2019 Recurs imports- Responsabilitat civil (2080057/2019)
A078/19 29/11/2019 Recurs imports - Responsabilitat civil (5080072/2019)
A027/19 29/11/2019 Recurs imports- Responsabilitat civil (5080141/2018)
0126/19 28/11/2019 RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL.Responsabilitat extracontractual o aquil.liana.- reclamació d'indemnització per danys i perjudicis patits arran d'una caiguda en una rampa de garatge .- responsabilitat "ex levissima culpa" (3000520/17)
0135/19 28/11/2019 RECLAMACIÓ EXTRACONTRACTUAL.reclamació extracontractual de quantitat contra la comunitat de propietaris arran de sinistre per filtració d'aigua.- excepció de prescripció de l'acció .- determinació del dia a quo quan la persona coneix l'abast del dany i l'entitat de les seves lesions.- valoració de la prova.- el deure de bona fe "bona fides" exigeix una conducta activa per part de la víctima de dany front a les conseqüències del mateix. (6000135/18)
0310/18 28/11/2019 PROPIETAT HORITZONTAL.demanda de nul.litat d'una reunió de la Junta General Extraordinària de Propietaris d'una Comunitat de Propietaris i per extensió de tots els acords presos posteriorment.- legimitació activa dels demandants en no presentar els títols de propietat extemporània en no haver-se presentat una excepció de manca de legitimació activa en el moment processal oportú.- no s'han respectat els terminis legals per convocar la reunió ni que la citació arribi a coneixement de tots els propietaris.- (3000345/17)
0017/18 28/11/2019 Exequatur.homologació de resolucions judicials foranes on l'execucio s'està duent al país estranger.- no vulneració de l'ordre públic.- principi rector de satisfacció del dret del creditor.-
0143/19 28/11/2019 reclamació d'indemnització prop de la companyia d'assegurances arran de patir un accident de circulació en què el vehicle es troba en sinistre total i la pòlissa cobreix els danys propis "tot risc".- saber si indemnització a alçada de valor venal o bé valor de mercat.- clàusula contractual. (6000012/18)
0159/19 28/11/2019 reclamació per desistiment justificat, part proporcional de la prima anyal, i diferència salarial d'una mensualitat.- incompliment de les mesures de seguretat i salut en el treball per part del patró no només contempla l'esfera de la salut o la integritat física sinó també comprèn el risc patrimonial o jurídic.- descans laboral obeeix a la protecció de la salut i seguretat en el treball per a poder desenvolupar altres parcel.les de la vida, a més de la laboral.- obligació de l'empresari de respectar aquest dret del treballador.- desistiment injustificat en aplicació de la doctrina de la immediatesa relativa en concórrer 4 mesos i mig entre l'actuació de l'empresari i el desistiment justificat.- prima té naturalesa salarial en ordre a la seva periodicitat, regularitat i continuïtat en el pagament (2000410/16)
0132/19 28/11/2019 reclamació de quantitat a causa de defectes o vicis existents en un vehicle de segona mà comprat prop d'un establiment d'automòbils.- necessitat d'acreditar que el vici o defecte que presenta el vehicle era preexistent a la compravenda.- obligació del venedor en garantir que el vehicle es trobi en bones condicions d'ús dins del que resulta previsible en atenció al desgast propi del mateix. (5000126/17)