BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A241/19 27/02/2020 petició de suspensió dels contactes supervisats entre pare i fills (1000013/2018)
A308/19 27/02/2020 PROPIETAT HORITZONTAL - reclamació de despeses comunitàries d'una societat en procés concursal; crèdit privilegiat que no es veu afectat per la suspensió de les accions individuals (4000384/2018)
A252/19 27/02/2020 extensió de la declaració de fallida d'una mercantil a la persona física; saber si la retensió salarial de la mateixa és ajustada a dret; no qualitat de comerciant (5500005/2012)
A333/19 27/02/2020 atorgar ajut econòmic a una persona física amb càrrec als actius del procés concursal. (4900076/2014)
A194/19 27/02/2020 incident d'execució contra l'acord d'execució del saig; càrrega de la prova; tiquets de compra; justificació de les despeses reclamades; requeriment extrajudicial necessari per les costes (5000277/2018)
A197/19 27/02/2020 crida en garantia (7000400/2018)
0336/19 27/02/2020 LABORAL - data d'extinció del contracte laboral (2000556/2018)
0294/19 27/02/2020 acció en resolució de contracte d'arrendament invocant existència de vicis diversos en l'apartament arrendat que no en permeten el seu ús i acció en reclamació de quantitat de restitució dels imports satisfets; principi de congruència; nul.litat o anul.labilitat d'un conveni que és objecte d'un procediment nou i connex. (2000304/2018)
0254/19 27/02/2020 DEMANDA DE MODIFICACIÓ DE MESURES DEFINITIVES: custòdia compartida, pensió d'aliments i despeses extraordinàries (5000288/2018)
0344/16 27/02/2020 LABORAL - preavís per acomiadament no causal del treballador; import de la indemnització; comprovació dels butlletins de salari pel patró;
0022/19 27/02/2020 LABORAL - treballador xofer d'autobús que reclama al patró el pagament de les hores extraordinàries; prima del treball en hores noctures treballades i no pagades, prima de temps a disposició de l'empresa no satisfeta i indemnització per desistiment justificat; valoració de la prova; norma aplicable; manca de gaudiment del dia de descans obligatori (5000422/2017)
A384/19 27/02/2020 JUSTICIA GRATUITA (6000638/2019)
A454/18 27/02/2020 Incident de nul·litat (20000063/2018)
A111/19 27/02/2020 Incident de nul·litat - al·lega manca de motivació (6000072/2018)
0105/19 27/02/2020 reclamació de quantitat en relació al saldo deutor d'un préstec hipotecari vençut anticipadament i dos préstecs personals; pràctica de documental denegada; excepció peremptòria de manca de requeriment extrajudicial; interessos de demora. (3000413/2017)
0189/16 27/02/2020 Reclamació de quantitat en relació al saldo deutor d’un préstec hipotecari vençut anticipadament i acció hipotecària contra les unitats immobiliàries donades en garantia del préstec; pagaments a compte fets pel recurrent -després de la liquidació del préstec i tancament del compte; notificacions extrajudicials. (1000479/2016)
0156/19 27/02/2020 Demanda de danys i perjudicis per servir material defectuós; determinar les costes del cridat en garantia (3100344/2013)
0303/19 27/02/2020 reclamació de determinades mesures modificatives relatives als seus fills, diferents de les ja acordades per mutu acord; ampliació drets de visita contra el desig dels menors; deure d'informació per part del progenitor exercici compartit de la pàtria potestat), distribució de les despeses extraordinàries, teràpia psicològica. (6000175/2017)
0003/18 27/02/2020 Impugnació d'acords socials (aprovació dels comptes anuals i distribució com acompte de dividends als socis) (2100774/2012)
0430/18 27/02/2020 incident de nul.litat d'actuacions, aclariment i/o rectificació contra sentència dictada pel TSJC; al.lega vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en dret i el dret a un procés degut; valoració de les proves. (4000368/2015)