BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A386/19 21/07/2020 Inscripció de matrimoni celebrat a l'estranger; demanda no està signada per l'altre cònjuge; legitimació de la registradora; normes d'aplicació (6000511/2019)
0380/19 21/07/2020 Valoració d'una carta com a contracte o precontracte i la seva força obligatòria; excepció de manca de legitimació passiva(1100697/2013)
0355/19 21/07/2020 Reclamació de quantitat; valoració de la prova; requisits de la compensació de deutes; costes judicials (2000482/2017)
0322/19 21/07/2020 Suplement de llegitima de l'herència; valoració de la prova pericial; costes judicials; valoració dels béns (2100721/2010)
A269/18 21/07/2020 Sol·licitud de nomenament d'administrador judicial i auditoria financera; mesures cautelars; prejudicialitat (3000005/2018-01)
A203/19 21/07/2020 Incident d'execució articulat contra l'acord d'embargament del Saig; modalitats de pagament (6000224/2019)
0066/18 21/07/2020 Reclamació de quantitat derivada d'un saldo de crèdit hipotecari en compte corrent més interessos de demora; cosa jutjada; liquidació d'interessos (4000143/2016)
A028/20 21/07/2020 Avaluació prop de l'UCA d'un progenitor; modalitat dels contactes pare i fill (2600020/2010)
0007/20 21/07/2020 Costes processals si estimació parcial de la demanda i naturalesa familiar (7000115/2019)
A004/19 21/07/2020 Demanda d'impugnació d'acords socials i sol·licitud de mesures cautelars (1000005/2018)
A021/20 20/07/2020 Contravenció penal de Furt - Aplicació Indult condemna en rebel·lia (exe. 0000152/2019)
A015/20 20/07/2020 Menor d'amenaces no condicionals - modificació de les obligacions imposades (exe. 0000142/2018)
A0007/20 20/07/2020 Major de Furt qualificat amb abús de confiança - Revocació pena per imcompliment de les obligacions (4000592/2015)
A016/20 20/07/2020 Incident de Nul·litat - Incongruència omissiva (6000005/2020)
018/20 20/07/2020 Major d'apropiació indeguda -Ànim de lucre (6000231/2018)
019/20 20/07/2020 Menor de maltractaments en l¡àmbit domèstic i contravenció de lesions doloses - Pena única (6000056/2018)
022-20 20/07/2020 Major de tràfic de droga tòxica marihuana - Prova directa i Indiciària (6000025/2019)
026/20 20/07/2020 Major de maltractaments en l'àmbit domèstic i major de lesions doloses - Valoració prova ( 6000103/2018)
A041/20 17/07/2020 Desistiment Recurs Apel·lació - (6000017/2020)
6000174/2017 16/07/2020 PARTICIPACIÓ EN UNA BARALLA AMB MITJANS PERILLOSOS * MALTRACTAMENTS - TINENÇA IL·LEGAL D'ARMES (ARMA BLANCA) - AMENACES NO CONDICIONALS - CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES