BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0281/20 30/11/2020 Demanda laboral reclamant retards constants en el pagament de la nòmina; realització d'una hora extraordinària diària pagada a preu d'ordinària; valoració de la prova (1000463/2017)
0272/20 30/11/2020 EXEQUÀTUR gestació subrogada
0250/20 30/11/2020 Desistiment per falta o retard injustificat del pagament del salari; noció d'immediatesa relativa; càlcul de l'import reclamat en concepte d'indemnització; reclamació de vacances i salari no liquidats; interessos (1000406/2018)
0245/20 30/11/2020 Reclamació d'indemnització per acomiadament no justificat; carta d'acomiadament no conté causa legal; error en la valoració de la prova (7000548/2017)
0237/20 30/11/2020 Desistiment justificat; treball diferent a l'estipulat; tracte vexatori (4000252/2018)
0230/20 30/11/2020 Prescripció de l'acció en reclamació dels havers salarials; dies a quo; càlculs del salari fix de monitor d'esquí (6000200/2018)
0190/20 30/11/2020 Modalitat quinzenal dels contactes durant els períodes de vacances d'estiu; interès prioritari del menor; contactes telefònics (3000516/2018)
0156/20 30/11/2020 Liquidació del règim econòmic matrimonial (2000149/2018)
0138/20 30/11/2020 Nul·litat de compra de participacions preferents i restitució; deure d'informació, valoració de la prova (1000247/2018)
0089/20 30/11/2020 EXEQUÀTUR gestació subrogada
0086/20 30/11/2020 reclamació de quantitat; interpretació d'un contracte d'assessorament/coaching (3000477/2017)
0083/20 30/11/2020 Fixar les mesures definitives entre els progenitors i el fill menor; guarda i custòdia compartida; condemna penal per abús sexual del pare envers la mare del menor; règim de visites (2000091/2019)
0058/20 30/11/2020 Nomenament de curador (6000182/2019)
0046/20 30/11/2020 Reclamació del saldo que presentava el compte mancomunat; valoració de la prova en relació a la titularitat dels fons que existien en el compte; enriquiment injust (6000419/2015)
0040/20 30/11/2020 Reclamació per danys i perjudicis ocasionats arran d'un sinistre; cosa jutjada i el seu efecte positiu (2000202/2016)
0038/20 30/11/2020 Demanda de reintegració parcial de la capacitat per a poder conduir vehicles automòbils i presentar-se a les proves teorico-pràctiques necessàries; pericial emesa sense el principi del contradictori (2000052/2019)
0033/20 30/11/2020 Demanda laboral en reclamació d'hores extraordinàries i en concepte d'hores treballades de nit per part d'un tutor d'internat; acomiadament no justificat; quantum de la indemnització; imposició de costes (2000368/2015)
0008/20 30/11/2020 Dret a l'assistència lletrada d'un incapaç com a dret fonamental al caràcter contradictori (6000613/2018)
A327/19 30/11/2020 Aclariment de sentència (1000478/2017)
A305/19 30/11/2020 Suspensió pàtria potestat dels progenitors i dret de visites dels menors; defensor judicial (2600011/2011)