BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A051/20 18/03/2021 AUTE ACLARIMENT (1000037/2018)
A067/20 18/03/2021 AUTE LEGITIMACIÓ (1700011/2014)
A088/20 18/03/2021 Recurs incident de nul·litat - Art. 18 quarter - Acumulació causes (9000113/2017 - 0000064/20))
6000073/2020 12/03/2021 LESIONS DOLOSES
A193/20 11/03/2021 ACLARIMENT (5000043/2019)
A015/21 09/03/2021 Desistiment Recurs Apel·lació - (1080002/2021)
A004/21 09/03/2021 Menor de conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia, autorització de conduir en horari laboral- (1080210/2020)
A003/21 09/03/2021 Menor de conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia, autorització de conduir en horari laboral- (1080189/2020)
0376/19 08/03/2021 Resolució de contracte d'arrendament rústic per manca de pagament de la renda, desnonament i retorn de les terres arrendades; manca de legitimació activa; cosa jutjada (4100034/2011)
0253/19 08/03/2021 Demanda d'execució; delimitació d'una finca (2100002/2003)
A365/19 08/03/2021 Declaració de desemparament; vulneració dret d'audiència de la mare (2000015/2019)
A153/20 08/03/2021 Saber si en la publicació per edicte d'un bé immoble d'una persona fallida ha de figurar el gravamen relatiu a les hipoteques que existeixen; saber si l'administrador judicial d'un procediment concursal ha de procedir a la venda en pública subhasta d'uns immobles gravats amb una hipoteca en favor d'un tercer que no ha articulat cap acció encaminada a la seva execució (7500001/2014)
A051/20 08/03/2021 Execució parcial de l'aval o garantia prestada per la companyia d'assegurances (1000555/2019-06)
A050/20 08/03/2021 Cessió de la cartera d'assegurances (1000555/2019-05)
A049/20 08/03/2021 Venciment anticipat dels contractes d'assegurança de vida i estalvi i unit linked vigents a la data de la declaració de cessació de pagaments, reconeixent als creditors el dret de comunicar els seus crèdits amb valor de rescat a la data de declaració de la fallida. Cessió de carteres de vida risc i no vida (1000555/2019-03)
A048/20 08/03/2021 Determinar si la situació econòmica de la companyia d'assegurances justificava la cessació de pagaments i fallida declarada (1000555/2019-00)
A082/20 03/03/2021 Incident de Nul·litat - (Urgt. i Pref 41.1 CA 0000103/2020)
0010/21 02/03/2021 Major d'introducció de cocaïna destinat a la venda, menor de consum i possessió pel propi consum - comís del vehicle - valoració de la prova (6000061/2020)
0370/20 26/02/2021 Càlcul de les despeses de manteniment dels elements comuns; valoració de la prova (6000530/2017)
0302/20 26/02/2021 Acomiadament disciplinari injustificat; actuació deslleial i fraudulenta del treballador; valoració de la prova (6000577/2018)