BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0013/19 19/07/2019 COMUNS. Responsabilitat administrativa – prejudicis derivats d’un sinistre d’aigua (2000034/2017)
0010/19 19/07/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Procedència de l’alta mèdica – determinació de l’atorgament d’una pensió d’invalidesa (200039/2017)
0007/19 19/07/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL. anàlisi d’intervenció quirúgica mèdicament justificada (1000058/2017)
0133/18 19/07/2019 GOVERN - Resolució de la CTU d’aprovació del Pla parcial per al devenvolupament de la UA de sòl urbanitzable (1000102/2014)
0031/19 19/07/2019 GOVERN - Exempció ITI obliga a viure a l'habitatge adquirit. Manca de prova del compliment de l'obligació (1000096/2017)
0019/18 19/07/2019 ENTITATS FINANCERES - Constitucionalitat de la Llei 8/2015. Obligació de confidencialitat. No procedeix l’excepció a de l’art. 47.1 (1000009/2017)
0020/19 19/07/2019 ENTITATS FINANCERES - No s'ha d'incloure previsió per si s'estima procediment civil en el que es reclama nul·litat preferents (1000043/2016)
A028/19 19/07/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL - Petició de pensió sol·licitada en dos procediments consecutius. Litispendència. (1000022/2017)
6000049/2018 17/07/2019 MAJOR D'ESTAFA
6000112/2018 17/07/2019 ESTAFA QUALIFICADA
6000097/2017 17/07/2019 ACCÉS CARNAL AMB UNA PERSONA DE MÉS DE 14 ANYS I MENYS DE 18, PREVALENT-SE D'UNA SITUACIÓ DE SUPERIORITAT I ESSENT LA VÍCTIMA ESPECIALMENT VULNERABLE PER RAÓ DE LA SEVA SITUACIÓ
6000008/2018 17/07/2019 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA
6000189/2018 17/07/2019 OBSTACULITZACIÓ D'EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS JUDICIALS
6000210/2018 17/07/2019 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000063/2017 17/07/2019 LESIONS DOLOSES
6000218/2018 17/07/2019 AMENACES NO CONDICIONALS - LESIONS DOLOSES
6000175/2017 17/07/2019 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000062/2019 17/07/2019 TRÀFIC DE DROGUES TÒXIQUES (COCAïNA)
6000085/2017 17/07/2019 VIOLACIÓ
6000040/2019 16/07/2019 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI