BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0159/19 28/11/2019 reclamació per desistiment justificat, part proporcional de la prima anyal, i diferència salarial d'una mensualitat.- incompliment de les mesures de seguretat i salut en el treball per part del patró no només contempla l'esfera de la salut o la integritat física sinó també comprèn el risc patrimonial o jurídic.- descans laboral obeeix a la protecció de la salut i seguretat en el treball per a poder desenvolupar altres parcel.les de la vida, a més de la laboral.- obligació de l'empresari de respectar aquest dret del treballador.- desistiment injustificat en aplicació de la doctrina de la immediatesa relativa en concórrer 4 mesos i mig entre l'actuació de l'empresari i el desistiment justificat.- prima té naturalesa salarial en ordre a la seva periodicitat, regularitat i continuïtat en el pagament (2000410/16)
0132/19 28/11/2019 reclamació de quantitat a causa de defectes o vicis existents en un vehicle de segona mà comprat prop d'un establiment d'automòbils.- necessitat d'acreditar que el vici o defecte que presenta el vehicle era preexistent a la compravenda.- obligació del venedor en garantir que el vehicle es trobi en bones condicions d'ús dins del que resulta previsible en atenció al desgast propi del mateix. (5000126/17)
0429/18 28/11/2019 declarada la responsabilitat professional del arquitecte atesos els seus compromisos contractuals i corroborada per les testificals.(3000083/17)
0229/19 28/11/2019 recurs a la revocació del càrrec de tutora a l'esposa de l'incapaç i nomenament a la FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR únicament en l'aspecte patrimonial en poder haver conflicte d'interessos.- inadequació de procediment per sol.licitar la meitat dels saldos existents en els comptes bancaris titularitat del matrimoni .- preferència en el nomenament de la família del tutelat.- autorització per realitzar contracte d'arrendament en suposar un benefici pel tutelat (7000003/18-02)
0228/19 28/11/2019 FAMILIA.import en la pensió d'aliments.- participació en les despeses extraordinàries. (4000193/18)
0180/19 28/11/2019 recurs per la revocació de tutor el fill de l'incapaç i al seu lloc designa la FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR per tenir deutes i existir un conflicte d'interessos (1000123/16)
A221/19 28/11/2019 FAMILIA.determinar qui ha de contribuir en el pagament del lloguer de l'immoble en que s'ubicava el domicili familiar quan el seu ús ha resultat atribuït a l'esposa (4000122/19)
A300/19 28/11/2019 denegat el benefici de justícia gratuïta en no contemplar el seu àmbit d'aplicació.- realitzar els tràmits per evitar la expulsió governativa. (3000439/19)
A076/19 28/11/2019 Petició d'estendre la fallida de la societat al seu administrador.- no s'ha donat l'oportunitat a l'administrador de pronunciar-se en relació a la sol.licitud (4000269/15)
A302/19 26/11/2019 Inadmissió recurs aute incident de nul·litat de batllia en no ser una resolució ferma.- no articulat l'acte de protest. (4000371/18)
0052/19 21/11/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Recurs extraordinari de revisió. Motius taxats (2000056/2018)
0018/16 21/11/2019 GOVERN - EXPROPIACIÓ PER CAUSA D'INTERÉS PÚBLIC - Determinació de l’import de la indemnització (3600151/2008)
0051/19 21/11/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL Invalidesa per malaltia. Quan existeixen patologies preexistents a l’alta a la CASS, les invalideses sobrevingudes han de ser almenys del 30%. (2000055/2018)
0045/19 21/11/2019 SAAS (1000017/2018)
0058/19 21/11/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL - No procedeix pensió de viudetat si no hi ha matrimoni ni parella en unió estable (2000051/2018)
0047/19 21/11/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL - Pensió d’invalidesa per accident laboral – càlcul del grau de menyscabament (1000002/2017)
A119/19 20/11/2019 Inadmissió Recurs - Incident de Nul·litat (3102003/2013)
A103/19 20/11/2019 Incident de Nul·litat - in admissió recurs mana de fonament
6000076/2019 19/11/2019 delicte major de blanqueig de diners o valors i delicte major de furt amb accès il.licit a casa habitada amb grau de temptativa
6000047/2019 13/11/2019 DANYS