BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0201/18 17/12/2019 reclamació de quantitat per emissió de lletres de canvi impagades i de factures diverses; excepció peremptòria de defecte legal en la formulació de la demanda en no incorporar la documental en que sustentava les seves pretensions fins el seu escrit de proposició de proves; excepció de manca de legitimació passiva; excepció de prescripció; engany en la signatura del document de reconeixement de deute que interrompt prescripció; absència de requeriment extrajudicial previ; (3100166/14)
0117/19 17/12/2019 LABORAL, demanda d'indemnització per desistiment justificat del treballador per infracció a la normativa sobre la salut i seguretat en el treball i tracte vexatori i reclamació per hores extraordinàries; regla de la immediatesa relativa; regla del venciment objectiu per les costes processals en cas de desestimació íntegra de la demanda. (4000243/17)
0086/19 17/12/2019 EXEQUATUR, s'estima la demanda en complir els requisits legalment establerts
0174/19 17/12/2019 TRANSACCIÓ JUDICIAL. sentència homologant transacció judicial; reclamació de quantitat (2100606/13)
A0059/19 17/12/2019 RECURS D'ACLARIMENT. recurs d'aclariment d'una sentència; no s'hi dóna lloc en trobar-se fora de termini (3000134/17)
A223/19 17/12/2019 RECURS D'ACLARIMENT. recurs d'aclariment d'una sentència en el sentit que no s'ha precisat en la condemna en costes el pronunciament d'honoraris d'advocat i procurador; no s'hi dona lloc (2000191/18)
A287/19 17/12/2019 FAMILIA. incident d'execució de sentència de separació matrimonial; saber si l'incident d'execució de sentència és el canal processal adequat per decidir sobre la suspensió del règim de visites del progenitor no custodi envers les seves filles; doctrina: diferència entre el procediment de modificació de mesures definitives i el procediment d'execució (5000012/19)
A290/19 17/12/2019 FAMILIA. condicions fixades per als desplaçaments a l'estranger en període lectiu; han de ser consensuats per ambdós progenitors o bé autoritzats expressament per l'òrgan judicial. (5000202/19)
A249/19 17/12/2019 FAMILIA. condemna en costes per desistiment (6000592/18)
A368/19 17/12/2019 JUSTÍCIA GRATUÏTA DIRECTA DONANT LLOC PER MANCA DE RECURSOS ECONÒMICS
A341/19 17/12/2019 JUSTICIA GRATUITA; petició de la sol.licitud una volta presentada la contesta de la demanda però acreditant una situació econòmica desfavorable sobrevinguda. (1000030/19)
A095/19 16/12/2019 Incident Nul·litat - Inadmet a tràmit
A0109/19 16/12/2019 Desistiment Recurs (1080023/2019)
A067/19 13/12/2019 AUTE INCIDENT D'EXECUCIÓ (0000005/2017)
0064/19 13/12/2019 FUNCIÓ PÚBLICA. Complement de la Mútua 100% de les retribucions que corresponen al treballador en cada moment (2000102/2017)
0081/19 13/12/2019 IMMIGRACIÓ - Expulsió i prohibició d’entrada de 2 anys. Delicte contra la seguretat del tràfic jurídic. Proporcionalitat. Durada del procediment judicial. (2000023/2019)
0033/19 13/12/2019 FUNCIÓ PÚBLICA. Mesures de congelació salarial. Diferències entre els funcionaris que percebien més o menys de 2.000 euros mensuals. Principi d’igualtat. (2000057/2018)
0065/19 13/12/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL. Revisió de l’atorgament de pensió d’invalidesa de malaltia comuna (1000010/2018)
0059/19 13/12/2019 RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA - sol·licitud d’obertura d’un comerç (2000060/2018)
0053/19 13/12/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL extinció de la prestació econòmica per incapacitat temporal (1000017/2018)