BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A232/19 23/06/2020 Excepció de defecte legal en el mode de proposar la demanda; determinació o determinabilitat de la pretensió (3000008/2019)
A210/19 23/06/2020 Incident d'execució: forma de pagament de la llegítima a càrrec dels hereus; saber si hereus estan obligats a pagar la resta de la llegítima en diners; saber si el valor dels béns a lliurar ha de tenir el valor en el moment del pagament o en el moment de la defunció del causant i si es pot completar el pagament dels béns de l'herència amb la dació en pagament (enlloc de diners) de béns propis dels hereus i el legitimari ho ha d'acceptar (1000336/2017)
A201/19 23/06/2020 Crida en garantia (7000275/2018
0188/19 22/06/2020 Responsabilitat patrimonial a conseqüència d'un accident laboral causant-li lesions; cosa jutjada penal; valoració de la prova; responsabilitat civil; concurrència de culpes (2000499/2015)
0185/19 22/06/2020 Substitució de vehicle per vicis ocults i subsidiàriament resolució contractual amb una indemnització de danys i perjudicis; venda de vehicle que incrementa l'emissió de gasos Nox; aliud pro alio; normativa de protecció al consumidor; perjudici moral (1000113/2016
0184/19 22/06/2020 Responsabilitat patrimonial derivada d'un incendi; manteniment de la xemeneia; defectes estructurals imputables a la propietat; costes processals (1100282/2013)
0176/19 22/06/2020 Reclamació de quantitat; excepció d'inadequació de procediment; enriquiment injust; manca de legitimació passiva; prescripció (3000377/2015)
0172/19 22/06/2020 Reclamació de quantitat derivada de factures impagades; valoració de la prova; costes judicials (6000593/2017)
0171/19 22/06/2020 Reclamació honoraris professionals; reconvencional demanant indemnització de danys i perjudicis per negligència en la gestió del mandat (6000038/2016)
0168/19 22/06/2020 Costes processals: imposició quan estimació en un 80%; no costes si requeriment extrajudicial per aplanament a la demanda (7000322/2015)
0161/19 22/06/2020 Reclamació de quantitat de factures impagades; càrrega probatòria (2000526/2017)
0146/19 22/06/2020 Pretensió indemnitzatòria a conseqüencia d'un accident laboral; cessació de pagaments i fallida de l'asseguradora; culpa in vigilando (1100004/2014)
A175/19 22/06/2020 Valoració de l'inadmissió a tràmit de l'incident d'execució; incident contra acord del Saig; doble grau de jurisdicció (6000477/2018)
A167/19 22/06/2020 Prejudicialitat civil (6000313/2018)
A023/19 22/06/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - (CRI 8000010/2015)
A028/20 22/06/2020 Recurs in-admissió a tràmit (0000001/2019)
0351/19 19/06/2020 Demanda laboral de xòfer d'autobusos que desisteix del seu contracte laboral; el treballador reclama la indemnització per desistiment justificat, hores extraordinàries realitzades i no pagades i els restants havers laborals no satisfets així com el dret a gaudir del pla personal de jubilació contractat amb l'empresa; norma aplicable: AETR; manca de gaudiment del descans obligatori (6000372/2017)
0342/18 19/06/2020 Reclamació dinerària derivada d'un contracte de gestió ; excepció de manca de legitimació passiva, teoria de l'aixecament del vel (2000287/2017)
0104/19 19/06/2020 Manca de legitimació activa (3100593/2009)
0017/19 19/06/2020 Reclamació d'havers laborals pendents de pagament i indemnització per desistiment justificat d'un xòfer d'autobusos; norma aplicable; descans obligatori (5000146/2018)