BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A067/20 29/03/2021 INADMISSIO INCIDENT DE NUL·LITAT (1000270/2017)
0019/21 26/03/2021 IMMIGRACIÓ (1000047/2020)
6000157/2019 25/03/2021 DESOBEDIÈNCIA A L'AUTORITAT (397 C*)
005/21 19/03/2021 Menor de crebantament de condemna de privació del permís de conduir - Quàntum i modalitat de pena (6000144/2019)
A090/20 19/03/2021 Contravenció de possessió de cannabis, consum individual en lloc públic - Aplicació dels beneficis de l'indult - rebel·lia processal (6000043/2018- EXE 0000172/2018)
A002/21 19/03/2021 Menors de maltractaments en l'àmbit domèstic i amenaces no condicionals - modificació de les mesures acordades (1080185/2020)
A086/20 19/03/2021 Major d'amenaces amb arma, menor continuat de maltractament en l'àmbit domèstic -Revocació de condemna (2080217/2019)
A007/21 19/03/2021 Major d'homicidi per imprudència greu - Responsabilitat Civil Quàntums perjudici moral, pretium doloris , lucre cessant (2080187/2019)
6000087/2020 18/03/2021 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000139/2019 18/03/2021 MALTRACTAMENT
0062/20 18/03/2021 COL.LEGI PROFESSIONAL. Recurs contra un aute que declara preclòs el termini atorgat per tal de formular la contesta a la demanda administrativa. (2000031/2019)
0044/20 18/03/2021 TRIBUTS. Impost sobre societats – no deducció de la remuneració a favor del administrador únic de la societat (2000065/2019)
0041/20 18/03/2021 TRIBUTS. Introducció d’uns catàlegs comercials facturats per una empresa espanyola al demandant; anàlisis tributari de l’impost general indirecte (IGI) (2000080/2019)
0077/18 18/03/2021 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Instruments de resolució relatius a una entitat bancària - indemnització per l’amortització d’accions preferents (1000046/2016)
0060/20 18/03/2021 ENTITATS FINANCERES. Compensació dels saldos de comptes corrents. Qüestió privada reservada a la jurisdicció civil. L’AREB no ha exercitat potestads administratives (2000013/2019)
0077/21 18/03/2021 PARTITS POLÍTICS. Ratificació de la dissolució d'un partit polític.
A016/21 18/03/2021 AUTE INADMISSIÓ (1000045/2020)
A075/20 18/03/2021 AUTE RESOLUTIU (1000086/2019)
A012/21 18/03/2021 AUTE INADMISSIÓ (1000076/2017)
A014/21 18/03/2021 AUTE INADMISSIÓ (1000060/2015)