BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0004/19 16/07/2020 RESPONSABILITAT DE L’ESTAT PER FUNCIONAMENT ANORMAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. Prescripció de crèdits de les Administracions comunals en via de constrenyiment.
0070/19 16/07/2020 ENTITATS FINANCERES. Procés de resolució bancària. Traspàs de comptes a l’entitat pont. Notificació als interessats. Accés a l’expedient. Bloqueig de comptes. (1000010/2017)
0015/20 16/07/2020 INTERCANVI D’INFORMACIÓ DE MATÈRIA FISCAL (2000084/2018)
0001/20 16/07/2020 ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. Accés a la carrera judicial. Provisió de les places vacants de la Batllia. Estatut dels Batlles substituts. (1000044/2019)
A060/19 16/07/2020 INCIDENT DE NUL·LITAT. Dret a la doble instància. No es vulnera quan s’examina una qüestió ja articulada en la instància i s’han pogut formular les al·legacions corresponents (2000052/2018)
A0113/19 15/07/2020 Major de lesions doloses - Incident de Nul·litat - (2080279/2018)
6000219/2018 02/07/2020 MENOR CONTINUAT D'ESTAFA EN SERVEIS D'HOTELERIA
6000219/2018 02/07/2020 MENOR CONTINUAT D'ESTAFA EN SERVEIS D'HOTELERIA
6000090/2019 02/07/2020 MENOR DE MALTRACTAMENT EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC I C.P. DE LESIONS DOLOSES
6000120/2019 02/07/2020 ACTES SEXUALS SENSE CONSENTIMENT
6000106/2019 02/07/2020 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA
6000079/2019 02/07/2020 OBSTACULITZACIÓ D'EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS JUDICIALS
A246/19 01/07/2020 Aclariment (2000027/2016)
A246/19 01/07/2020 Modalitats de contacte dels menors en relació amb el seu progenitor, import de la pensió d'aliments (2000027/2016)
0329/19 30/06/2020 Reclamació de quantitat per impagament de factures de serveis telefònics; valoració de la prova; clàusules abusives (1100316/2013)
A070/19 30/06/2020 Vulneració al dret a obtenir una decisió fonamentada en dret i el dret a un procés degut (3000315/2015
A395/19 30/06/2020 Informe pericial; manca del consentiment del pacient; incident de nul·litat; no possibilitat de recurs (3000057/2019)
A374/19 30/06/2020 Liquidació del règim econòmic matrimonial; règim de "ganancials"; competència de les jurisdiccions (7000630/2018)
A211/19 30/06/2020 Mesura cautelar d'embargament de dividends (1000167/2018)
A286/19 30/06/2020 Inadmissió per inadequació de procediment de la pretensió de suspendre el règim de visites (4000009/2019)