BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0036/20 18/12/2020 COMUNS - Danys a instal·lació elèctrica per subtensió. (2000015/2019)
0020/20 18/12/2020 GOVERN – TRIBUTS. Recurs contra una resolució de la Comissió Tècnica Tributària mitjançant la qual resol imposar una sanció per infracció de defraudació per no repercutir i liquidar les quotes d’IGI referents als mesos de gener, febrer, març i abril corresponents a l’exercici 2014. (1000034/2018)
0056/20 18/12/2020 GOVERN – TRIBUTS. Recurs contra la revocació d’una resolució de la Comissió tècnica tributària i la formulació d’una nova liquidació (1000018/2018)
0039/20 18/12/2020 GOVERN - Règim de jubilació del Cos de Bombers. El Govern és un òrgan executiu i no consultiu. Circulars no poden pronunciar-se sobre l’abast d’una disposició derogatòria. Tribunals tampoc són òrgans Consultius (1000068/2019)
0021/20 18/12/2020 COMUNS - Explotació d'apartaments moblats per a vacances exigeix autorització del Comú on està situat l'immoble (1000097/2017)
0018/20 18/12/2020 GOVERN - Sanció duana per falsa declaració. Vehicles que no es destinen a l’exposició sinó a la venda. Aplicació del Codi de Duana per ser norma especial. Infracció falsa declaració. (1000042/2018)
A073/20 17/12/2020 Menor de conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia, autorització de conduir en horari laboral- Còmput dels dies en període d'emergència sanitària SARS-CoV-2 -Principi de legalitat (2080278/2018)
0064/20 17/12/2020 Major de tràfic de droga tòxica cocaïna, menor de cessió de cànnabis - Incorrecta valoració de la Prova (6000028/2020)
A065/20 17/12/2020 Menor de lesions per imprudència greu - Legitimació activa - Determinació Responsabilitat Civil (2080070/2020)
A063/20 17/12/2020 Major continuat d'apropiació indeguda i administració deslleial - retorn dipòsit per absolució (0000027/2020)
A075/20 17/12/2020 Menor d'imposició de condicions abusives de treball - Provisió de fons en execució d'ordenança penal - nul·litat per manca de contradicció (1080061/2020)
0049/20 17/12/2020 Major de discriminació, menor d'amenaces no condicionals i contravenció de furt - Mòbil discriminatori - Element material (6000082/2019)
A061/20 17/12/2020 Menor de conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia, resistència greu, injuries i Contravenció d'amenaces lleus i maltractament - Revocació de Pena (4000121/2018)
6000002/2020 09/12/2020 INTRODUCCIÓ DE DROGA TÒXICA PER AL PROPI CONSUM
A062/20 07/12/2020 Incident de Nul·litat - dret a la defensa, al recurs i dret a la jurisdicció per manca de tutela judicial efectiva (6000022/2020)
0135/20 30/11/2020 Interpretació d'un contracte d'assegurança; pagament de prestacions en cas de defunció, baixa laboral o invalidesa permanent per l'adherent en funció de les opcions escollides pel mateix (1000261/2016)
0321/19 30/11/2020 Reclamació de quantitat del subcontractat al comitent per impagament de factures; legitimació activa de l'agent; acció directa; enriquiment injust; excepció de cosa jutjada i dret a la jurisdicció; revisió prioris instantiae requereix una crítica dels arguments de la sentència impugnada (5000889/2006)
0119/20 30/11/2020 Reclamació de quantitat de la provisió de fons dipositada al lletrat; demanda reconvencional de les factures impagades; prescripció triennal, dies a quo en el moment de la finalització dels serveis professionals (4000195/2017)
0382/19 30/11/2020 Reclamació de quantitat en concepte de despeses de guarda de la mascota i despeses complementàries; error en la valoració de la prova; extemporaneïtat de la prova; prova per a millor proveir (1000279/2018)
0285/19 30/11/2020 Sentència anul·lada pel Tribunal Constitucional per vulneració al dret a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret (3000251/2018)