BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A327/20 19/01/2021 JUSTÍCIA GRATUÏTA (5000391/2020)
A062/20 18/01/2021 Recurs Incident Nul·lictat - Rectificatiu (6000022/2020)
6000194/2018 15/01/2021 LESIONS DOLOSES
6000096/2018 15/01/2021 AMENACES NO CONDICIONALS - MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC
6000192/2018 15/01/2021 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT LABORAL)
A062/20 15/01/2021 recurs incident Nul·litat - Extemporaneïtat del recurs (0000062/2020 - 6000022/2020)
A344/20 14/01/2021 JUSTÍCIA GRATUÏTA (6000171/2020)
A069/20 07/01/2021 recurs incident Nul·litat - (6000173/2016)
A068/20 07/01/2021 recurs incident Nul·litat - (6000173/2017)
6000044/2020 04/01/2021 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA LLEU
A080/20 30/12/2020 Major de lesions doloses emprant mitjans amb perill de causar la mort o lesions més greus a la víctima - Benefici penitenciari de la semillibertat (6000054/2018 - Ex. 191/2019)
A033/20 24/12/2020 Recusació (6000096/2020)
A032/20 24/12/2020 Recusació (6000097/2020)
6000118/2019 22/12/2020 ESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT D'ESQUÍ)
0326/19 22/12/2020 Acció reivindicatòria i declarativa de domini (4000003/2015)
0282/20 22/12/2020 Excepció de caducitat; còmput dels terminis de caducitat o de prescripció de data a data i no en dies naturals; desistiment justificat; pagament fraccionat del salari (7000185/2018)
0271/20 22/12/2020 Revocació de sentència en el sentit de reintegrar la seva capacitat i es deixi sense efecte la curatela; proves pericials i la seva valoració judicial (5000136/2019)
0258/20 22/12/2020 Acomiadament disciplinari 103,5 CRL; prescripció de faltes (1000361/2015)
0247/20 22/12/2020 Hores extraordinàries; càrrec de confiança; indemnització per acomiadament fet de forma indeguda; naturalesa de l'ocupació per la qual el treballador gaudia de l'apartament (7000376/2016)
0242/20 22/12/2020 Indemnització article 98.2 CRL; s'ha de demostrar els danys i perjudicis soferts per a poder ostentar a indemnització complementària; prestacions salarials no percebudes durant baixa laboral; reclamació convencional en concepte de vacances realitzades; còmput dels interessos (art. 99 CRL); condemna en costes (4000016/2019)