BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0036/19 27/09/2019 INDEMNITZACIÓ ACCIDENT (2000344/2017)
0110/19 27/09/2019 RECLAMACIÓ DE QUANTITAT. VALOR PROBATORI DOCUMENT PRIVAT (6000604/2017)
0216/19 27/09/2019 LABORAL, PRESCRIPCIÓ FALTES.(3000206/2018)
0455/17 27/09/2019 RECLAMACIÓ DE QUANTITAT. VALORACIÓ PROVA PERICIAL (6000567/2015)
0131/19 27/09/2019 LABORAL. ACOMIADAMENT DISCIPLINARI. 104.6 (6000564/2016)
0059/19 27/09/2019 LABORAL. INDEMNITZACIO FETA DE FORMA INDEGUDA. DENEGACIO PRACTICA PROVA (3000134/2017)
0051/19 27/09/2019 INCOMPLIMENT DE PAGAMENT. JUSTIFICACIO EXCEPCIÓ DE CONTRACTE NO COMPLERT. (30000536/17)
0430/18 27/09/2019 NUL·LITAT PARCIAL. ACCEPTACIÓ HERÈNCIA. FILLS MENORS. DEFINITIVA (4000368/2015)
0065/19 27/09/2019 COSA JUTJADA-IMPROCEDÈNCIA-POSSIBILITATS PERJUDICAT A L'ACCIÓ CIVIL EN PROCÉS PENAL.(3000210/2016)
0041/19 27/09/2019 EXECUCIÓ GARANTIA BANCÀRIA-VALIDESA CONTRACTE DE CRÈDIT GARANTIT.(2000181/2015)
0075/19 27/09/2019 PROPIETAT HORITZONTAL-OCUPACIÓ ESPAI COMÚ NO. (2000352/2017)
0031/19 27/09/2019 BANCARI-CRÈDIT HIPOTECAR-ERROR MATERIAL EN ESCRIPTURA.(3000266/2216)
0073/19 27/09/2019 ACCIDENT-QUANTIFICACIÓ PERJUDICIS IPP-PD (1000466/2015)
0068/19 27/09/2019 CAIGUDA PLACA GEL-RESPONSABILITAT HOTEL-QUANTIFICACIÓ PERJUDICIS (3000066/2016)
0069/2019 27/09/2019 ASSEGURANÇA DE VIDA-RESCATS-PRIMA DEGUDA-INTERESSOS-COSTES (3000021/2016)
0078/19 27/09/2019 LABORAL. COMIAT NO CAUSAL, INDEMNITZACIÓ COMPLEMENTÀRIA NO, (6000359/2016)
0047/19 27/09/2019 VICIS CONSTRUCTIUS. PISCINA PROVA (5000155/2015)
0056/19 27/09/2019 COSA JUTJADA. SENTÈNCIA ADMINISTRATIVA (4100315/2014)
0285/19 27/09/2019 Exequatur Aplanament
0230/19 27/09/2019 Exequatur Aplanament