BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0130/18 12/04/2019 Reclamació de responsabilitat administrativa contra el SAAS – prescripció (2000091/2017)
0104/18 12/04/2019 GOVERN - Quota de liquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) -aplicació de la deducció per eliminar la doble imposició internacional (2000020/2018)
0090/18 12/04/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d’una entitat bancària a favor d’una entitat de nova creació. (2000010/2017)
6000222/2018 11/04/2019 LESIONS DOLOSES
0025/19 09/04/2019 IMMIGRACIÓ - Regularització de l’autorització de residència i treball (1000048/2018)
A040/19 08/04/2019 Delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8 gram per litre de sang (2080028/19)
6000194/2017 05/04/2019 OBSTACULITZACIÓ D'EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS JUDICIALS
A035/19 03/04/2019 Revocació suspensió de condemna (2080142/2017)
A036/19 03/04/2019 Revocació suspensió de condemna (5080063/2017)
0017/19 03/04/2019 Presumpció d'innocència (6000092/2017)
0016/19 03/04/2019 Legitima defensa (1000014/2015)
0019/19 03/04/2019 No apreciació de l'atenuant d'haver obrat per causa que ha produït arravatament i obcecació (6000182/2017)
0018/19 03/04/2019 No apreciació atenuant d'obrar a causa d'una addicció a les drogues (600155/2018)
0015/19 03/04/2019 Apreciació de la pena . Presumpció d'innocència.(6000100/2018)
0014/19 03/04/2019 No apreciació atenuants de penediment espontani i col·laboració del processat (6000154/2018)
A023/19 28/03/2019 AUTE INADMISSIÓ (4000462/2017)
0393/18 28/03/2019 Societat reclamació per passiu occult. (3000171/2015)
0167/18 28/03/2019 Sentència exequàtur
0395/18 28/03/2019 Laboral Prejudicialitat Penal comiat disciplinari i aute processament (3000529/2016)
A445/18 28/03/2019 Acumulació de processos laborals determinació del procediment més antic ( 2000374/2018)