BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0270/18 30/09/2020 Exequàtur sentència divorci marroc; manca de conformitat a l'ordre públic nacional pel que fa els interessos del menor, pensió d'aliments, no es preveuen despeses extraordinàries, guàrdia i custòdia i dret de visita. Exequàtur parcial limitat al pronunciament del divorci
0239/19 30/09/2020 Prejudicialitat penal; valoració de la prova; manca de pagament honoraris pèrit cal·ligràfic (2100354/2014)
0238/18 30/09/2020 Demanda per incompliment contractual de la gestió de valors, resolució contractual, indemnització per danys emergents i lucre cessant més interessos i costes; prescripció de la reclamació, gestió de la cartera de valors; coneixement del client (2100380/2012)
0102/20 30/09/2020 Reclamació del salari impagat, hores extraordinàries,vacances i indemnització per acomiadament fet de forma indeguda; càrrega de la prova de les hores extraordinàries (4000199/2017)
0079/20 30/09/2020 Acció en resolució de contracte, desnonament i reclamació de quantitat; pràctica de la prova testifical; error en la valoració de la prova; demanda reconvencional (2000025/2019)
A349/19 30/09/2020 INADMISSIÓ (6000118/2019)
A372/19 30/09/2020 INADMISSIÓ INCIDENT DE NUL·LITAT (6000427/2019)
A276/19 30/09/2020 Demanda d'impugnació d'acords social, sol·licitud de mesures cautelars i acumulació d'autes; fumus boni iuris i periculum in mora; imposició del pagament de les costes del judici (6000154/2018)
A256/19 30/09/2020 Petició de nul·litat o de revisió de sentència (4000023/2019)
A097/20 30/09/2020 Recurs de reposició contra providència admetent el recurs a un sol efecte (6000289/2018)
A096/20 30/09/2020 Recurs de reposició contra providència admetent el recurs a un sol efecte (6000288/2018)
A068/20 30/09/2020 Oposició del progenitor que el seu fill participi en diferents activitats organitzades pel centre escolar, relacionades amb violència de gènere i/o identitat sexual (2000018/2017)
A036/20 30/09/2020 Demanda d'execució de sentència; inadequació del procediment iniciat; conveni regulat aprovat i incorporat a la part dispositiva de la sentència gaudeix d'eficàcia de cosa jutjada (4000406/2018)
A031/20 30/09/2020 Impugnació de la decisió de fixar pensió d'aliments en atenció a la seva capacitat econòmica (2000014/2018)
A017/20 30/09/2020 Incident d'execució respecte de la taxació de les costes (3000183/2019)
A013/20 30/09/2020 Crida en garantia (7000290/2019)
A009/20 30/09/2020 Ampliació dret de visites prop del servei de trobada familiar (2000014/2018)
0009/20 24/09/2020 GOVERN - MINISTERI DE CULTURA Lliurament de memòries d'actuacions arqueològiques. Abast de la difusió dels resultats de les intervencions arqueològiques. (2000083/2018)
0003/20 24/09/2020 COMUNS-SANCIONS - Sanció aparcament. Identificació del lloc sense dubte (1000012/2019)
0088/19 24/09/2020 TRIBUTS. Sanció per incompliment d’obligacions comptables i registrals. Error en la numeració de les factures. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. Caducitat del procediment. Resolució tardana. (1000029/2018)