BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0035/20 27/01/2021 TRIBUTS - Repartiment de costos i preus de transferència (2000093/2017)
0032/20 27/01/2021 TRIBUTS - Repartiment de costos i preus de transferència (2000090/2017)
0017/20 27/01/2021 GOVERN - Recurs contra una resolució de Govern que inadmet a tràmit el recurs contra una decisió del Ministre d'Educació i Ensenyament Superior (1000130/2016)
0022/20 27/01/2021 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA - Incompliment del plec de condicions quant el període de garantia dels productes subministrats. No és un defecte formal esmenable, sinó una modificació de l'oferta (1000034/2019)
0073/20 27/01/2021 TRIBUTS - Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. Determinació del valor d'adquisició d'unes participacions socials. Només es pot incrementar amb les aportacions dels socis si aquestes són definitives i no reintegrables (2000071/2019)
0046/20 27/01/2021 FUNCIÓ PÚBLICA - Prestacions complementàries de la Mútua. S'han de calcular tenint en compte la totalitat de la prestació satisfeta per la CASS en concepte d'incapacitat temporal (2000078/2019)
0040/20 27/01/2021 FUNCIÓ PÚBLICA - Prestacions complementàries de la Mútua. S'han de calcular tenint en compte la totalitat de la prestació satisfeta per la CASS en concepte d'incapacitat temporal (1000063/2018)
0025/20 27/01/2021 URBANISME - Revisió del POUP. No procedeix un segon tràmit d'informació pública. Les limitacions d'aprofitament no són indemnitzables. No és possible una transferència d'aprofitament urbanístic en favor de terrenys comunals, que són no urbanitzables (1000063/2018)
0016/20 27/01/2021 SEGURETAT SOCIAL - Absència de l'informe preceptiu d'un metge especialista quan el sol·licita el recurrent en via administrativa. Imposició de les costes processals (2000007/2019)
0059/20 27/01/2021 SEGURETAT SOCIAL - CASS Pensió d'invalidesa per segon accident laboral. Valoració de les lesions. Sentència del Tribunal unipersonal que accepta la valoració de prova pericial judicial (1000085/2019)
0051/20 27/01/2021 COMUNS Permuta de terreny comunal. Exigeix tràmit d'informació pública. STB no analitza qüestions de fons (1000037/2018)
0048/20 27/01/2021 GOVERN - Sancions en matèria de relacions laborals. Manca de contracte escrit amb indicació de dies i hores de treball en una relació laboral a temps parcial. Traslladar les jornades laborals estipulades quan coincidien en festiu en un altre dia setmanal no festiu. Liquidació del contracte (2000036/2019)
0063/20 27/01/2021 SEGURETAT SOCIAL - CASS Càlcul pensió d'invalidesa quan convergeixen contingències derivades d'accident laboral i malaltia comuna (1000060/2019)
A027/20 27/01/2021 AUTE ACLARIMENT (2000044/2018)
0001/21 26/01/2021 IIMF - Intercanvi d'informació en matèria fiscal (2000061/2018)
6000080/2019 21/01/2021 delicte menor de desobediència greu
6000051/2017 21/01/2021 AGRESSIÓ SEXUAL , ABUSOS SEXUALS AMB PREVALENÇA A MAJORS D'EDAT (149 A*)
6000201/2018 21/01/2021 CONSUM DE DROGA TÒXICA EN LOCAL PÚBLIC (HEROïNA)
A008/21 21/01/2021 JUSTíCIA GRATUÏTA DIRECTA (TSJC 382/19)
0222/20 19/01/2021 TRANSACCIÓ (4000002/2019)