BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A064/19 21/10/2019 Revocació condemna (2080047/2017)
A041/19 21/10/2019 Revocació condemna (1080109/2018)
A077/19 21/10/2019 Revocació condemna (1080144/2018)
A052/19 21/10/2019 Revocació condemna amb substitució de pena (1080139/2018)
0033/18 18/10/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (TSJP 0000041/2018)
0032/18 18/10/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (TSJA 0000064/2018)
A013/19 18/10/2019 Desistiment recurs (6000192/2017)
6000066/2019 18/10/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
A096/19 09/10/2019 Recurs incident de nul·litat - resolucions no fermes (0000043/2019)
A095/19 09/10/2019 Recurs Incident Nul·litat contra resolucions no fermes (6000031/2019)
A070/19 09/10/2019 Recurs Incident Nul·litat (6000041/2019)
A120/18 08/10/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT (2000042/2017)
0197/18 04/10/2019 QUARTA VIDUAL (5100006/2014)
01162/19 04/10/2019 FAMILIA. PENSIÓ FILL MAJOR, DATA D'EFECTES (7000169/16)
A0063/19 04/10/2019 inadmissió a tràmit-incident de nul·litat basat en la vulneració del dret fonamental a la jurisdicció, a la defensa i a un procés degut- valoració de la prova d'un informe judicial psicològic acreditant un assetjament laboral (4000299/16)
A269/19 04/10/2019 FAMILIA. PÈRDUA D'OBJECTE (1000010/15)
A267/19 04/10/2019 Justicia Gratuita (3000373/19)
A140/19 04/10/2019 INADMISSIO
A011/19 04/10/2019 Incident Nul·litat (TSJP 0000011/2019)
0082/19 27/09/2019 INTERDICTE POSSESSORI (2000058/2018)