BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A451/18 26/02/2019 Justicia Gratuïta per demanda de comú acord les dues parts han de participar de la sol·licitud (2000537/2018)
A424/18 26/02/2019 Justicia Gratuïta en cas de custòdia compartida cal proratejar coeficients art 20 del reglament (5000469/2018)
A398/18 26/02/2019 Justicia Gratuïta (TSJC 350/201860000495/2018)
A002/19 26/02/2019 Justicia Gratuïta directa (2000175/2016)
0413/18 26/02/2019 Rebel·lia Contracte verbal (3000480/2017)
A363/18 26/02/2019 Incident execució exequatur títol execució prescripció (7000180/2017)
A180/18 26/02/2019 Incident de nul·litat (6000321/2015)
0441/18 26/02/2019 LAFU retorn possessió indemnització ocupació indeguda (3000415/2017)
A118/18 21/02/2019 INCIDENT EXECUCIÓ. Costes processals a càrrec de l’Administració. Prescripció del dret per haver transcorregut més de tres anys des de la fermesa de la sentència. (2000267/2008)
0085/18 21/02/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d'una entitat bancària a favor d'una altra entitat bancària de nova creació. (2000009/2017)
0071/18 21/02/2019 GOVERN - TREBALL. Infraccions del Codi de relacions laborals. Empresa de treball temporal. Proporcionalitat de les sancions. (2000041/2017)
0029/18 21/02/2019 ENTITATS FINANCERES. Procés resolució d’entitat bancària. Traspàs de comptes a entitat bancària de nova creació. Notificació individual: no hi ha indefensió material (2000074/2016)
0129/18 21/02/2019 COL·LEGIS PROFESSIONALS. Expedient disciplinari a un col·legiat. Manca de legitimació dels denunciants. (1000100/2015)
0122/18 21/02/2019 GOVERN - Sanció per defraudació lleu. Remuneració d'administradors no prevista als estatuts. Dol o culpa (2000046/2018)
0116/18 21/02/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL - Càlcul pensió d'invalidesa quan convergeixen contingències derivades accident laboral i malaltia comuna (2000040/2018)
0084/18 21/02/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d'una entitat bancària a favor d'una altra entitat bancària de nova creació.(2000108/2017)
0066/18 21/02/2019 CASS-SEGURETAT SOCIAL. Improcedència de l’alta mèdica – no suspensió del pagament de les indemnitzacions de salari i manteniment de la pensió d’invalidesa per malaltia comuna de categoria A II (2000001/2016)
0006/19 21/02/2019 IMMIGRACIÓ. Regularització de l’autorització de residència i treball. (2000068/2018)
0073/18 21/02/2019 GOVERN - PROCEDIMENT SANCIONADOR. Discriminació en aplicació de sancions a treballador per no fer ús del casc (2000010/2017)
A001/19 21/02/2019 Recusació (8000176/2015)