BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A111/2019 19/06/2020 Incident de Nul·litat - (6000118/2017)
A008/20 19/06/2020 Aclariment (1080219/2019)
A126/19 19/06/2020 Lesions Doloses que requereixen de tractament mèdic posterior a la 1ª assistència - Revocació parcial pena condicional (6000019/2016)
A138/19 19/06/2020 Lesions havent utilitzat armes, objectes o mitjans amb perill de causar la mort o lesions greus - Revocació Parcial Pena condicional (4000050/2016)
A143/19 19/06/2020 Lesions Doloses - Quantum Indemnització (1080227/2018)
A014/20 19/06/2020 Lesions per imprudència greu - Quantum Responsabilitat Civil (2080134/2018)
A130/19 19/06/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - Injúries a funcionari i amenaces lleus - Revocació pena - Aplicació Indult (1870149/2012)
A002/20 19/06/2020 Recurs incident de nul·litat - Inadmissió Recurs (1080142/2017)
0095/18 19/06/2020 Corrupció i tràfic d'influències comés per autoritat o funcionari- elements constitutius de delicte (6000143/2017)
0417/18 17/06/2020 Exequàtur sentència de divorci
0388/19 17/06/2020 Petició de que la pensió d'aliments sigui satisfeta directament al fill major d'edat enlloc de la progenitora amb la que conviu; grau de participació en les despeses extraordinàries (3000432/2017)
0367/19 17/06/2020 Exequàtur sentència de divorci
0288/19 17/06/2020 Demanda de modificació de mesures demanant la modalitat de custòdia compartida del fill menor; interès superior del menor; eficàcia probatòria de l'informe pericial (2000305/2017)
0191/19 17/06/2020 Exequàtur sentència divorci essent una de les parts difunta
A369/19 17/06/2020 Petició de venda d'una unitat immobiliària per part de la tutora per poder fer front a les despeses personals i de subsistència de la tutelada (2000003/2018)
A349/19 17/06/2020 Guàrdia i custòdia, règim de contactes amb el progenitor no custodi; import de la pensió d'aliments; atribució de l'ús del domicili familiar; prova pericial (6000118/2019)
A304/19 17/06/2020 Menor en situació de desemparament i atribució al pare de la seva guarda i custòdia; oposició per part de la progenitora (2000031/2016)
A246/19 17/06/2020 Modalitats de contacte dels menors en relació amb el seu progenitor, import de la pensió d'aliments (2000027/2016)
A098/20 17/06/2020 INADMISSIÓ INCIDENT DE NUL·LITAT (2000409/2019)
A002/20 17/06/2020 Modalitats de contacte dels menors en relació amb el seu progenitor, trobant-se un d'ells internat en un centre especialitzat (2000027/2016)