BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0034/19 24/10/2019 COMUNS RESOLUCIÓ SANCIONADORA - Sanció disciplinària. Cal concretar criteris de graduació per fixar la sanció per sobre del mínim establert (1000088/2017)
0044/19 24/10/2019 GOVERN – FINANCES Imposició d’una sanció de duana (1000040/2017)
0035/19 24/10/2019 SEGURETAT SOCIAL – CASS Treballador per compte propi en situació d’incapacitat- situació incompatible amb les funcions ordinàries de la seva activitat (1000080/2017)
0035/19 24/10/2019 SEGURETAT SOCIAL – CASS Treballador per compte propi en situació d’incapacitat- situació incompatible amb les funcions ordinàries de la seva activitat (1000080/2017)
0019/19 24/10/2019 GOVERN - Desestimació tàcita de la sol·licitud de participació en el procediment de convocatòria interna de mobilitat (1000038/2017)
0042/19 24/10/2019 BÉNS COMUNALS. Delimitació. Les qüestions de propietat estan reservades a la Jurisdicció civil. (1000012/2016)
0147/18 24/10/2019 URBANISME. Revisió del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial. No es poden modificar unilateralment els límits parroquials definits en l’anterior POUP. (2000032/2018)
0145/18 24/10/2019 RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA. Trencament del principi d’igualtat. Negativa a atorgar a uns perjudicats per una obra pública les compensacions concedides a d’altres veïns. (2000021/2015)
0107/18 24/10/2019 ENTITATS FINANCERES. Procés de resolució. Amortització fons propis. S’impugna un acte d’execució per raons inherents a l’acte principal. Dualitat d’actuacions.(2000029/2016)
6000015/2019 24/10/2019 DANYS
A035/19 21/10/2019 Revocació condemna (1080139/2018)
A042/19 21/10/2019 Recurs indemnització danys (5080090/2017)
A071/19 21/10/2019 Recurs substitució pena revocada (5080127/2018)
A093/19 21/10/2019 Recurs autorització conduir en horari laboral (4080085/2019)
A088/19 21/10/2019 Recurs autorització conduir en horari laboral (2080128/2018)
A082/19 21/10/2019 Recurs - Substitució pena privativa llibertat per expulsió (0000099/2018)
A086/19 21/10/2019 Recurs autorització a conduir (2080155/2019)
A069/19 21/10/2019 Revocació condemna (2080148/2018)
A072/19 21/10/2019 Revocació condemna (1080025/2019)
A062/19 21/10/2019 Revocació condemna (1080019/2019)