BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0134/20 29/01/2021 Controvèrsia en la naturalesa del contracte laboral o civil-mercantil; teoria dels actes propis (7000645/2017)
0127/20 29/01/2021 Acció confessòria de servitud i demanda declarativa de la servitud altius non tollendi (6000235/2016)
0124/20 29/01/2021 Reclamació de quantitat en concepte de factures de treball impagades; treballs defectuosos; responsabilitat (6000556/2016)
A347/20 29/01/2021 JUSTÍCIA GRATUÏTA, recursos econòmics superen els estipulats per reglament (5000508/2020)
A298/20 29/01/2021 Mesures paternofilials provisionalíssimes; pensió d'aliments (2000518/2020)
A239/20 29/01/2021 Demanda d'incident d'execució de pagament en concepte de pensions d'aliments, actualització de pensions, taxes judicials i honoraris d'advocat. Demanda reconvencional. Indefensió. Costes (4000145/2015)
A193/20 29/01/2021 Incident d'execució de l'acord d'embargament del Saig; excepció peremptòria de pagament (5000043/2019)
A178/20 29/01/2021 Sol·licitud de mesures cautelars. Requisits (6000040/2018)
A165/20 29/01/2021 Incident d'execució de l'acord d'execució del Saig; liquiditat del deute; despeses extraordinàries són indeterminades, inespecífiques i il·líquides. Incongruència ultra petita (3000052/2019)
A141/20 29/01/2021 Suspensió del procediment judicial iniciat a la vista de l'estat de cessació de pagaments i fallida de la societat. Reclamació de la CASS. Disponibilitat del procediment (6000034/2019)
A104/20 29/01/2021 Incident en procediment de cessació de pagaments i fallida; proposta de concordat exhaurida (6500032/2013)
0081/20 29/01/2021 Major d'apropiació indeguda - Agreujant de reincidència (6000072/2017)
0076/20 29/01/2021 Majors d'abusos sexuals sense consentiment sent la víctima especialment vulnerable i d'accés carnal sense consentiment - Prova de Càrrec - Vulnerabilitat de la víctima (6000055/2020)
A067/20 29/01/2021 Menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8 gls i crebantament de condemna - Revocació Pena (4000106/2018)
A074/20 29/01/2021 Major de discriminació, menors d'amenaces no condicionals, injúries a l'autoritat i contravenció de maltractament corporal lleu - Revocació Pena (9080003/2020)
A059/20 29/01/2021 Major d'amenaces de mort no condicionals, menors de maltractaments en l'àmbit domèstic, violacvió de domicili, danys dolosos i maltractament d'animal - Quàntum indemnitzatori (2080261/2019)
A077/20 29/01/2021 Major de lesions doloses que han requerit assistència mèdica - Quàntum Indemnitzatori (5080248/2019)
0082/20 28/01/2021 Recurs Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment - Habeas Corpus (0000103/2020))
0068/20 27/01/2021 SEGURETAT SOCIAL - CASS Atorgament d'una pensió d'invalidesa derivada de malaltia comuna i categoritzada com a Grup 1 i reposició de baixa mèdica. Reconeixement d'una pensió del grup 2 (2000050/2019)
0053/20 27/01/2021 GOVERN - Recurs contra una resolució de Govern que inadmet a tràmit el recurs contra una decisió del Ministre d'Afers Socials i Ocupació (1000045/2019)