BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0176/19 22/06/2020 Reclamació de quantitat; excepció d'inadequació de procediment; enriquiment injust; manca de legitimació passiva; prescripció (3000377/2015)
0172/19 22/06/2020 Reclamació de quantitat derivada de factures impagades; valoració de la prova; costes judicials (6000593/2017)
0171/19 22/06/2020 Reclamació honoraris professionals; reconvencional demanant indemnització de danys i perjudicis per negligència en la gestió del mandat (6000038/2016)
0168/19 22/06/2020 Costes processals: imposició quan estimació en un 80%; no costes si requeriment extrajudicial per aplanament a la demanda (7000322/2015)
0161/19 22/06/2020 Reclamació de quantitat de factures impagades; càrrega probatòria (2000526/2017)
0146/19 22/06/2020 Pretensió indemnitzatòria a conseqüencia d'un accident laboral; cessació de pagaments i fallida de l'asseguradora; culpa in vigilando (1100004/2014)
A175/19 22/06/2020 Valoració de l'inadmissió a tràmit de l'incident d'execució; incident contra acord del Saig; doble grau de jurisdicció (6000477/2018)
A167/19 22/06/2020 Prejudicialitat civil (6000313/2018)
A023/19 22/06/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - (CRI 8000010/2015)
A028/20 22/06/2020 Recurs in-admissió a tràmit (0000001/2019)
0351/19 19/06/2020 Demanda laboral de xòfer d'autobusos que desisteix del seu contracte laboral; el treballador reclama la indemnització per desistiment justificat, hores extraordinàries realitzades i no pagades i els restants havers laborals no satisfets així com el dret a gaudir del pla personal de jubilació contractat amb l'empresa; norma aplicable: AETR; manca de gaudiment del descans obligatori (6000372/2017)
0342/18 19/06/2020 Reclamació dinerària derivada d'un contracte de gestió ; excepció de manca de legitimació passiva, teoria de l'aixecament del vel (2000287/2017)
0104/19 19/06/2020 Manca de legitimació activa (3100593/2009)
0017/19 19/06/2020 Reclamació d'havers laborals pendents de pagament i indemnització per desistiment justificat d'un xòfer d'autobusos; norma aplicable; descans obligatori (5000146/2018)
0014/20 19/06/2020 Demanda en resolució de contracte d'arrendament, desnonament i reclamació de quantitat; demanda reconvencional sol·licitant que s'atorgui escriptura de compravenda perpètua; contracte d'arrendament amb opció de compra; excepció peremptòria d'inadequació de procediment (2000380/2018)
0005/20 19/06/2020 Demanda reclamant indemnització per acomiadament fet en forma indeguda; treballador acomiadat per absència del seu lloc de treball (3000070/2019)
0004/20 19/06/2020 Demanda laboral reclamant els salaris impagats, el preavís, la compensació econòmica, vacances i indemnització per acomiadament indegut; excepció de manca de legitimació passiva; valoració de la prova per determinar el real empresari (3000512/2016)
0003/20 19/06/2020 Reclamació per desistiment justificat i havers laborals insatisfets; art.97.1f CRL (1001943/2013)
A282/19 19/06/2020 Manca de lliurament de la documentació en l'ordre judicial de pagament.- nul·litat de les actuacions i retrocessió al moment de la notificació de la cèdula de citació al deutor (1000016/2019)
A093/19 19/06/2020 INADMISSIÓ INCIDENT DE NUL·LITAT (2100549/2008)