BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0022/95 07/11/1995 Homicidi per imprudència.- Danys per imprudència.- Error en l’apreciació de la prova. (0022/95)
93-102 13/10/1995 Aprovació reglament sobre la xarxa de distribució d'aigua potable en una zona residencial (93-102)
085/94 13/10/1995 Canvi d'un mur de contenció per no respectar l'amplada del camí (AD-085-1/94)
072/94 13/10/1995 Alta mèdica. Accident de treball (SS-072-2/94)
095/94 13/10/1995 Declaració nu·litat decret (AD-095-1/94)
045/94 13/10/1995 Atorgament baixa laboral per incapacitació per a l'exercici de qualsevol activitat laboral (SS-045-1/94)
042/94 13/10/1995 Sanció per aplicació de la normativa d'importació de mercaderies (AD-042-2/94)
092/94 13/10/1995 Moment a aprtir del qual s'atorga la pensió de vellesa (SS-092-2/94)
0043/95 06/10/1995 Falsedat en document públic o oficial.- Falsedat en document privat.- Pena accessòria d’expulsió definitiva. (0043/95)
0025/95 05/10/1995 Lesions per imprudència.- Danys per imprudència.- Responsabilitat civil.- Error en l’apreciació de la prova. (0025/95)
0032/95 05/10/1995 Estafa.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Principi “in dubio pro reo”.- Abús manifest de mandat. (0032/95)
0037/95 05/10/1995 Lesions per imprudència.- Danys per imprudència.- Responsabilitat civil.- Perjudici personal. (0037/95)
0039/95 05/10/1995 Robatori.- Error en l’apreciació de la prova.- Agreujament de port d’armes. (0039/95)
0027/95 05/10/1995 Lesions per imprudència.- Repartició de la responsabilitat.- Perjudici estètic.- Narració dels fets.- Apreciació de la prova. (0027/95)
0021/95 05/10/1995 Lesions per imprudència.- Danys per imprudència.- Responsabilitat civil.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència. (0021/95)
0020/95 05/10/1995 Lesions doloses.- Error en l’apreciació de la prova. (0020/95)
0035/95 05/10/1995 Imprudència amb resultat de lesions.- Conducció sota la influència del alcohol.- Error en l’apreciació de la prova.- Perjudici laboral (0035/95)
0018/95 05/10/1995 Estafa.- Falsedat en document públic.- Responsabilitat civil.- Repartició de responsabilitat. (0018/95)
0023/95 05/10/1995 Lesions per imprudència.- Concurrència de culpes.- Indefensió.- Responsabilitat civil. (0023/95)
0014/95 05/10/1995 Lesions per imprudència.- Error en l’apreciació de la prova.- Infracció de les normes de procediment.- Principi acusatori. (0014/95)