BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0009/96 21/05/1996 Introducció, tinença i cessió de droga tòxica- Dret a no declarar en contra sí mateix- (0009/96)
0016/94 17/05/1996 Homicidi- Informes cal.ligràfics- Prova indiciària- Converses telefòniques- Prova il.licita- Testimoni co-inculpat- "In dubio pro reo" (0016/94)
075/95 08/05/1996 Pensió de vellesa (SS-075-1/95)
041/95 08/05/1996 Sancions per incompliment de les disposicions relatives al pagamaent d'hores suplementàries (AD-041-1/95)
0015/96 08/05/1996 Inadmissió: excés de jurisdicció i competència.- Dret al recurs.- Recurs de Suplicació: resolucions recurribles (0015/96)
034/94 19/04/1996 Permuta de terreny (AD-034-2/94)
063/94 19/04/1996 Determinació del grau d'invalidesa (SS-063-1/94)
022/94 19/04/1996 Nul·litat de decret i prohibició de construir en una zona amb risc d'allaus (AD-022-2/94)
043/95 19/04/1996 Pensió de vellesa dels no assalariats (SS-043-1/95)
031/95 19/04/1996 Sol·licitud de sojorn i treball (AD-031-1/95)
023/95 19/04/1996 Pensió d'invalidesa degut a accident de treball (SS-023-1/95)
046/95 19/04/1996 Condició de drethavent sent cònjuges separats (SS-046-2/95)
0005/96 03/04/1996 Inadmissió: manca de requisits en l’escrit d’interposició.- Rebel.lia i incompareixença de recurrents (0005/96)
0052/95 03/04/1996 Lesions per imprudència.- Error en l’apreciació de la prova.- Infracció d’una norma penal substantiva.- Despeses processals. (0052/95)
0048/95 03/04/1996 Emissió de xec sense provisió de fons.- Procés acusatori mixt. (0048/95)
0003/96 03/04/1996 Homicidi. Encobriment responsable. Manca de denuncia a les autoritats. Error apreciació prova. Presumpció d'innocència. Atenuats. Resp. civil (0003/96
0045/95 03/04/1996 Robatori.- Conducció il•legal.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Despeses processals. (0045/95)
025/95 06/03/1996 Pensió de reversió per viduïtat (AD-025-1/95)
008/95 06/03/1996 Ocupació indeguda de terreny comunal (AD-008-2/95)
020/95 06/03/1996 Pensió d'invalidesa malaltia (SS-020-2/95)