BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
091/95 17/01/1997 Nul·litat de Decret per manca de la signatura legalment exigida (AD-091-1/95)
100/95 17/01/1997 Incompetència de la jurisdicció administrativa en un afer (AD-100-2/95)
0017/96 09/01/1997 Lesions doloses. Baralla seguida de lesions. Error probatori. Baralla mútuament acceptada. Animus defendendi (0017/96)
0027/96 09/01/1997 Desobediència a l'Autoritat. Atenuant de trastorn mental transitori (embriaguesa). Càrrega de la prova. Principi "in dubio pro reo" (0027/96)
0040/96 23/12/1996 Denegació de llibertat provisional (0040/96)
0028/96 16/12/1996 Introducció de droga tòxica en petita quantitat-Absència de fonamentació jurídica- Infracció de norma substantiva-Pena accessòria d’expulsió (0028/96)
0016/96 29/11/1996 Homicidi- Informes grafològics- Valor de les decisions del Tribunal Constitucional- Prova indiciaria- Plantejament tesi. (0016/96)
0029/96 27/11/1996 Inadmissió: no procedir el recurs contra la resolució impugnada (0029/96)
0024/96 27/11/1996 Violació en grau de temptativa.- Error en l’apreciació de la prova. (0024/96)
0026/96 27/11/1996 Lesions doloses- Conducció sota la influència de begudes alcohòliques- Error apreciació prova- Infracció de norma penal substantiva. (0026/96)
005/96 20/11/1996 Reconeixement pensió d'invalidesa-malaltia del Grup II (SS-005-1/96)
098/95 20/11/1996 Sancions per infracció al Reglament Laboral (AD-098-2/95)
004/96 20/11/1996 Sancions per infracció a la legislació del treball (AD-004-2/96)
001/96 20/11/1996 Pensió de vellesa (SS-001-1/96)
088/95 20/11/1996 Determinació percentatge d'invalidesa permanent parcial (SS-088-2/95)
0016/94 06/11/1996 Retroacció de les actuacions (0016/94)
085/95 11/10/1996 Sanció per haver caçat un cabrit d'isard tipificat en la Llei de Caça (AD-085-1/95)
093/95 11/10/1996 Pensió d'invalidesa-malaltia del Grup I (SS-093-1/95)
096/95 11/10/1996 Infracció de contraban (AD-096-2/95)
087/95 11/10/1996 Anul·lació autorització de residència i treball privilegiada (AD-087-1/95)