BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0439/18 30/07/2019 Manca de legitimació dels debitors per introduir recurs sense administrador (7000349/16)
0150/19 26/07/2019 Custòdia . Interès superior de l'infant (3000133/2018)
A001/19 25/07/2019 Mesures Provisionals. Finalitat. Guarda. Intervenció Batlle Menors. Definitiva.(6000348/2018)
A133/19 25/07/2019 Justicia Gratuita (6000161/2019)
A123/19 25/07/2019 Justicia Gratuita (6000171/19)
A096/19 25/07/2019 Menors presència progenitor amb visites supervisades en treball psicològic prop del fill (2000018/17)
A137/19 25/07/2019 Suspensió règim de visites. (2000045/2016)
A141/19 25/07/2019 Competència jurisdicció organismes andorrans en crisis familiar (4000382/2018)
A139/19 25/07/2019 Mesures cautelars contactes familiar extensa amb menors-avis (2000514/2018)
A367/18 25/07/2019 Recurs d'Aclariment. /2000224/2015)
0097/19 25/07/2019 Propietat horitzontal procediment sumari art. 34. Noció deute liquid. (6000462/2017)
0048/19 25/07/2019 Acció contra el marmessor (5000362/2016)
0063/19 25/07/2019 Laboral-desistiment justificat -falta pagament SI-incompliment greu SÍ- assetjament moral SÍ-prova (4000299/2016)
0142/19 25/07/2019 Laboral-Acomiadament disciplinari- 104.6-maltractament i falta greu de respcte a un client (6000549/2016)
0118/19 25/07/2019 Laboral-acomiadament disciplinari 102-1NO-103.5NO-104.2NO-1047SI (7000156/2015)
A142/18 25/07/2019 AUTE. Recurs nul·litat d'actuacions per sentència Tribunal Constitucional (2000084/2018)
A055/19 23/07/2019 AUTE - Inadmissió a tràmit. Recurs contra incident de nul.litat de 1ª instància (1000025/2018)
6000091/2018 22/07/2019 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA
0031/19 19/07/2019 Dol Eventual - Proporcionalitat pena (6000207/2016)
0030/19 19/07/2019 Imprudència Lleu - Responsabilitat Civil (6000112/2017)