BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000069/2019 25/06/2020 FURT
6000150/2019 25/06/2020 LESIONS DOLOSES
A298/19 25/06/2020 Interessos moratoris dels estatuts de la comunitat de propietaris; costes processals no contemplen la intervenció del saig (7000610/2017)
A284/19 25/06/2020 Prejudicialitat civil (7000355/2018 - 01)
A240/19 25/06/2020 Crida en garantia (2000064/2019)
6000151/2018 25/06/2020 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA.
0312/19 23/06/2020 Petició de nul·litat de l'acord de retrocedir una transferència i subsidiàriament nul·litat de l'acord d'anul·lar la "recol·locació" de les participacions preferents; causa de força major i compliment d'obligacions legals (4000176/2016)
0238/19 23/06/2020 Impagament de les factures derivat de l'embargament judicial; obligació de pagament; interessos en cas de mora; costes judicials (1000438/2018)
0234/19 23/06/2020 Reclamació de quantitat ; error material; valoració de la prova; datio in solutum (1000236/2015)
0222/19 23/06/2020 Reclamació honoraris professionals; reconvencional demanant el pagament de l'import dels treballs de reparació a conseqüència d'un defecte/vici; prescripció i dies a quo; reconeixement tàcit del deute (3000469/2015)
0209/19 23/06/2020 Exercici de l'acció social de responsabilitat (1000234/2016)
0208/19 23/06/2020 Reclamació de quantitat; incongruència omissiva; error de cotització a la CASS; retard de pagaments; despeses de copropietat no ingressades; despeses d'administració no acreditades; valoració de la prova (1000280/2017)
0206/19 23/06/2020 Contracte d'arrendament amb opció de compra; acció de sanejament per vicis ocults -actio redhibitòria- (2000047/2017)
A215/19 23/06/2020 Crida en garantia (7000283/2018)
A232/19 23/06/2020 Excepció de defecte legal en el mode de proposar la demanda; determinació o determinabilitat de la pretensió (3000008/2019)
A210/19 23/06/2020 Incident d'execució: forma de pagament de la llegítima a càrrec dels hereus; saber si hereus estan obligats a pagar la resta de la llegítima en diners; saber si el valor dels béns a lliurar ha de tenir el valor en el moment del pagament o en el moment de la defunció del causant i si es pot completar el pagament dels béns de l'herència amb la dació en pagament (enlloc de diners) de béns propis dels hereus i el legitimari ho ha d'acceptar (1000336/2017)
A201/19 23/06/2020 Crida en garantia (7000275/2018
0188/19 22/06/2020 Responsabilitat patrimonial a conseqüència d'un accident laboral causant-li lesions; cosa jutjada penal; valoració de la prova; responsabilitat civil; concurrència de culpes (2000499/2015)
0185/19 22/06/2020 Substitució de vehicle per vicis ocults i subsidiàriament resolució contractual amb una indemnització de danys i perjudicis; venda de vehicle que incrementa l'emissió de gasos Nox; aliud pro alio; normativa de protecció al consumidor; perjudici moral (1000113/2016
0184/19 22/06/2020 Responsabilitat patrimonial derivada d'un incendi; manteniment de la xemeneia; defectes estructurals imputables a la propietat; costes processals (1100282/2013)