BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A326/19 04/02/2021 INADMISSIO INCIDENT DE NUL·LITAT (4000003/2015)
A132/20 04/02/2021 Suspensió parcial en ser estar en cessació de pagaments i fallida; manca de legitimació activa (3100177/2012)
A081/20 04/02/2021 Major d'apropiació indeguda - Correctiu (6000072/2017)
A363/20 02/02/2021 INADMISSIÓ (2000002/2018)
0337/20 29/01/2021 Contracte d'arrendament de terreny; dret de preferència. Doctrina dels actes propis (4000334/2017)
0286/20 29/01/2021 Indemnització per desistiment justificat del treballador, salaris i vacances impagades més costes judicials. Cotització a la CASS. Costes (1000115/2018)
0279/20 29/01/2021 Mesures paterno-filials entre una parella de fet; guarda i custòdia i pensió d'aliments; interès superior del menor (1000591/2019)
0248/20 29/01/2021 Demanda de modificació de mesures paterno-filials. Guarda i custòdia. Errònia valoració de la prova. Manca de motivació de la sentència. Interès superior del menor (7000150/2017)
0195/20 29/01/2021 Incident d'execució; demanda de terceria de millor dret en relació a unes unitats immobiliàries que ja han estat subhastades (5000498/2019)
0192/20 29/01/2021 Reclamacions de quantitat, demanda i demanda reconvencional; errònia valoració de la prova; costes de la demanda reconvencional (5000520/2018)
0183/20 29/01/2021 Liquidació del contracte d'arrendament de local per a negoci; reclamació en concepte de manca de preavís, indemnització i diferència entre la suma satisfeta per l'ocupació i el que corresponia, i reclamació dels desperfectes (6000274/2017)
0176/20 29/01/2021 Reclamació a l'entitat bancària en seguiment d'un conveni que garantia un valor liquidatori de la cartera de títols dels que disposaven; principi de congruència i dispositiu; fets al.legats en la causa petendi. Indefensió de les parts litigants (6000471/2017)
0173/20 29/01/2021 Reclamació a l'entitat bancària del valor de les accions que tenia en cartera en haver perdut aquestes tot el seu valor durant el lapse temporal en que la operativa de la entitat s'ha trobat bloquejada. Incongruència infra petita; força major (6000547/2017)
0171/20 29/01/2021 Reconeixement de deute verbal; inexistència de deute i manca d'import en el moment del reconeixement. Valoració de la prova. Manca de vertadera voluntat negocial per quant l'objecte de la mateixa no existia al moment de manifestar-la (2000294/2019)
0157/20 29/01/2021 Reclamació de quantitat; testis unus testis nullus (4000159/2016)
0154/20 29/01/2021 Reclamació del rescabalament de les despeses de reparació al venedor del vehicle; vici ocult afectant al motor; valoració de la prova (2000071/2019)
0150/20 29/01/2021 Reclamació de quantitat per impagament d'honoraris d'arquitecte. Dies a quo del termini de reclamació dels honoraris. Cost final de l'obra (3100099/2012)
0149/20 29/01/2021 Petició de condemna per rescabalament de quantitats indegudament compensades i els interessos de demora i comissions de descobert en compte corrent, declaració de que el contracte de crèdit en compte corrent segueixi vigent, així com indemnització per les pèrdues i menys vàlues dels productes liquidats i els danys morals i despeses judicials. errònia valoració de la prova i incongruència omissiva de la sentència (3000350/2017)
0147/20 29/01/2021 Accident d'esquí; responsabilitat aquil·liana; incongruència ultra petita (7000331/2017)
0146/20 29/01/2021 Reclamació de quantitat per impagament de factures; dies a quo per efectuar la reclamació; naturalesa jurídica de la relació contractual: contracte estimatori; termini de prescripció triennal; teoria de l'actio nata (7000234/2016)