BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0047/20 29/10/2020 Acció d'enriquiment injust; excepcions de manca de legitimació passiva i de prescripció de l'acció; valoració de la prova dels missatges WHATSAPP incorporats en escrit de proposició de proves, de forma extemporània, sense ser sotmesos al principi del contradictori; testimonis de referència; doctrina relativa a la major facilitat probatòria (6000085/2017)
0020/20 29/10/2020 Restitució recíproca de les prestacions, amb cancel·lació plena dels efectes del negoci jurídic base (3000447/2018)
0018/20 29/10/2020 Restitució recíproca de les prestacions, amb cancel·lació plena dels efectes del negoci jurídic base (3000469/2018)
0016/20 29/10/2020 Reclamació de quantitat contra la comunitat de propietaris (1000029/2018)
A389/18 29/10/2020 Desestima excepció dilatòria d'incompetència dels tribunals en no tenir el demandat el domicili a Andorra (EXEQUÀTUR)
A385/19 29/10/2020 Acció social contra els membres de la comissió executiva i membres del consell d'administració; qüestions de prejudicialitat penal i administrativa (2000114/2019)
A354/19 29/10/2020 Recuperació dels afers personals posteriors a la separació matrimonial. Quantificació valorada per pèrit judicial (2000366/2018)
A325/19 29/10/2020 Ampliació de la fallida als administradors; al·lega vulneració de l'article 10 de la constitució a obtenir una resposta suficient (2000211/2016)
A241/20 29/10/2020 Necessitat de querella per incoar procediment a l'encontre del Ministeri Fiscal (4000480/2020)
A121/20 29/10/2020 Recurs de reposició no és susceptible de recurs d'apel·lació; admissió dels recursos dins del procés d'execució; incident de nul·litat no recurrible art. 18 ter LTPJ (9000411/2017)
A072/20 29/10/2020 Intervenció voluntària de les germanes en reclamació de danys i perjudicis per la mort de la seva parella de fet al·legant la condició d'hereves intestades del difunt; petició d'acumulació (3000166/2015)
A062/20 29/10/2020 Mesura cautelar d'embargament posterior a una sentència (4000016/2016)
A061/20 29/10/2020 Modificació unilateral del domicili i el lloc de residència dels menors d'edat (4000016/2016)
A003/18 29/10/2020 Demanda d'incident de nul·litat d'actuacions art. 18 bis quater LTPJ en considerar que vulnera art. 10.1 i 10.2 constitució: dret a la jurisdicció i dret a la defensa i durada del procediment. Discrepa en la valoració de les proves practicades (2100774/2012)
A021/20 29/10/2020 Petició de recusació del batlle (2000056/2019 ADM)
A020/20 29/10/2020 Petició de recusació del batlle (2000055/2019 ADM)
A071/20 27/10/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s, i sota els efectes de les drogues, conducció temerària - Llibertat Condicional reincidència (5080249/2019)
A052/20 23/10/2020 Conducció de Vehicle sota l'efecte de les drogues i conducció temerària de vehicle automòbil - Revocació pena (4000130/2018))
A046/20 23/10/2020 Introducció, cessió i detenció de droga tòxica en petita quantitat - Expulsió definitiva - Autorització entrada (3400039/2000)
A047/20 23/10/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - autorització conduir (2080137/2020)