BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A0027/19 31/10/2019 petició d'extensió de la fallida als administradors de la societat declarada en fallida (6000367/15)
A268/19 31/10/2019 canvi d'advocat en la concessió del benefici de justícia gratuïta- no competència dels Tribunals sinó del Col.legi d'Advocats (7100268/14)
A094/19 31/10/2019 Denegació autorització conduir en horari laboral
0060/19 31/10/2019 Lesions per imprudència - legítima defensa
0049/19 31/10/2019 Valoració prova- proporcionalitat pena
0032/19 31/10/2019 Proporcionalitat de la pena
0047/19 31/10/2019 Proporcionalitat de la pena
0044/19 31/10/2019 Concurrència de culpes
0074/19 31/10/2019 Valoració de la Prova
0048/19 31/10/2019 Manca de concurrència de l'element subjectiu del tipus
0040/19 31/10/2019 Error en la valoració de les proves
0043/19 31/10/2019 Valoració de la Prova
0075/19 31/10/2019 Proporcionalitat Pena
0059/19 31/10/2019 Prescripció de l'acció penal (6000156/2017)
6000053/2019 30/10/2019 CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
6000073/2019 30/10/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI - CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - CONSUM EN GRUP DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
A038/19 24/10/2019 ACTE ADMINISTRATIU – El termini per interposar recurs administratiu no es pot suspendre (1000038/2018)
0046/19 24/10/2019 GOVERN – COMISSIÓ TÈCNICA TRIBUTÀRIA - No caducitat procediment inspector. Sistema de còmput del termini. Acta de conformitat (1000056/2018)
0015/19 24/10/2019 TRIBUTS. Impost sobre societats. Ampliació de capital mitjançant aportació d’immobles. Deducció de l’amortització corresponent des de l’entrada en funcionament dels elements (2000075/2018)
0049/19 24/10/2019 GOVERN - GRAU DE MENYSCABAMENT DE LA CONAVA. Lesió no consolidada. Agent pendent d’intervenció. Valoració correcta pel Tribunal de Batlles prova pericial judicial (1000115/2017)