BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A072/2020 26/02/2021 Menor de conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia - Revocació de Pena (2080006/2020)
A089/20 26/02/2021 Major d'apropiació indeguda - Revocació per incompliment de la Responsabilitat Civil (Exe. 0000177/2019 )
6000081/2019 24/02/2021 DANYS DOLOSOS
A001/21 19/02/2021 INADMISSIÓ INCIDENT DE NUL·LITAT (TSJC 239/19)
0069/20 19/02/2021 COMUNS. Contractació administrativa. Notificació tramesa per correu electrònic és vàlida si estava prevista als documents com a mitjà de notificació (2000016/2019)
0066/20 19/02/2021 SEGURETAT SOCIAL - CASS. Pensió de viduïtat temporal. Interpretació de la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2019 (1000063/2019)
0070/20 19/02/2021 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. Distinció entre contractes públics i privats. Subministrament i instal·lació d’un envelat. PROCÉS CONTENCIÓS. Plantejament de qüestions noves pel Tribunal (1000006/2018)
0019/20 19/02/2021 URBANISME. Límits d’edificació en els marges de rius i torrents. S’aplica a tots els corrents continus i discontinus, amb independència de la denominació. Competència del Govern. Valoració de la prova (1000091/2017)
0064/20 19/02/2021 RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA. Demanda extemporània en haver-se formulat després de 6 mesos des de la denegació per silenci de la reclamació inicial. Una segona petició confirmatòria de l’anterior no reobre els terminis de recurs (2000079/2019)
0014/20 19/02/2021 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d'una entitat bancaria a favor d'una altra (1000060/2015)
0031/20 19/02/2021 TRIBUTS. Impost general indirecte. Activitat d’arrendament d’immobles per part d’una societat familiar. La prestació de serveis la realitza la societat i no els propietaris. Impost de societats. Deducció de l’amortització des de la posada en funcionament dels béns (1000004/2018)
A018/20 19/02/2021 INCIDENT DE NUL·LITAT (1000042/2018)
A026/20 19/02/2021 INCIDENT DE NUL·LITAT (1000019/2019))
6000017/2019 18/02/2021 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
6000128/2019 18/02/2021 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA
0022/20 17/02/2021 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'Administració de Justícia i rescabalament del dany causat; article 10 de la LQJ (Ple-022/2020)
A066/20 11/02/2021 Prejudicialitat penal amb Suissa. Procedència (3000104/2017)
6000077/2020 10/02/2021 ESTAFA PRIVILEGIADA
A397/20 09/02/2021 INADMISSIO (5000171/2019)
A376/20 05/02/2021 JUSTÍCIA GRATUÏTA (2000557/2020)