BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0202/19 26/06/2020 reclamació de la diferència entre el preu real de les accions amb el preu que li va ser satisfet; acord de la Junta General Ordinària que aplicava un descompte sobre el preu d'adquisició de les accions; excepció de cosa jutjada; naturalesa del contracte; manca de consentiment; enriquiment injust; caducitat (6000281/2017)
0093/19 26/06/2020 Petició de condemna per reparació de vicis constructius i subsidiàriament indemnització per danys i perjudicis; legitimació activa del president de la comunitat de propietaris; responsabilitat del promotor (2100549/2008)
0034/20 26/06/2020 Indemnització per desistiment justificat; excepció de manca de legitimació passiva; condemna solidària del soci juntament amb la societat (4000159/2017)
A324/19 26/06/2020 Prejudicialitat penal i administrativa (2000275/2019)
A319/19 26/06/2020 Revocació per manca de resposta d'una petició formulada (7000006/2015)
6000123/2019 25/06/2020 DANYS
6000148/2019 25/06/2020 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
0299/19 25/06/2020 Mala praxis doctor; consentiment informat; obligació de mitjans; contracte d'assegurança (3000416/2017)
0274/19 25/06/2020 Reclamació de danys materials derivats d'un accident de circulació; excepció de prescripció; dies a quo; costes processals (5000075/2019)
0273/19 25/06/2020 Reclamació del pagament d'un llegat a l'hereu; saber si un producte financer té la consideració de "diners" o de "béns mobles; voluntat real del causant; costes processals (2000219/2017)
0271/19 25/06/2020 Reclamació de pagament derivat d'un saldo en descobert en compte corrent i subsidiàriament l'acció hipotecària; clàusula rebus sic stantibus (4000431/2015)
0266/19 25/06/2020 Substitució de vehicle per vicis ocults i subsidiàriament resolució contractual amb indemnització de danys i perjudicis; protecció del consumidor; aliud pro alio; emissió de partícules Nox; incongruència extra petita danys morals (7000196/2016)
0264/19 25/06/2020 Reclamació de quantitat per danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de l'execució defectuosa del contracte de gestió i administració de béns immobles; grau de responsabilitat en el dany patit; costes processals (2000231/2017)
0260/19 25/06/2020 Reclamació de quantitat derivat de la compravenda de roba, més interessos legals i costes judicials; manca de legitimació activa; doctrina dels actes propis; perfecció de la compravenda (5000140/2019)
6000138/2019 25/06/2020 AMENACES LLEUS
6000140/2019 25/06/2020 FURT
6000086/2019 25/06/2020 LESIONS DOLOSES
6000158/2019 25/06/2020 MALTRACTAMENT - DANYS
6000124/2019 25/06/2020 MALTRACTAMENT
6000143/2019 25/06/2020 MALTRACTAMENT