BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0115/18 27/03/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES - ENTITATS FINANCERES. Procés resolució d’una entitat bancària. Traspàs de comptes a entitat bancària de nova creació. Notificació individual: no hi ha indefensió material. (1000065/2017)
0105/18 27/03/2019 COL·LEGIS PROFESSIONALS. Expedient disciplinari a un col·legiat. Manca de legitimació dels denunciants.(2000114/2017)
0128/18 27/03/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL Empitjorament estat salut. Accident laboral. Valoració informes (1000099/2016)
0119/18 27/03/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL. Alta mèdica. Estabilització estat salut. No procedeix invalidesa malaltia comuna (1000026/2016)
0016/19 27/03/2019 MMIGRACIÓ - Expulsió administrativa (2000074/2018)
6000148/2016 27/03/2019 BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
6000091/2017 27/03/2019 ÚS IL·LÍCIT DE DADES PERSONALS AUTOMATITZADES - USURPACIÓ DE LA IDENTITAT
0003/19 27/03/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (Ple-006/2018)
0002/19 27/03/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (Ple-016/2018)
0001/19 27/03/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (Ple-005/2017 TSJ-012/2017)
6000222/2017 27/03/2019 TRÀFIC I DIPÒSIT D'ARMES DE FOC PROHIBIDES
6000070/2018 27/03/2019 LESIONS DOLOSES
6000089/2018 27/03/2019 INJÚRIA A AUTORITAT O FUNCIONARI - AMENACES LLEUS
6000146/2017 27/03/2019 CREACIÓ MEDIATA DE DOCUMENT INVERAÇ PER PARTICULAR
A037/19 27/03/2019 Recurs contra incident de nul·litat (6000173/2016)
A038/19 27/03/2019 Recurs contra incident de nul·litat (6000173/2016)
A037/19 27/03/2019 Recurs contra incident de nul·litat (6000173/2016)
A039/19 27/03/2019 Recusació Magistrat Tribunal de Corts (6000179/2018)
A079/18 27/03/2019 INADMISSIÓ (TSJP 079/18)
6000001/2019 26/03/2019 FURT