BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0392/19 29/10/2020 Responsabilitat extracontractual a conseqüència d'un accident de circulació; quantum de la indemnització; condemna en costes (2000435/2017)
0357/19 29/10/2020 Retroacció actuacions en haver presentat sol.licitud de benefici de justícia gratuita sense suspensió de les actuacions (4000007/2019)
0260/20 29/10/2020 Acció en resolució de contracte d'arrendament per impagament de la renda i desnonament, amb condemna a satisfer les rendes, despeses accessòries, indemnització per ocupació indeguda, interessos i costes. Situació de rebel·lia del demandat, despeses comunitàries; imposició de costes judicials (7000507/2018)
0251/19 29/10/2020 Exequàtur; condemna en costes a l'adversa demanat en l'escrit de demanda complementari, no sotmès al principi de rogació
0242/19 29/10/2020 Exequàtur sentència de divorci mutu acord
0091/20 29/10/2020 Demanda en reclamació de quantitat en mèrits de l'incompliment del conveni de separació; manca de legitimació passiva (1000161/2018)
0078/20 29/10/2020 Qualificació de la unitat immobiliària independent; pronunciament ultrapetita; costes judicials (1000081/2012)
0063/20 29/10/2020 Qüestió de la regularitat de l'acomiadament i la data de finalització de la relació laboral; comiat disciplinari i de mutu acord; no hi ha analogia entre discriminació i dona embarassada; plus de nocturnitat; hores extraordinàries; condemna a l'empresari a pagar el perjudici causat per baixa laboral; festes recuperades; incongruència omissiva; interessos deguts (7000394/2017)
0057/20 29/10/2020 Acció hipotecària disposant de la realització en pública subhasta de la hipoteca constituida sobre un local; retorn de les actuacions a 1a instància a fi que valorin el fons (6000284/2018)
0055/20 29/10/2020 Data del còmput de la responsabilitat solidària dels administradors dels deutes socials generats; argumentació en l'escrit de rèplica no és extemporània; exigibilitat del ròssec deutor; imposició de costes (3100492/2010)
0053/19 29/10/2020 Exequàtur: sentències declarant els pares legals dels infants nascuts a conseqüència del procés de transferència d'embrions acordat entre les parts
0047/20 29/10/2020 Acció d'enriquiment injust; excepcions de manca de legitimació passiva i de prescripció de l'acció; valoració de la prova dels missatges WHATSAPP incorporats en escrit de proposició de proves, de forma extemporània, sense ser sotmesos al principi del contradictori; testimonis de referència; doctrina relativa a la major facilitat probatòria (6000085/2017)
0020/20 29/10/2020 Restitució recíproca de les prestacions, amb cancel·lació plena dels efectes del negoci jurídic base (3000447/2018)
0018/20 29/10/2020 Restitució recíproca de les prestacions, amb cancel·lació plena dels efectes del negoci jurídic base (3000469/2018)
0016/20 29/10/2020 Reclamació de quantitat contra la comunitat de propietaris (1000029/2018)
A389/18 29/10/2020 Desestima excepció dilatòria d'incompetència dels tribunals en no tenir el demandat el domicili a Andorra (EXEQUÀTUR)
A385/19 29/10/2020 Acció social contra els membres de la comissió executiva i membres del consell d'administració; qüestions de prejudicialitat penal i administrativa (2000114/2019)
A354/19 29/10/2020 Recuperació dels afers personals posteriors a la separació matrimonial. Quantificació valorada per pèrit judicial (2000366/2018)
A325/19 29/10/2020 Ampliació de la fallida als administradors; al·lega vulneració de l'article 10 de la constitució a obtenir una resposta suficient (2000211/2016)
A241/20 29/10/2020 Necessitat de querella per incoar procediment a l'encontre del Ministeri Fiscal (4000480/2020)