BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A211/19 30/06/2020 Mesura cautelar d'embargament de dividends (1000167/2018)
A286/19 30/06/2020 Inadmissió per inadequació de procediment de la pretensió de suspendre el règim de visites (4000009/2019)
A029/20 30/06/2020 Recusació de la batlle (1000555/2019)
A001/20 30/06/2020 Incident de nul·litat d'actuacions (3000149/2019)
A330/19 29/06/2020 Desistiment justificat; prejudicialitat penal (1000005/2019)
A316/19 29/06/2020 Jurisdicció voluntària; trasllat de la demanda de l'art. 41.1 de la Constitució (1000484/2019)
A324/19 26/06/2020 Prejudicialitat penal i administrativa (2000275/2019)
A319/19 26/06/2020 Revocació per manca de resposta d'una petició formulada (7000006/2015)
A298/19 25/06/2020 Interessos moratoris dels estatuts de la comunitat de propietaris; costes processals no contemplen la intervenció del saig (7000610/2017)
A284/19 25/06/2020 Prejudicialitat civil (7000355/2018 - 01)
A240/19 25/06/2020 Crida en garantia (2000064/2019)
A232/19 23/06/2020 Excepció de defecte legal en el mode de proposar la demanda; determinació o determinabilitat de la pretensió (3000008/2019)
A210/19 23/06/2020 Incident d'execució: forma de pagament de la llegítima a càrrec dels hereus; saber si hereus estan obligats a pagar la resta de la llegítima en diners; saber si el valor dels béns a lliurar ha de tenir el valor en el moment del pagament o en el moment de la defunció del causant i si es pot completar el pagament dels béns de l'herència amb la dació en pagament (enlloc de diners) de béns propis dels hereus i el legitimari ho ha d'acceptar (1000336/2017)
A201/19 23/06/2020 Crida en garantia (7000275/2018
A175/19 22/06/2020 Valoració de l'inadmissió a tràmit de l'incident d'execució; incident contra acord del Saig; doble grau de jurisdicció (6000477/2018)
A167/19 22/06/2020 Prejudicialitat civil (6000313/2018)
A023/19 22/06/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - (CRI 8000010/2015)
A028/20 22/06/2020 Recurs in-admissió a tràmit (0000001/2019)
A282/19 19/06/2020 Manca de lliurament de la documentació en l'ordre judicial de pagament.- nul·litat de les actuacions i retrocessió al moment de la notificació de la cèdula de citació al deutor (1000016/2019)
A093/19 19/06/2020 INADMISSIÓ INCIDENT DE NUL·LITAT (2100549/2008)