BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0124/16 02/03/2017 ESTRANGERS. Expulsió administrativa. Antecedents per diversos delictes. Proporcionalitat de la mesura (2000027/2015)
0072/16 02/03/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Afiliació d’ofici de l’administrador d’una societat. Reclamació de les cotitzacions degudes. La data de cessament només produeix efectes front a tercers des de la data de l’escriptura pública. (2100035/2014)
0091/16 02/03/2017 Infraccions de prevenció i protecció de riscos laborals en la Llei de la seguretat i la salut en el treball.(1000005/2016)
0089/16 02/03/2017 Medi ambient -responsabilitat (2000114/2015)
0087/16 02/03/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL.Pensió d’ivalidesa de la categoria A 2 (1000014/2015)
0081/16 02/03/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Pensió d’invalidesa per malaltia comuna. (2000099/2015)
A029/16 02/03/2017 AUTE INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats. (1100072/2014)
A063/16 02/03/2017 AUTE INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats. Constitucionalitat de la LQPPFP i no aplicació irretroactiva de la nova llei. (2000002/2016)
A028/16 02/03/2017 AUTE INCIDENT DE NUL·LITAT No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. Determinació dels límits entre Parròquies (1000114/2013)
A046/16 02/03/2017 AUTE INCIDENT DE NUL·LITAT Dret a la jurisdicció. Es reprodueixen les al·legacions ja examinades en la sentència. Jubilació anticipada funcionaris. (1000037/2015)
0053/16 28/02/2017 JUDICI DE REVISIÓ (TEDH). Aplicació de la llei més favorable en la durada de la pena complementària d'inhabilitació professional. (TC-018-4/1997)
0055/16 28/02/2017 EXECUCIÓ D'OP. DELICTE MENOR D'ASSETJAMENT. Determinació de la responsabilitat civil ex delicto. (OP 4000698/2015)
0049/16 28/02/2017 DELICTE MENOR DE MALTRACTAMENTS EN L’ÀMBIT DOMÈSTIC. Absolució per manca de prova. (6000144/2015)
0056/16 28/02/2017 EXECUCIÓ D'OP. Revocació de condemna d'arrest nocturn condicional.(OP 5000180/2016)
0051/16 28/02/2017 DELICTE MENOR DE MALTRACTAMENTS EN L’ÀMBIT DOMÈSTIC I LA CONTRAVENCIÓ PENAL DE LESIONS DOLOSES. Interpretació de l'article 114,1 CP quan hi ha una relació parentiva de germans. (6000034/2016)
0063/16 28/02/2017 DELICTES MAJORS DE FURT AMB FORÇA EN LES COSES, UN DELS QUALS EN GRAU DE TEMPTATIVA, I LA CONTRAVENCIÓ PENAL DE POSSESSIÓ DE PRODUCTE ESTUPEFAENT CÀNNABIS PEL PROPI CONSUM (6000036/2016)
0443/16 28/02/2017 Laboral-desistiment justificat-1 (7000964-2014)
0551/16 28/02/2017 Assistència jurídica gratuïta (5000120-2016)
0508/16 28/02/2017 Justícia gratuïta (7000488-2016)
0502/16 28/02/2017 Laboral desistiment vici del consentiment NO (1000056-2014)