BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0403/17 26/06/2018 Societats - drets polítics soci i usdefruit - quòrum assistència (6100428/2010)
0402/17 26/06/2018 Propietat horitzontal - acció de cessament activitats prohibides - legitimació propietari i llogater (6100412/2014)
0183/18 26/06/2018 Propietat horitzontal - interessos estatutaris i despeses de reclamació extrajudicial prèvia (5000388/2017)
0176/18 26/06/2018 Arrendaments urbans - rendes degudes (1000098/2015)
0133/18 26/06/2018 Laboral - prescripció faltes - precisió de l'element temporal en la carta (4000182/2016)
0119/18 26/06/2018 Laboral - acomiadament fet de forma indeguda (1000367/2016)
0118/18 26/06/2018 Assegurances - determinació del grau d'invalidesa - barem i poder del jutge (1000244/2016)
0106/18 26/06/2018 Guarda i custòdia interès del menor (7000347/2016)
0094/18 26/06/2018 Reclamació quantitat - no es poden controlar les clàusules abusives quan porten sobre elements essencials del contracte (2000280/2016)
0093/18 26/06/2018 Càrrega probatòria (5000236/2017)
0090/18 26/06/2018 Litispendència (6000055/2015)
0086/18 26/06/2018 Interessos legals quan la quantitat principal resulta fixada per la sentència (5000192/2016)
0085/18 26/06/2018 Desistimació del recurs per manca de gravemen en la sentència recorreguda (4000490/2017)
0080/18 26/06/2018 Criteris d'atribució ús del domicili familiar - pensió compensatòria (2000304/2015)
0072/18 26/06/2018 Legitimació passiva interdicte possessori (3000459/2016)
0052/18 26/06/2018 Interpretació de contractes connexos - arrendament - càrrega de la prova (1100046/2011)
A482/17 26/06/2018 Excepció incompetència dels Tribunals (3000221/2017)
A450/17 26/06/2018 Incident nul·litat excepció de cosa jutjada efecte prejudicial (6100764/2012)
A414/17 26/06/2018 Incident de nul·litat d'actuacions (2100193/2014)
A395/17 26/06/2018 Justícia gratuïta per persones no residents a Andorra (7000380/2017)