BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0005/19 30/05/2019 COMUNS - Revisió d'ofici. Intervenció en el procés interessat beneficiat per acte administratiu. No pot interposar recurs d'apel·lació (1000021/2017)
0008/19 30/05/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL Policia amb dolència psiquiàtrica. Prevalença conclusions prova pericial front a la pericial de part (2000023/2018)
0002/19 30/05/2019 SAAS Mort d'intern en sociosanitari de la SAAS (2000050/2018)
0137/18 30/05/2019 GOVERN Reconeixement acadèmic de titulació enginyer industrial tècnic (1000032/2017)
0004/19 30/05/2019 URBANISME – Obres o activitats dutes a terme en una unitat d’actuació parroquial (1000124/2016)
0138/18 30/05/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL. Reconeixement de malaltia professional (1000016/2017)
0121/18 30/05/2019 GOVERN – Anul·lació del resultat del procediment de mobilitat (2000094/2017)
0120/18 30/05/2019 GOVERN – Anul·lació en relació a la convocatòria d’un procediment de mobilitat – extemporaneïtat de la demanda (2000042/2017)
6000059/2018 24/05/2019 LESIONS DOLOSES
6000082/2018 24/05/2019 LESIONS DOLOSES
6000163/2018 24/05/2019 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - MALTRACTAMENT (VIOLÈNCIA DOMÈSTICA)
A022/19 16/05/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT. Procediment Intercanvi d'informació en matèria Fiscal (1000011/2019)
6000217/2017 08/05/2019 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA. - LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA. - LESIONS DOLOSES - DANYS
6000205/2018 08/05/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
A052/19 03/05/2019 Aute rectificatiu (2080069/2018)
A287/18 30/04/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT (3000316/2017)
6000029/2017 30/04/2019 LESIONS DOLOSES
0020/19 26/04/2019 Delicte majors de lesions doloses causades amb objecte o mitjans susceptible de causar la mort o lesions greus a la víctima. Recurs qualificació jurada dels fets (600053/2018)
A051/19 26/04/2019 Revocació suspensió de condemna (1870149/2012)
A050/19 26/04/2019 Revocació suspensió de la condemna. Substitució de la pena (2080069/2018)