BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0101/17 30/11/2017 TRIBUTS. Intercanvi d’informació en matèria fiscal. Impugnació indirecta Reglament. Recurrent entitat bancària (1000099/2017)
0100/17 30/11/2017 TRIBUTS. Intercanvi d’informació en matèria fiscal. Impugnació indirecta Reglament. Recurrent entitat bancària (1000098/2017)
0044/17 27/11/2017 DELICTE MENOR DE CALÚMNIES (6000161/2016)
A052/17 27/11/2017 PROCEDIMENT CONTRA AFORATS. Arxiu de les diligències prèvies (6000199/2016)
0055/17 27/11/2017 INCIDENT D'EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA. Revocació total de la suspensió de l'execució de la condemna de presó condicional qualificada (0000037/2015)
0051/17 27/11/2017 INCIDENT D'EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA. Revocació total de la suspensió de l'execució de la condemna de presó condicional qualificada (0000001/2014)
0087/17 23/11/2017 IMMIGRACIÓ - ESTRANGERS. Expulsió administrativa. Antecedents per diversos delictes. Proporcionalitat de la mesura. (2000056/2016)
0112/16 23/11/2017 PREUS PÚBLICS. Ocupació temporal de terrenys comunals. Determinació de la superfície afectada. L’import s’ha de fixar en funció del preu de mercat (1000026/2010)
0044/17 23/11/2017 CONTRACTACIÓ PÚBLICA - Manca de legitimació activa. Anul·labilitat de l’acord d’adjudicació (1000031/2014)
0114/16 23/11/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Sanció per manca de cotització. Es tracta d’una liberalitat de l’empresa amb motiu del desistiment voluntari del treballador (1000113/2015)
0041/17 23/11/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Reducció de la base de cotització (DA 15ª Llei seguretat social). No produeix efectes de forma automàtica, sinó a partir de la data de la sol·licitud (1000101/2015)
0043/17 23/11/2017 CASS – SEGURETAT SOCIAL. Afiliació administrador d’una societat. Els membres del consell d’administració tenen la condició d’administradors de la societat (2000032/2017)
0023/17 23/11/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa per accident de treball. Valoració del grau d’invalidesa. Per determinar l’element professional es poden tenir en compte les dades de l’expedient administratiu, encara que siguin posteriors a l’acte impugnat. Principi d’economia processal (2000037/2016)
0100/16 23/11/2017 GOVERN - CONTRACTACIÓ. Motivació insuficient de l’adjudicació. Retroacció del procediment. No hi ha elements de judici per substituir la decisió administrativa (2000098/2015)
0010/17 23/11/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa malaltia. La classificació no depèn del grau d’IPP, sinó del fet que l’assegurat pugui o no treballar (2000015/2016)
A083/17 23/11/2017 No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen les mateixes qüestions ja examinades. Intercanvi d’informació fiscal (2000086/2017)
0050/17 20/11/2017 PROCEDIMENT URGENT I PREFERENT. Drets fonamentals a la defensa i a la intimitat. Execució d'una comissió rogatòria internacional (0000040/2017)
6000076/2017 31/10/2017 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000036/2017 31/10/2017 MALTRACTAMENT
6000094/2017 31/10/2017 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI