Edicte del 14-09-2016 pel qual es procedeix a la publicació de la convocatòria de proves de selecció, per ingressar a la Carrera Fiscal cobrint una plaça amb el càrrec de Fiscal Adjunt.

Publicat el Dimecres, 21 Setembre 2016

Edicte

Per acord del Consell Superior de la Justícia de data d'avui, es procedeix a publicar l'edicte de convocatòria de proves de selecció per ingressar a la Carrera Fiscal cobrint una plaça amb el càrrec de fiscal adjunt, seguint les previsions establertes en el Decret legislatiu del 10 de juny del 2015 que aprova el text refós de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993 així com en el Reglament de l'Estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal aprovat per acord del Consell Superior de la Justícia de 13 de gener de 2016.

 

De conformitat amb allò que preveuen la Disposició final primera i l'article 66 de la Llei Qualificada de la Justícia, l'accés a la carrera fiscal es regeix pels principis d'aptitud tècnica, mèrits propis i igualtat entre els nacionals andorrans (les persones) que reuneixen els requisits exigibles establertes per aquesta Llei.

 

El procés de selecció respon als principis d'objectivitat, publicitat i transparència. Les proves i l'ingrés a la carrera fiscal es portaran a terme seguint les fases estipulades en les bases de la present convocatòria i en la normativa aplicable, també pel que fa a la formació complementaria i específica.

 

D'acord amb el que preveu la Disposició final primera de la Llei Qualificada de la Justícia, els aspirants que superin el procés de selecció i la formació complementària i específica, són nomenats, fiscals adjunts pel Consell Superior de la Justícia, a proposta del Govern, per mandats renovables de sis anys i en el nombre de places que s'hagin de cobrir.

 

Les persones interessades han d'adreçar una sol·licitud a la Secretaria general del Consell Superior de la Justícia, situada al Carrer Prat de la Creu, núm. 8 , despatxos 304-305 d'Andorra la Vella, acompanyada del currículum vitae, juntament amb la documentació original i amb suport electrònic que acrediti els mèrits que es vulguin al·legar dels establerts en les bases de la convocatòria, així com dels certificats d'antecedents penals i mèdic oficial d'Andorra i còpia del passaport dins el termini màxim de 20 dies naturals a partir de la data de publicació d'aquest Edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, comptats segons el que disposa l'article 131 del Codi de l'Administració.

 

A la Secretaria General del Consell Superior de la Justícia es facilitarà la informació i els aclariments complementaris.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 14 de setembre del 2016

 

Enric Casadevall Medrano
President

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

Aquest procés selectiu d'ingrés a la Carrera Fiscal amb el càrrec de fiscal adjunt, es regeix per les disposicions de la Llei Qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, amb el seu text refós aprovat per el Decret legislatiu del 10 de juny del 2015, el Reglament de l'Estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal aprovat pel Consell Superior de la Justícia per acord del 13 de gener del 2016 i segons el temari aprovat per acord del Consell Superior de a Justícia de data 29 d'abril del 2015 publicat en el BOPA núm. 39 de data 13 de maig del 2015. Consisteix en la superació d'un concurs oposició, una valoració psicotècnica i la superació de la formació complementària i especifica en les fases que s'indiquen en aquestes bases, per part dels aspirants que reuneixin els requisits exigibles.

 

0.-Fase de la convocatòria

 

1.1) Els requisits necessaris per poder optar a la convocatòria són:

 

a) Nacionalitat andorrana.
b) Estar en possessió com a mínim d'un títol de nivell 4 del Marc Andorrà de titulacions d'ensenyament superior en l'àmbit del dret, lliurat o reconegut pel Govern.
En el cas que la titulació d'ensenyament superior s'hagi obtingut amb anterioritat al 31 de desembre del 2015, és suficient per accedir a la carrera judicial o fiscal estar en possessió d'un títol de nivell 3 del Marc Andorrà de titulacions d'ensenyament superior en l'àmbit del dret, lliurat o reconegut pel Govern.
c) Estar en plena possessió dels drets civils i polítics.
d) No estar condemnat per delictes dolosos, o imprudents vinculats a l'exercici de la funció pública o jurisdiccional, mentre no s'hagi produït la cancel·lació dels antecedents penals.
e) No estar processat o inculpat per delictes dolosos, o imprudents vinculats a l'exercici de la funció pública o jurisdiccional, mentre no s'hagi produït l'absolució o bé no s'hagi sobresegut la causa.
f) No estar incurs en les causes d'incompatibilitat que regula l'article 69 de la Llei qualificada de la Justícia.
g) No tenir impediments físics o psíquics que incapacitin per a l'exercici de la funció jurisdiccional.

 

1.2) Els coneixements requerits per a ocupar el lloc de treball són els següents:
Domini del català, del castellà i del francès.
1.3) Lliurament de la sol·licitud
Les persones interessades han d'adreçar una sol·licitud a la Secretaria general del Consell Superior de la Justícia, situada al Carrer Prat de la Creu, núm. 8 , despatxos 304-305 d'Andorra
la Vella, acompanyada del currículum vitae, juntament amb la documentació original i amb suport electrònic que acrediti els mèrits que es vulguin al·legar dels establerts en les bases de la
convocatòria, així com dels certificats d'antecedents penals i mèdic oficial d'Andorra i còpia del passaport dins el termini màxim de 20 dies naturals a partir de la data de publicació d'aquest Edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, comptats segons el que disposa l'article 131 del Codi de l'Administració.

 

1.4) Tribunal de Selecció

 

Una vegada hagi conclòs el termini de presentació de les sol·licituds, es lliura la documentació al Tribunal de Selecció encarregat del desenvolupament de les proves, nomenat pel Consell Superior de Justícia per Acta núm. 10 de data 1 de juny del 2016, i que està integrat en els termes previstos en l'article 66 bis 4 de la Llei qualificada de la Justícia per:

 

• En delegació del President del Consell Superior, el Sr. Antoni Aleix Camp
• Com a vocal membre del Consell Superior, el Sr. Josep Maria Cairat Vila
• El President del Tribunal Superior de la Justícia, Sr. Joan Manel Abril Campoy
• El President del Tribunal de Corts, Sr. Josep Maria Pijuan Canadell
• El Fiscal General, Sr. Alfons Alberca Sanvicens.

 

El tribunal, una vegada examinada la documentació presentada, requereix als aspirants que hagin omès l'acreditació d'algun dels requisits, que subsanin tal defecte en el termini de set dies naturals a comptar de la recepció del requeriment. De no subsanar-se dins d'aquest termini s'entén que decauen en el seu dret a formar part de les proves selectives.

 

1.5) Valoració psicotècnica

 

Els aspirants han de sotmetre's a una valoració psicotècnica que té per objectiu verificar que no concorrin impediments que els incapacitin per l'exercici de la funció judicial en els termes previstos en l'article 66 bis 6 de la Llei Qualificada de la Justícia.
A aquest efecte, el Consell Superior de la Justícia encomana el reconeixement psicotècnic de cada aspirant, podent sol·licitar els que considerin necessaris. Dit reconeixement conforma la prova psicotècnica i conclou amb un informe en el que s'expressa a mode de conclusió l'opinió sobre l'aptitud o la manca d'ella que presenti l'aspirant per l'exercici de la funció judicial.
El Consell Superior de la Justícia, a la vista del resultat dels informes mencionats, adopta l'acord d'exclusió en aquells casos en què resulti indicat.
En aquest supòsit, es comunica la decisió a l'interessat, salvaguardant especialment la protecció de les seves dades personals.

 

1.6) Publicació de la llista dels aspirants admesos al procés selectiu

 

Realitzat tot l'anterior, es publica la relació dels aspirants admesos al procés selectiu. Contra aquest acord, cap la interposició d'un recurs contenciós administratiu, la tramitació del qual no suspèn el transcurs de les proves.

 

1.- Fase del concurs

 

2.1.- Barem de puntuacions de la fase de concurs.

 

Els mèrits dels aspirants admesos definitivament són objecte d'avaluació en aquesta fase de concurs d'acord amb el següent barem:

 

• Acadèmics: fins a 6 punts
• Professionals: fins a 8 punts
• Publicacions jurídiques: fins a 3 punts
• Ponències: fins a 3 punts
• Idiomes: fins a 3 punts
• Altres mèrits concurrents: fins a 2 punts

 

2.2- Puntuació de la fase de concurs.-

 

La puntuació obtinguda en aquesta fase del concurs suposa un 25% de la nota final del procés de selecció.

 

2.- Fase d'oposició

 

Els aspirants que hagin superat la fase de concurs són convocats a una oposició. Aquesta fase comença en el termini màxim d'un mes a partir de la publicació de la llista de convocats. Aquesta oposició inclou tres proves.

 

3.1.- Primera prova de caràcter teòric.-

 

La prova primera és de caràcter teòric, en que es desenvolupen dues sessions, i consisteix en exposar oralment, davant el Tribunal previst en l'article 66 bis.4 de la Llei Qualificada de la Justícia, els temes extrets a l'atzar per cada aspirant entre els que formin el temari vigent, aprovat per acord del Consell Superior de la Justícia de data 29 d'abril del 2015 publicat en el BOPA núm.39 de data 13 de maig del 2015.

 

En la primera sessió, cada aspirant exposa un tema de la part general del temari, un altre tema de dret privat i un altre tema de dret processal civil a cadascun dels quals no pot dedicar-hi més de vint minuts.

 

En la segona sessió, cada aspirant exposa un tema de dret penal, i un altre tema de dret administratiu amb la mateixa limitació temporal establerta per la sessió anterior.

 

Una vegada hagi fet aquesta prova, el Tribunal de selecció delibera i atorga una valoració a cada aspirant.

 

3.2.- Segona prova de caràcter pràctic.-

 

La segona prova consisteix en la resolució per escrit de dos assumptes comuns a tots els aspirants, que versen sobre les matèries que s'indiquen a continuació: Dret Civil, Dret penal, Dret processal Civil i Dret processal penal.
En aquesta prova els aspirants es poden valer de textos legals sense comentaris o anotacions. Els expressats assumptes són elegits a l'atzar entre varis que hagi preparat prèviament el Tribunal.
Al finalitzar aquesta prova, el Tribunal delibera i atorga una valoració a cada aspirant.

 

3.3.- Coneixements d'idiomes.-

 

Conclosa aquesta segona prova, els aspirants se sotmeten a la tercera, que avalua el coneixement d'idiomes, en els termes previstos en l'article 66 bis.3 de la Llei Qualificada de la Justícia.

 

3.4.- Puntuació de la fase d'oposició

 

La puntuació obtinguda en la fase d'oposició representa un 75 per cent de la nota final del procés de selecció. Es distribueix a raó d'un 30 per cent per la prova oral de caràcter teòric i d'un 30 per cent per la prova dels casos pràctics. El restant 15 per cent correspon a la prova d'idiomes, en la que es valora el nivell de coneixement del català, del castellà i del francès.

 

3.5.- Publicació de la llista d'aspirants amb millor puntuació.-

 

De conformitat amb allò que disposa l'article 66 bis.5 de la Llei Qualificada de la Justícia, el tribunal de selecció, una vegada valorades les dues fases anteriors, fa pública la llista d'aspirants que hagin obtingut la puntuació més alta, en igual nombre al de les places que s'hagin de cobrir.

 

3.- Fase de formació complementària.-

 

Els aspirants que hagin superat el procés de selecció han de seguir la formació complementària i específica prevista en l'article 66 bis 7 de la Llei Qualificada de la Justícia i en les disposicions contemplades en el Títol VIII Capítol del Reglament de l'Estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal mitjançant la realització d'un curs teoricopràctic de durada entre un any i sis mesos que determinarà el Consell Superior de la Justícia en funció de les característiques professionals dels aspirants, segons s'assenyala en la normativa anteriorment esmentada. El seu desenvolupament pot incloure l'estada en institucions judicial formatives a d'altres països. En tot cas, les practiques tutelades que es contemplen dins aquest període es realitzaran a la fiscalia d'Andorra.

 

Si en aquesta fase l'aspirant assoleix la qualificació d'apte, el Consell el nomena fiscal adjunt en la categoria de primer grau, per un període de sis anys i li adjudica destí a la Fiscalia General. Pren possessió del càrrec previ jurament o promesa en els termes previstos en l'article 65 de la Llei qualificada de la Justícia..