BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A166/18 30/10/2018 Incident de nul.litat (5000140/2017)
0229/18 30/10/2018 Laboral interpretació contracte interessos indemnització prescripció acció havers laborals, temps de treball efectiu (6000259/2017)
A203/18 30/10/2018 Acumulació processos, requisits de la connexió entre processos( 3000076/2018)
0235/18 30/10/2018 Honoraris professionals (3000158/2017)
0223/18 30/10/2018 Vessament d'hidrocarburs els copropietaris com membres de la comunitat o com tercers (7000586/2015)
0198/18 30/10/2018 Quarta trebel.liànica (5000151/2015)
A232/18 30/10/2018 Propietat Horitzontal-interessos legals o estatutaris (1000405/2017)
A184/18 30/10/2018 Incident d'execució ( 3001130/2011)
0207/18 30/10/2018 Honoraris advocat (4000370/2016)
0078/18 30/10/2018 RESOLUCIÓ CONTRACTUAL. DANYS I PERJUDICIS ESPECIFICS (4100753/2012)
0145/18 30/10/2018 BPA INCOMPLIMENT DE CONTRACTE FORÇA MAJOR. INTERVENCIÓ ENTITAT (6000307/2016)
0195/17 30/10/2018 Preferents BPA 2011-Prescripció-nul·litat-desestimatoria (2000052/2017)
0067/18 30/10/2018 Aval de futur consideració consumidor futbol club Andorra (2000026/2015)
0089/18 30/10/2018 Bancari accio personal i hipotecaria (2000124/2016)
A147/18 30/10/2018 Incident de nul·litat aval solidari d'una pòlissa de crèdit -interpretació ( 2100439/2011)
0273/18 30/10/2018 Laboral-desistiment justificat- canvi horari i de jornada-cartes creuades-forma del desistiment carta
0194/18 30/10/2018 Abreujat -accident-impossibilitat recurs d'apel-lació en relació demanda inferior a 600 euros (7000446/2016)
A200/18 30/10/2018 Abreujat-factures-càrrega de la prova (7000318/2017)
0188/18 30/10/2018 Targeta de pagament-prova-préstec-venciment-costes-determinació existència aplanament parcial (3000002/2018)
A199/18 30/10/2018 Arxiu Provisional execució (1000254/2013)