BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0079/19 28/02/2020 Maltractament amb crueltat animal - Prova insuficient- Desvirtuació presumpció d'innocència (6000090/2018)
A074/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - mesures cautelars de caràcter real per garantir el pagament de la pena de multa - (6000173/2016)
A072/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - mesures cautelars de caràcter real per garantir el pagament de la pena de multa - (6000173/2016)
A064/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - mesures cautelars de caracter real per garantir el pagament de la pena de multa - (6000173/2016)
A066/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - manca de potestat del Tribunal de Corts per recercar informació patrimonial - (6000173/2016)
A060/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - manca de potestat del Tribunal de Corts per recercar informació patrimonial - (6000173/2016)
A101/18 28/02/2020 Blanqueig de diners -Urgent i Preferent 41.1 annexió de causa - vulneració drets, defensa i presumpció innocència (0000086/2018)
A076/19 28/02/2020 Blanqueig de diners - retenció de l'IRPF - No competència a jurisdicció Penal impost IRPF (6000173/2016)
A126/19 28/02/2020 Continuat d'amenaces condicionals - Revocació Parcial Pena (4000599/2015)
A129/19 28/02/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - Revocació Pena- Negació substitució Pena (1080029/2017)
A120/19 28/02/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - Revocació Condemna (2080117/2017)
A125/19 28/02/2020 Maltractament habitual en l'àmbit Domèstic - Substitució pena revocada (4000039/2017)
A119/19 28/02/2020 Maltractaments en l'àmbit domèstic, lesions doloses - Aixecament mesura de protecció (4080073/2019)
6000096/2019 28/02/2020 delicte major de importació de droga tòxica cocaïna destinada en part a la venda i d’un delicte menor continuat de consum de droga tòxica cocaïna
6000090/2018 28/02/2020 delicte menor de maltractament amb crueltat a animal
A383/19 27/02/2020 JUSTICIA GRATUITA (6000671/2019)
0244/19 27/02/2020 demanda per la condemna solidària de les assegurances pels danys patits pels assegurats en diversos electrodomèstics i material elèctric per causa, segons s'afirma, de la interrupció del subministrament que hauria provocat una sobrecàrrega de tensió. Determinar si la interrupció del subministrament va causar els danys en els aparells elèctrics i si els interessats estaven obligats a adoptar mesures de protecció. específiques contra aquest fenomen. (3100379/2014)
0296/19 27/02/2020 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Accident trànsit. Responsabilitat vehicle que circulava contra direcció. Vehicle substitució: reparació integral. Valoració de la prova practicada; indemnització derivada de la paralització del vehicle. (3000423/2018)
0272/19 27/02/2020 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Danys causats per una fuita d’aigua. Límit de la garantia de l’assegurança. Requisits de la renúncia a accions posteriors. Costes processals entre asseguradores. (4002057/2010)
A159/19 27/02/2020 INCIDENT DE NUL·LITAT - immediatesa relativa entre desistiment i causa en el que es fonamenta - causa d'indefensió (2000410/2016)