BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0403/18 26/02/2019 Laboral -acomiadament disciplinari-104.1-104.9 prescripció (2000403/2017)
0376/18 26/02/2019 Abreujat-accident prova nexe de causalitat en cas de fuet cervical (3000346/2017)
0314/18 26/02/2019 Excepció de cosa jutjada (5000136/2018)
A329/18 26/02/2019 Incident de Nul·litat (1000124/2014)
A250/18 26/02/2019 In admissió a tràmit incident de nul·litat (2100370/2006)
0361/18 26/02/2019 Pensió d'aliments (4000039/2018)
0410/18 26/02/2019 Laboral desistiment justificat (3000286/2017)
A011/19 26/02/2019 Justícia Gratuïta Contenciós CASS (4000013/2019)
A451/18 26/02/2019 Justicia Gratuïta per demanda de comú acord les dues parts han de participar de la sol·licitud (2000537/2018)
A424/18 26/02/2019 Justicia Gratuïta en cas de custòdia compartida cal proratejar coeficients art 20 del reglament (5000469/2018)
A398/18 26/02/2019 Justicia Gratuïta (TSJC 350/201860000495/2018)
A002/19 26/02/2019 Justicia Gratuïta directa (2000175/2016)
0413/18 26/02/2019 Rebel·lia Contracte verbal (3000480/2017)
A363/18 26/02/2019 Incident execució exequatur títol execució prescripció (7000180/2017)
A180/18 26/02/2019 Incident de nul·litat (6000321/2015)
0441/18 26/02/2019 LAFU retorn possessió indemnització ocupació indeguda (3000415/2017)
A118/18 21/02/2019 INCIDENT EXECUCIÓ. Costes processals a càrrec de l’Administració. Prescripció del dret per haver transcorregut més de tres anys des de la fermesa de la sentència. (2000267/2008)
0085/18 21/02/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d'una entitat bancària a favor d'una altra entitat bancària de nova creació. (2000009/2017)
0071/18 21/02/2019 GOVERN - TREBALL. Infraccions del Codi de relacions laborals. Empresa de treball temporal. Proporcionalitat de les sancions. (2000041/2017)
0029/18 21/02/2019 ENTITATS FINANCERES. Procés resolució d’entitat bancària. Traspàs de comptes a entitat bancària de nova creació. Notificació individual: no hi ha indefensió material (2000074/2016)