BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0287/17 20/12/2018 Laboral, hores extraordinàries, congruència del recurs (3000316/2017)
0313/18 20/12/2018 Laboral indemnització acomiadament, salari variable (60000142/2015)
A291/18 20/12/2018 Costes en un procediment incidental (3000180/2018)
A362/18 20/12/2018 Costes en un procediment incidental (3000991/2011)
0213/18 20/12/2018 mesures paterno filials (3000505/2016)
A0325/18 20/12/2018 Mesura cautelar. abast i extensió. estimació parcial (6000436/2017)
A215/18 20/12/2018 INCIDENT EXECUCIÓ EMBARGAMENT (5000010/2015)
0328/18 20/12/2018 Laboral acomiadament injustificat i fet de forma indeguda No comiat disciplinari 104.6( 1000006/2017)
A336/18 19/12/2018 Justicia Gratuïta (20000024/2018)
A311/2018 19/12/2018 Interdicte obra nova legitimació propietari contra actuacions altres propietaris en elements comuns Iph (6000299/2018)
A303/18 19/12/2018 Suspensió règim de visites procediment (7000007/2018)
0277/18 19/12/2018 Modificació mesures, confirmació custòdia compartida, finalitat pensió aliments, pensió compensàtoria (6000200/2016)
0233/18 19/12/2018 Litispendència vs prejudicialitat civil ( 30000415/2016)
A386/18 19/12/2018 Iph-retorn a la instància per que es pronunciïn sobre admissibilitat recurs (6000462/2017)
A223/18 19/12/2018 INCIDENT DE NUL·LITAT (7000586/2015))
A0284/18 19/12/2018 Incident execució (2000555/2017)
A0296/18 19/12/2018 Fallida Extensió efectes. imprudència administradors improcedència (1500016/2014)
A078/18 19/12/2018 INCIDENT DE NUL·LITAT (4100753/2012)
0286/18 19/12/2018 Bancari compte bloquejat operacions cotitular (3000246/2017)
0246/18 19/12/2018 Legitimació passiva (70000073/2015)