BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A017/18 23/11/2018 DENEGACIO DE SUSPENSIÓ EN INCIDENT DE RECUSACIÓ (TSJP 079/18 (TSJ012/18))
0112/18 22/11/2018 ESTRANGERIA. Renovació autorització de residència i treball per compte propi. L’interessat no és administrador de la societat ni aquesta té activitat efectiva. (1000113/2017)
0075/188 22/11/2018 IMPOST GENERAL INDIRECTE-RÈGIM ESPECIAL DE L’OR D’INVERSIÓ-OBLIGACIÓ D’ALTA CENSAL (1000024/2017)
0035/18 22/11/2018 MITJANS DE COMUNICACIÓ. Cessament del director general de RTVA. (2000100/2017)
0053/18 22/11/2018 URBANISME. Reconstrucció d’un edifici fora d’ordinació. Demolició per no respectar l’alineació viària. PROCEDIMENT SANCIONADOR. El plec de càrrecs no indica la sanció concreta: no hi ha indefensió. (2000092/2017)
0059/18 22/11/2018 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Incapacitat temporal. Es presumeix que es tracta d’un accident laboral quan la patologia es manifesta a resultes de l’acció del treball. (1000072/2017)
0095/17 22/11/2018 NACIONALITAT. Residència permanent i efectiva durant 20 anys. Valoració de la prova. (1000109/2016)
0057/18 22/11/2018 Sanció en matèria de caça – suspensió de la llicència de caça (1000042/2017)
A019/18 22/11/2018 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. (1000009/2017)
A040/18 22/11/2018 AUTE RECTIFICATIU DE LA SENTÈNCIA - Error material (2000098/2014)
A133/18 21/11/2018 RECURS PETICIÓ DE LLIBERTAT PROVISIONAL. Delicte major trafic de productes estupefaents en gran quantitiat i contravenció penal continuada de consum de cànnabis
A028/18 14/11/2018 RECUSACIÓ BATLLE
A027/18 14/11/2018 RECUSACIÓ BATLLE
A026/18 14/11/2018 RECUSACIÓ BATLLE
A025/18 14/11/2018 RECUSACIÓ BATLLE
A88/2018 14/11/2018 Recus petició llibertat provisional. (Delicte major de tràfic de productes estupefaents en gran quantitat) (6000147/2018)
A024/18 13/11/2018 RECUSACIÓ MAGISTRAT
A023/18 13/11/2018 RECUSACIÓ MAGISTRAT
A022/18 13/11/2018 RECUSACIÓ MAGISTRAT
A096/18 12/11/2018 INCIDENT DE NUL.LITAT. Intercanvi d'informació en matèria fiscal (200006172018)