BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0013/19 19/07/2019 COMUNS. Responsabilitat administrativa – prejudicis derivats d’un sinistre d’aigua (2000034/2017)
0010/19 19/07/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Procedència de l’alta mèdica – determinació de l’atorgament d’una pensió d’invalidesa (200039/2017)
0007/19 19/07/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL. anàlisi d’intervenció quirúgica mèdicament justificada (1000058/2017)
0133/18 19/07/2019 GOVERN - Resolució de la CTU d’aprovació del Pla parcial per al devenvolupament de la UA de sòl urbanitzable (1000102/2014)
0031/19 19/07/2019 GOVERN - Exempció ITI obliga a viure a l'habitatge adquirit. Manca de prova del compliment de l'obligació (1000096/2017)
0019/18 19/07/2019 ENTITATS FINANCERES - Constitucionalitat de la Llei 8/2015. Obligació de confidencialitat. No procedeix l’excepció a de l’art. 47.1 (1000009/2017)
0020/19 19/07/2019 ENTITATS FINANCERES - No s'ha d'incloure previsió per si s'estima procediment civil en el que es reclama nul·litat preferents (1000043/2016)
A028/19 19/07/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL - Petició de pensió sol·licitada en dos procediments consecutius. Litispendència. (1000022/2017)
A062/19 05/07/2019 Aute Aclariment (6400107/2011)
A205/19 04/07/2019 Inadmissió (3000047/2019)
A043/19 03/07/2019 INCIDENTS D'EXECUCIÓ - No competència (0000078/2018)
A017/19 02/07/2019 AUTE RECTIFICATIU ERROR MATERIAL (2000039/2018)
0027/19 28/06/2019 Substitució de pena de multa per privativa de llibertat (6000152/2017)
0025/19 28/06/2019 Insuficiència prova de càrrec (6000010/2018)
0023/19 28/06/2019 Recurs sobre la valoració de la prova-Proporcionalitat de les penes (6000088/2018)
0022/19 28/06/2019 Recurs per reducció de pena-Aplicació circumstàncies atenuants (6000212/2018)
0021/19 28/06/2019 Desproporcionalitat Penal (6000028/2018)
6000208/2018 28/06/2019 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC
6000165/2016 28/06/2019 SOSTRACCIÓ DE MENORS - CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC - ALTERACIÓ DE DOCUMENT
A196/19 27/06/2019 Aute inadmissió recurs apel·lació aute resolent incident de nul·litat art cpc (4000072-2019)