BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000215/2018 16/04/2019 MALTRACTAMENT - LESIONS DOLOSES
6000191/2018 16/04/2019 AMENACES LLEUS
A041/19 15/04/2019 Recurs sobre incident de nul·litat (8000010/2015)
0005/19 12/04/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (Ple-020/2018)
0004/19 12/04/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (Ple-001/2018)
A111/18 12/04/2019 AUTE RECTIFICATIU ERROR MATERIAL (2000007/2018)
0140/18 12/04/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL Informe elaborat a l’empara de l’article 257.2 de la LSS no és vinculant. No és necessari sol·licitar un nou informe mèdic. Valoració de prova pericial judicial. (1000037/2017)
0146/18 12/04/2019 GOVERN - Valoració grau de menyscabament. Informe pericial judicial. Moment en què cal fixar grau (2000016/2018)
0089/18 12/04/2019 ENTITATS FINANCERES. Procés resolució entitat bancària. Traspàs comptes a entitat de nova creació. Facultats de l’AREB. (2000011/2017)
0110/18 12/04/2019 ENTITATS FINANCERES. Procés resolució entitat bancària. Traspàs comptes a entitat de nova creació. Facultats de l’AREB. (1000086/2017)
0080/18 12/04/2019 ENTITATS FINANCERES. Procés resolució entitat bancària. Traspàs comptes a entitat de nova creació. Facultats de l’AREB.(1000117/2016)
0086/18 12/04/2019 ENTITATS FINANCERES. Procés resolució entitat bancària. Traspàs comptes a entitat de nova creació. Facultats de l’AREB (1000085/2017)
0117/18 12/04/2019 ENTITATS FINANCERES. Procés resolució entitat bancària. Traspàs comptes d’entitat de nova creació. Notificació individual: no hi ha indefensió material. (2000075/2016)
0021/19 12/04/2019 IMMIGRACIÓ. Renovació autorització residència i treball. Manca de residència efectiva a Andorra. Valoració de la prova. (1000032/2018)
0114/18 12/04/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d’una entitat bancària a favor d’una entitat de nova creació. (1000061/2017)
0127/18 12/04/2019 Declaració de la nul·litat de ple dret de la diligencio d’embargament de bens per tal d’assegurar el pagament de sancions de circulació (2000030/2018)
0130/18 12/04/2019 Reclamació de responsabilitat administrativa contra el SAAS – prescripció (2000091/2017)
0104/18 12/04/2019 GOVERN - Quota de liquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) -aplicació de la deducció per eliminar la doble imposició internacional (2000020/2018)
0090/18 12/04/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d’una entitat bancària a favor d’una entitat de nova creació. (2000010/2017)
6000222/2018 11/04/2019 LESIONS DOLOSES