BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A454/18 27/02/2020 Incident de nul·litat (20000063/2018)
A111/19 27/02/2020 Incident de nul·litat - al·lega manca de motivació (6000072/2018)
0105/19 27/02/2020 reclamació de quantitat en relació al saldo deutor d'un préstec hipotecari vençut anticipadament i dos préstecs personals; pràctica de documental denegada; excepció peremptòria de manca de requeriment extrajudicial; interessos de demora. (3000413/2017)
0189/16 27/02/2020 Reclamació de quantitat en relació al saldo deutor d’un préstec hipotecari vençut anticipadament i acció hipotecària contra les unitats immobiliàries donades en garantia del préstec; pagaments a compte fets pel recurrent -després de la liquidació del préstec i tancament del compte; notificacions extrajudicials. (1000479/2016)
0156/19 27/02/2020 Demanda de danys i perjudicis per servir material defectuós; determinar les costes del cridat en garantia (3100344/2013)
0303/19 27/02/2020 reclamació de determinades mesures modificatives relatives als seus fills, diferents de les ja acordades per mutu acord; ampliació drets de visita contra el desig dels menors; deure d'informació per part del progenitor exercici compartit de la pàtria potestat), distribució de les despeses extraordinàries, teràpia psicològica. (6000175/2017)
0003/18 27/02/2020 Impugnació d'acords socials (aprovació dels comptes anuals i distribució com acompte de dividends als socis) (2100774/2012)
0430/18 27/02/2020 incident de nul.litat d'actuacions, aclariment i/o rectificació contra sentència dictada pel TSJC; al.lega vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en dret i el dret a un procés degut; valoració de les proves. (4000368/2015)
A032/20 27/02/2020 RECURS DE QUEIXA (6000209/2019)
A334/19 27/02/2020 no admissió incident de nul.litat in limine; motivació de l'incident només és una repetició dels arguments ja emprats en les altres instàncies (3000149/2019)
0293/19 27/02/2020 reclamació en concepte d'indemnització per desistiment justificat; incorrecta valoració de la prova; desistiment per causa de l'exigència d'un treball diferent de l'estipulat; desistiment per actes vexatoris; lapsus calami en inversió de xifres a la sentència (1000167/2012)
0243/18 27/02/2020 excepció peremptòria de litisconsorci passiu necessari; crida en garantia; reclamació de quantitat d'extres; emissió de pagarés retornats; despeses bancàries; demanda reconvencional concernint factures impagades i desperfectes causats. (6100599/2011)
0347/19 27/02/2020 Exequàtur divorci mutu acord Espanya demanda conjunta
0358/18 27/02/2020 Exequàtur divorci Espanya mutu acord rebel·lia
A145/19 27/02/2020 In admissió Recurs Incident Nul·litat - 18 ter - Resolució no ferma (1001205/2019)
A144/19 27/02/2020 In admissió Recurs Incident Nul·litat - 18 ter - Resolució no ferma (1001152/2019)
0060/19 21/02/2020 TRIBUTS. Impost sobre la renda de les activitats econòmiques. Determinació del valor dels immobles adquirits abans de l’efectivitat de l’impost. Deducció de l’amortització des de l’entrada en funcionament dels elements. PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ. Competència de la Comissió Tècnica Tributària. (2000052/2018)
0018/19 21/02/2020 GOVERN. CONCURS-OPOSICIÓ INTERN (1000001/2016)
A045/19 21/02/2020 INCIDENT DE NUL·LITAT. Dret a la doble instància. No es vulnera quan s’examina una excepció ja articulada en la instància i s’han pogut formular les al·legacions corresponents. (1000017/2018)
A002/20 21/02/2020 AUTE INADMISSIÓ DE RECURS D'APEL·LACIÓ (2000019/2019)