BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
341/18 24/01/2019 Execució d'un contracte de separació patrimonial (2100310/2013)
259/16 24/01/2019 Abreujat interpretació reconeixement de deute notarial (7000019/2014)
368/18 24/01/2019 Laboral-acomiadament disciplinari 104-2 actuació deslleial pel fet de treballar per una altra empresa del mateix ram (6000377/2017)
A027/16 24/01/2019 Impugnació costes segona instància EXTEMPORÀNIA (2100356/2008)
A064/15 24/01/2019 Impugnació costes segona instancia (224/2013)
A070/17 24/01/2019 Incident de nul·litat (3000023/2016)
0021/17 24/01/2019 RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA. Canvi de criteri respecte de l’aplicació de l’IGI. No es van impugnar les liquidacions tributàries. Prescripció de l’acció de responsabilitat. (2000046/2016)
A075/18 23/01/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. (1000024/2017)
0001/19 23/01/2019 TRIBUTS. Intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia (1000059/2018)
6000236/2017 18/01/2019 CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR + CONSUM EN GRUP DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
6000015/2018 18/01/2019 CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC - ÚS DE DOCUMENT PÚBLIC INAUTÈNTIC. - ESTAFA
6000185/2016 18/01/2019 FURT AMB FORÇA EN LES COSES
6000055/2017 18/01/2019 FURT AMB FORÇA EN LES COSES
6000060/2018 18/01/2019 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - LESIONS DOLOSES
6000209/2016 18/01/2019 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000121/2017 18/01/2019 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
0142/18 17/01/2019 TRIBUTS. Intercanvi d’informació fiscal. Manca d'anàlisi al·legació compliment conveni bilateral. Sol·licitud justificada (2000084/2018)
196/18 15/01/2019 Contracte execució obra prescripció ( 3000348/2011)
334/18 10/01/2019 Laboral acomiadament fet de forma indeguda-comissions (5000170/2016)
305/18 08/01/2019 Interdicte retenir i recobrar requisits (3000459/2016)