BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0094/19 30/05/2019 Laboral comunicació acomiadament durant suspensió contracte de treball (5000301/2018)
0067/19 30/05/2019 Reclamació de quantitat ( 3000339/2017)
0060/19 30/05/2019 Laboral acomiadament disciplinari precisió del relat de fets de la carta ( 4000130/2017)
0037/19 30/05/2019 Preclusió aportació prova documental en minima quantia, bona fe processa (2000383/2018)
0032/19 30/05/2019 Accident rotonda, valoració prova
0007/19 30/05/2019 Indemnització incendi prova ( 4900091/2014)
0438/18 30/05/2019 Reclamació de quantitat prova (4000031/2018)
0402/18 30/05/2019 Custodia Compartida ( 2000175/2016)
0412/18 30/05/2019 Custodia Compartida (3000338/2016)
A054/19 30/05/2019 Execució inadmissió tràmit (3000116/2015)
0061/19 30/05/2019 Prescripció caducitat (1900091/2014)
0026/19 30/05/2019 LPH termini breu de l'article 32.4 caducitat (2000201/2016)
0423/18 30/05/2019 Quantificació perjudicis ITT-IPP-PD (1000276/2015)
6000018/2019 30/05/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
0005/19 30/05/2019 COMUNS - Revisió d'ofici. Intervenció en el procés interessat beneficiat per acte administratiu. No pot interposar recurs d'apel·lació (1000021/2017)
0008/19 30/05/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL Policia amb dolència psiquiàtrica. Prevalença conclusions prova pericial front a la pericial de part (2000023/2018)
0002/19 30/05/2019 SAAS Mort d'intern en sociosanitari de la SAAS (2000050/2018)
0137/18 30/05/2019 GOVERN Reconeixement acadèmic de titulació enginyer industrial tècnic (1000032/2017)
0004/19 30/05/2019 URBANISME – Obres o activitats dutes a terme en una unitat d’actuació parroquial (1000124/2016)
0138/18 30/05/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL. Reconeixement de malaltia professional (1000016/2017)