BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0173/18 26/09/2018 Aliments majors d'edat. Ús domicili. (3000383/2017)
0258/18 26/09/2018 LAFU Imputació pagament prova. (2000109/2017)
0222/18 26/09/2018 Propietat Horitzontal. Manca de legitimació activa.(3000347/2016)
0189/18 26/09/2018 Laboral antiguitat treballador jubilació empresari.(3000355/2015)
0142/18 26/09/2018 Pensió d'aliments. (3000351/2016)
0128/18 26/09/2018 Import de la pensió d'aliments. (5000097/2016)
A137/18 26/09/2018 Crida en Garanta (6000251/2017)
0360/17 26/09/2018 Resolució extrajudicial d'un contracte reconvenció implícita. (3100074/2013)
0185/18 26/09/2018 Custòdia Compartida. (7000345/2017)
A143/18 26/09/2018 Incident de Nul.litat
0064/17 26/09/2018 Contracte de publicitat. Subcontractes. Efectes. Crida en Garantia. Costes.(2100645/2009)
0171/18 26/09/2018 Prederents. (30005496/2016)
0170/18 26/09/2018 Bancari. Pòlissa Crèdit. Int. demora per execució.(6100287/2013)
0174/18 26/09/2018 Bancari. Deute subordinat 2010. Anul.labilitat. (3000523/2016)
0168/18 26/09/2018 Preferents.(2000497/2016)
A103/18 26/09/2018 Incident de Nul.litat
0098/18 26/09/2018 Poder de representació de l'adv-dret retracte entre socis i també comuners en relació a una part (2900080/2014)
0154/18 26/09/2018 Liquidació de deute societat entre socis-Interpretació dels pactes.(2000073/2017)
0210/18 26/09/2018 Laboral-Acomiadament disciplinari- 104.1-104.2-104.3 CRL (5000373/2017)
0395/14 26/09/2018 Laboral-Acomiadament fet de forma indeguda (3000250/2011)