BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000141/2016 08/03/2019 APROPIACIÓ INDEGUDA
A029/18 07/03/2019 Recusació (8000176/2015)
6000207/2018 06/03/2019 DESOBEDIÈNCIA LLEU A L'AUTORITAT
6000226/2018 06/03/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000214/2018 06/03/2019 6000038/2017
0012/19 05/03/2019 Major de furt amb força, amb escalament i en casa habitada ( 60000129/2018)
0011/19 05/03/2019 Delicte major de lesions doloses utilitzant objectes amb perill de causar lesions mes greus i delicte menor de maltractament en l'àmbit domestic davant menors i CP d'enviament de missatges de manera reiterada . Revocació condemna. (1080040/2018)
0010/19 05/03/2019 Delicte major d'apropiació indeguda (absolució) (6000141/2016)
0009/19 05/03/2019 Menors de lesions doloses i maltractaments en l'àmbit domestic (6000102/2017)
0008/19 05/03/2019 Recurs contra l'aute de revocació de íntegra de la condemna privativa de llibertat en suspensió (10800012/2017)
0007/19 05/03/2019 Delicte Menor conducció de vehicle automòbil amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8 GLS i sota els efectes de les drogues i de consum de droga tòxica , atenuant intoxicació plena (6000235/2017)
A031/19 05/03/2019 Cancel·lació antecedents penals. Desistiment(3400126/2002)
0274/18 26/02/2019 Bancari interessos de demora (7000371/2016))
A290/18 26/02/2019 Execució sentència.Obligacions reciproques (5000476/2018)
0353/18 26/02/2019 Pensió d'aliments. Minims
A013/19 26/02/2019 Justícia Gratuïta Manca de Legitimació (TSJC 308/2018)
A379/18 26/02/2019 Impugnació acord Saig. Procedència. Nul·litat del despatx d'execució (70000003/2018)
A214/18 26/02/2019 Incident nul·litat d'actuacions. Desestimació. Valoració prova (1100197/2011)
A360/18 26/02/2019 Supervisió dels contractes paterno-filials (2000004/2018)
A283/18 26/02/2019 Règim de visites (2000023/2016)