BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0242/18 27/11/2018 Modificació pensió aliments majors edat (5000405/2016)
0180/18 27/11/2018 Minims comunitat equitat (6000321/2015)
0346/18 27/11/2018 Arrendaments Urbans incompliment contractual (3000465/2015)
0255/18 27/11/2018 Obres inconsentides (7000172/2016)
0218/18 27/11/2018 BPA retrocessió ordre de venda preferents FORÇA MAJOR. INTERVENCIÓ ENTITAT (60000197/2016)
0217/18 27/11/2018 Compliment de contracte responsab. administradors.manca adaptació estatutari (1100197/2011)
0177/18 27/11/2018 SERVITUD DE PAS.CONTRACTE VERBAL DEDUCTIU SERVI TUTIS (1100097/2012)
0329/18 27/11/2018 Existència relació laboral-comiat o desistiment dies a quo del termini de caducitat impagament (1000124/2014)
0288/18 27/11/2018 Laboral-litis consorci passiu necessari-acomiadament fet de forma indeguda-prova comiat verbal (6000317/2016)
0216/18 27/11/2018 Laboral prescripció-determinació del dies a quo (5101313/2008)
0150/2018 27/11/2018 Cosa jutjada(5000155/2015)
A236/18 27/11/2018 Incident de nul·litat (5400230/2013)
494/17 27/11/2018 Guarda i custòdia compartida (1000014/2015)
0281/18 27/11/2018 Creditor Aparent (5000103/2016)
A019/18 27/11/2018 INCIDENT NUL.LITAT. RECUSACIÓ (TSJ 019/2018 (TSJP 079/2018))
A019/18 27/11/2018 DENEGACIO DE SUSPENSIÓ EN INCIDENT DE RECUSACIÓ (TSJ 019/2018 (TSJP 079/2018))
A135/18 26/11/2018 Incident de nul·litat contra aute d'inadmissió de recurs (6000143/2016)
0067/18 26/11/2018 Recurs contra les mesures de seguretat (6000061/2018)
0065/18 26/11/2018 Procediment urgent i preferent 41.1CA-Dret a la intimitat i a les comunicacions (0000039/2018)
0064/18 26/11/2018 Recurs contra l'aute de revocació parcial del ròssec de la condemna privativa (5080121/2017)