BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000043/2018 05/10/2018 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI - CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
6000035/2018 05/10/2018 COACCIONS LLEUS
6000051/2018 05/10/2018 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA LLEU (ACCIDENT D'ESQUÍ)
0058/18 02/10/2018 RECUSACIÓ (TSJ 010/2018 - 6000173/2016)
A064/18 28/09/2018 PROCEDIMENT DISCIPLINARI. Demanda extemporània. Termini de recurs es computa des de la notificació de l'acte no des dels seus efectes. (2000028/2018)
0072/18 28/09/2018 IMMIGRACIÓ. Sol·licitud de renovació de l’autorització de residència i treball. (2000006/2018)
0046/18 28/09/2018 CASS- SEGURETAT SOCIAL. Suspensió de pagament d’atur per haver treballat durant la incapacitació. Devolució de quantitats rebudes. Multa (1100041/2014)
0098/18 28/09/2018 Intercanvi Fiscal. Invoca improcedència de la sol·licitud. (1000031/2018)
0097/18 28/09/2018 Intercanvi Fiscal. Invoca improcedència de la sol·licitud. (1000030/2018)
0095/18 28/09/2018 Intercanvi Fiscal. Invoca improcedència de la sol·licitud. (2000063/2018)
0094/18 28/09/2018 Intercanvi Fiscal. Invoca improcedència de la sol·licitud. (2000064/2018)
0041/18 28/09/2018 FUNCIÓ PÚBLICA. CONVOCATÒRIA DE TRIBUNAL MÈDIC POLICIA. PROTECCIÓ DE DADES. TRACTAMENT DE DADES SENSIBLES SI HO AUTORITZA UNA LLEI. (1000088/2016)
0041/18 28/09/2018 FUNCIÓ PÚBLICA. CONVOCATÒRIA DE TRIBUNAL MÈDIC POLICIA. PROTECCIÓ DE DADES. TRACTAMENT DE DADES SENSIBLES SI HO AUTORITZA UNA LLEI. (1000088/2016)
0037/18 28/09/2018 CASS-SEGURETAT SOCIAL.Pensió d'invalidesa derivada d'accident laboral. No hi ha volet costal. (2000068/2016)
0025/18 28/09/2018 TRASPÀS D'ACTIUS. Manca de notificació personal al titular de compte corrent que no ha causat indefensió. (2000087/2017)
0039/18 28/09/2018 RECURS D'APEL.LACIÓ. Principi del perjudici o gravamen. No es poden impugnar sentències favorables a la part que apel·la. (2000088/2017)
0026/18 28/09/2018 RECURS D'APEL.LACIÓ. Principi del perjudici o gravamen. No es poden impugnar sentències favorables a la part que apel·la. (2000068/2017)
0024/18 28/09/2018 Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d'una entitat bancària a favor d'una altra entitat bancària de nova creació (2000063/2017)
0027/18 28/09/2018 Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d'una entitat bancària a favor d'una altra entitat bancària de nova creació. (2000064/2017)
0019/18 28/09/2018 QÜESTIÓ INCIDENTAL. Constitucionalitat de la Llei 8/2015. Obligació de confidencialitat (1000009/2017)