BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0135/18 27/03/2019 RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA. Caiguda d’un vianant per desperfectes en una voravia. Concurrència de culpes. (2000009/2018)
0100/18 27/03/2019 COMUNS - Responsabilitat administrativa. Indemnització per danys derivats d’accident patit, tant en relació al propi menor, com en relació als danys soferts per la resta de membres que conformen el nucli familiar (2000073/2017)
0113/18 27/03/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Estima parcialment i ordena retroacció per manca de notificació que causa indefensió (1000115/2016)
0108/18 27/03/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Estima parcialment i ordena retroacció per manca de notificació que causa indefensió (2000107/2017)
0109/18 27/03/2019 GOVERN - Expedient sancionador i confirmació de la proposta de sanció. (1000077/2015)
0111/18 27/03/2019 GOVERN – FUNCIÓ PÚBLICA. Aplicació de la mesura de contenció de despesa pública a la “paga extraordinària de la dotzena part del sou”. (2000007/2018)
0087/18 27/03/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d’una entitat bancària a favor d’una entitat de nova creació (2000072/2016)
0124/18 27/03/2019 INAF - AFA. No admissió a tràmit, per part de l’INAF, d’una sol·licitud de responsabilitat administrativa (1000089/2017)
0042/18 27/03/2019 INAF - AFA. No admissió a tràmit per part de l’INAF, d’una sol·licitud de responsabilitat administrativa (2000070/2016)
0106/18 27/03/2019 GOVERN - No admissió a tràmit, per part del Govern, d’una sol·licitud de responsabilitat administrativa (2000083/2016)
0123/18 27/03/2019 TRIBUTS. Impost sobre la renda de les persones físiques. La deducció per doble imposició internacional exigeix que les rendes obtingudes a l’estranger hagin estat gravades. (2000019/2018)
0115/18 27/03/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES - ENTITATS FINANCERES. Procés resolució d’una entitat bancària. Traspàs de comptes a entitat bancària de nova creació. Notificació individual: no hi ha indefensió material. (1000065/2017)
0105/18 27/03/2019 COL·LEGIS PROFESSIONALS. Expedient disciplinari a un col·legiat. Manca de legitimació dels denunciants.(2000114/2017)
0128/18 27/03/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL Empitjorament estat salut. Accident laboral. Valoració informes (1000099/2016)
0119/18 27/03/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL. Alta mèdica. Estabilització estat salut. No procedeix invalidesa malaltia comuna (1000026/2016)
0016/19 27/03/2019 MMIGRACIÓ - Expulsió administrativa (2000074/2018)
6000148/2016 27/03/2019 BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
6000091/2017 27/03/2019 ÚS IL·LÍCIT DE DADES PERSONALS AUTOMATITZADES - USURPACIÓ DE LA IDENTITAT
0003/19 27/03/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (Ple-006/2018)
0002/19 27/03/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (Ple-016/2018)