BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0129/18 21/02/2019 COL·LEGIS PROFESSIONALS. Expedient disciplinari a un col·legiat. Manca de legitimació dels denunciants. (1000100/2015)
0122/18 21/02/2019 GOVERN - Sanció per defraudació lleu. Remuneració d'administradors no prevista als estatuts. Dol o culpa (2000046/2018)
0116/18 21/02/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL - Càlcul pensió d'invalidesa quan convergeixen contingències derivades accident laboral i malaltia comuna (2000040/2018)
0084/18 21/02/2019 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d'una entitat bancària a favor d'una altra entitat bancària de nova creació.(2000108/2017)
0066/18 21/02/2019 CASS-SEGURETAT SOCIAL. Improcedència de l’alta mèdica – no suspensió del pagament de les indemnitzacions de salari i manteniment de la pensió d’invalidesa per malaltia comuna de categoria A II (2000001/2016)
0006/19 21/02/2019 IMMIGRACIÓ. Regularització de l’autorització de residència i treball. (2000068/2018)
0073/18 21/02/2019 GOVERN - PROCEDIMENT SANCIONADOR. Discriminació en aplicació de sancions a treballador per no fer ús del casc (2000010/2017)
A001/19 21/02/2019 Recusació (8000176/2015)
A034/18 21/02/2019 In admetre (TSJ 0000034/2018)
0134/18 21/02/2019 URGENT I PREFERENT 41.1 CA.- Recurs lliurat a resta d’interessats en el procediment. Informe psicològic no es pot lliurar, conté dades especialment protegides (UP-TSJ-0000021/2018 - 0000078/2018)
A372/18 20/02/2019 Justicia Gratuïta directa (TSJC 326/18)
369/18 20/02/2019 Laboral noció de carrec de confiança, hores extraordinarias (4000419/2016)
6000180/2017 19/02/2019 LESIONS DOLOSES - MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC
6000038/2017 19/02/2019 ESTAFA
6000123/2017 19/02/2019 CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE DROGUES - LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
6000170/2017 19/02/2019 LESIONS DOLOSES
6000062/2018 19/02/2019 MALTRACTAMENT AMB CRUELTAT A ANIMALS
6000231/2017 19/02/2019 LESIONS DOLOSES (VIOLÈNCIA DOMÈSTICA SOBRE MENORS)
6000087/2018 06/02/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000135/2018 06/02/2019 FURT