BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000185/2017 11/06/2018 DANYS
0063/18 05/06/2018 Reclamació quantitat-suspensió lliurament mercaderia en cas d'impagament de serveis prèvis (6000384-2016)
0103/17 04/06/2018 TRIBUTS. IMPOST DE SOCIETATS - Deducció de la remuneració de l’administrador de la societat (20000021/2017)
A033/18 29/05/2018 ELECTORAL - Inadmissió a tràmit del recurs formulat contra la decisió de la Junta Electoral. No presentació del recurs en deguda forma. (1000077/2017)
0491/17 29/05/2018 Factures impagades - prova (1100283/2011)
0318/17 29/05/2018 Menors - Suspensió de trucades telefòniques (2600040/2013)
0048/18 29/05/2018 Sinistre per danys d'aigua (3000208/2017)
0032/18 29/05/2018 Assegurances - robatori vehicle (2100418/2013)
0477/17 29/05/2018 Sinistre - incendi- extracció de fum restaurant (3001347/2013)
0493/17 29/05/2018 Accident (1100568/2012)
0082/18 29/05/2018 Laboral - indemnització acomiadament - faltes molt greus (6000303/2015)
0060/18 29/05/2018 Laboral - indemnització acomiadament (4000070/2017)
0056/18 29/05/2018 Honoraris advocat - no assumpció de deute per part de l'administrador (2000236/2017)
0046/18 29/05/2018 Laboral - hores extraordinàries - actes propis anteriors (5000401/2015)
0012/18 29/05/2018 Obres - valoració de la prova (5000102/2015)
A095/18 29/05/2018 Justícia gratuïta desprès de la contesta a la demanda (7000280/2017-01)
A064/18 29/05/2018 Arxiu provisional - execució - LL. Propietat horitzontal - l'existència d'una hipoteca no pot impedir l'execució del procediment (5000543/2013)
A041/18 29/05/2018 Incident execució - incongruència ultra petita invariabilitat resolucions fermes - conveni de separació (2000354/2016)
0055/18 29/05/2018 Enriquiment injust - iura novit curia (6000540/2015)
0489/17 29/05/2018 Bancari - manca d'informació - fons alternatiu conservador - nul·litat (3100150/2012)